Tìm kiếm thông tin
Tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện CTMTQG xây dựng nông thôn mới thị xã giai đoạn 2010 – 2020
Ngày cập nhật 01/10/2019

Ngày 25 tháng 9 năm 2019, Tại Hội trường UBND thị xã, UBND thị xã Hương Trà đã tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thị xã Hương Trà, giai đoạn 2010 – 2020.

 

Sau 9 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của Chính phủ. Thị xã đã đạt được kết quả khá toàn diện, có tính lan toả về chiều rộng, từng bước vững chắc đi vào chiều sâu. Nhận thức, trách nhiệm về xây dựng nông thôn mới của cán bộ và nhân dân ngày càng được nâng cao. Vai trò chủ thể của người dân trong thực hiện chương trình ngày càng được nâng cao. Hệ thống cơ chế, chính sách thực hiện Chương trình đã đem lại hiệu quả khá rõ nét trong thực tiễn; Đào tạo nghề cho lao động nông thôn được chú trọng; Tổ chức sản xuất, phát triển kinh tế nông nghiệp có bước phát triển, từng bước theo hướng sản xuất hàng hóa gắn sản phẩm chủ lực, có tính liên kết; Nhiều mô hình sản xuất có hiệu quả đã được triển khai và bước đầu được nhân rộng, góp phần nâng cao thu nhập và giảm nghèo cho người dân; Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được tăng cường nhất là giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng, nhà văn hoá, khu thể thao xã, thôn;  Văn hoá, xã hội, giáo dục, y tế có nhiều chuyển biến tốt; hệ thống chính trị cơ sở được tăng cường, an ninh trật tự địa bàn nông thôn được giữ vững; Bộ mặt nông thôn có nhiều thay đổi và khởi sắc; việc xây dựng, chỉnh trang khu dân cư nông thôn được quan tâm và chỉ đạo thực hiện quyết liệt.

Tuy vậy, Hội nghị cũng đã chỉ ra một số vấn đề còn tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, vì vậy, kết luận tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hương – Phó Chủ tịch UBND thị xã đã yêu cầu các ngành, các địa phường cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau:

Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, làm cho mọi người dân hiểu rõ nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới “chủ thể là người dân”; tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền theo từng chủ đề, nhóm tiêu chí, những cách làm hay trong triển khai thực hiện Chương trình..

Tập trung chỉ đạo phát triển sản xuất, thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, nâng cao thu nhập và giảm nghèo. Thực hiện có hiệu quả Chương trình mỗi xã mỗi sản phẩm. Chú trọng phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm.

Đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn gắn với nhu cầu thực tế sử dụng lao động của doanh nghiệp và địa phương. Khuyến khích doanh nghiệp đào tạo nghề gắn với sử dụng lao động ở địa bàn nông thôn; đẩy mạnh xúc tiến xuất khẩu lao động nông thôn.

Nâng cao trách nhiệm, vai trò của các thành viên Ban chỉ đạo, các cơ quan, ban, ngành trong việc chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi thực hiện các tiêu chí do ngành mình phụ trách. Củng cố, kiện toàn Ban Quản lý xã và Ban Phát triển thôn.

 

Mai Sương
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
Sáng ngày 20/2/2021,  Trường Chính trị Nguyễn Chí...
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.167.802
Truy câp hiện tại 273