Tìm kiếm thông tin
Thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho ông Hồ Lớn – bà Lê Thị Sen và ông Hồ Thiệu – bà Nguyễn Thị Bòn
Ngày cập nhật 01/10/2019

Ngày 11/9/2019, Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 299/QĐ-UBND về việc Thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

 

Theo Quyết định:

- Thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Hồ Lớn – bà Lê Thị Sen gồm:

+ GCNQSD đất số: BY 843669, thửa đất số 44, tờ bản đồ số 29, diện tích 1213,6 m2, địa chỉ Đồng Bàu Lác, phường Hương Vân, thị xã Hương Trà, hình thức sử dụng: riêng: 1213,6 m2, chung: không m2 mục đích sử dụng: đất chuyên trồng lúa nước, thời hạn sử dụng: đến ngày 15/10/2064, nguồn gốc sử dụng: Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất.

+ GCNQSD đất số: BY 843720, thửa đất số 185, tờ bản đồ số 29, diện tích 1563,7 m2, địa chỉ Đồng Bàu Lác, phường Hương Vân, thị xã Hương Trà, hình thức sử dụng: riêng: 1563,7 m2, chung: không m2 mục đích sử dụng: đất chuyên trồng lúa nước, thời hạn sử dụng: đến ngày 15/10/2064, nguồn gốc sử dụng: Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất.

+ GCNQSD đất số: BY 843680, thửa đất số 76, tờ bản đồ số 29, diện tích 2036 m2, địa chỉ Đồng Bàu Lác, phường Hương Vân, thị xã Hương Trà, hình thức sử dụng: riêng: 2036 m2, chung: không m2 mục đích sử dụng: đất chuyên trồng lúa nước, thời hạn sử dụng: đến ngày 15/10/2064, nguồn gốc sử dụng: Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất.

+ GCNQSD đất số: BY 843670, thửa đất số 46, tờ bản đồ số 29, diện tích 1060,1 m2, địa chỉ Đồng Bàu Lác, phường Hương Vân, thị xã Hương Trà, hình thức sử dụng: riêng: 1060,1 m2, chung: không m2 mục đích sử dụng: đất chuyên trồng lúa nước, thời hạn sử dụng: đến ngày 15/10/2064, nguồn gốc sử dụng: Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất.

- Thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Hồ Thiệu – bà Nguyễn Thị Bòn gồm:

+ GCNQSD đất số:  BY 843704, thửa đất số 145, tờ bản đồ số 29, diện tích 1789 m2, địa chỉ Đồng Bàu Lác, phường Hương Vân, thị xã Hương Trà, hình thức sử dụng: riêng: 1789 m2, chung: không m2, mục đích sử dụng: đất chuyên trồng lúa nước, thời hạn sử dụng: đến ngày 15/10/2064, nguồn gốc sử dụng: Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất.

+ GCNQSD đất số:  BY 843719, thửa đất số 181, tờ bản đồ số 29, diện tích 1499,9 m2, địa chỉ Đồng Bàu Lác, phường Hương Vân, thị xã Hương Trà, hình thức sử dụng: riêng: 1499,9 m2, chung: không m2 mục đích sử dụng: đất chuyên trồng lúa nước, thời hạn sử dụng: đến ngày 15/10/2064, nguồn gốc sử dụng: Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất.

Lý do thu hồi: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Hồ Lớn – bà Lê Thị Sen, ông Hồ Thiệu – bà Nguyễn Thị Bòn không đúng quy định của pháp luật do cấp sai đối tượng và nguồn gốc sử dụng đất.

 

Thanh Thảo - Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ thị xã
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.124.808
Truy câp hiện tại 1.088