Tìm kiếm thông tin
Báo cáo công tác môi trường quý 3 và kế hoạch thực hiện quý 4 năm 2019
Ngày cập nhật 28/10/2019

Thực hiện Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 02 tháng 01 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà về việc triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019. Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Hương Trà báo cáo tình hình, kết quả thực hiện quý 3 năm 2019 như sau:

 

I. Kết quả thực hiện

1. Công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

- Đã hoàn thành công tác lập điều chỉnh QHSD đất đến năm 2020 và lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Thừa Thiên Huế đã được UBND tỉnh Phê duyệt.

- Đã tham mưu UBND thị xã hoàn thành công tác lập kế hoạch sử dụng đất năm 2019.

- Đang tham mưu UBND thị xã chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2020, đăng ký danh mục các công trình dự án có thu hồi đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất thực hiện trong năm 2020.

2. Công tác giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất:

Đã tiếp nhận từ bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 135 trường hợp, trong đó: 21 trường hợp giao đất, 07 hồ sơ thu hồi đất và 110 trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất. Đến nay, đã tham mưu giải quyết 135 trường hợp và 0 trường hợp đang tham mưu giải quyết.

3. Công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất:

Từ đầu năm đến nay, phòng Tài nguyên và môi trường đã tiếp nhận từ Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thị xã 399 hồ sơ cấp mới, cấp đổi và xác định lại hạn mức đất ở. Đến nay, đã tham mưu giải quyết 399 hồ sơ, còn lại 0 hồ sơ đang tham mưu giải quyết.

4. Công tác thẩm định, bồi thường, hỗ trợ về đất và tài sản gắn liền với đất:

  a. Về tham mưu ban hành Thông báo thu hồi đất:

- Đã tham mưu UBND thị xã ban hành Thông báo thu hồi đất của 13/18 hồ sơ công trình dự án đã tiếp nhận. Hiện nay đang hoàn thiện hồ sơ tiếp tục tham mưu UBND thị xã ban hành thông báo thu hồi đất của 05 hồ sơ công trình dự án còn lại (Đường nội thị qua chợ, UBND và trung tâm văn hóa xã Bình Điền; mở rộng Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh; đường bê tông khu dân cư Cồn Đậu, phường Hương An; đường 19/5 đoạn từ QL 1A đến cầu ông Ân, phường Hương Xuân; đường quy hoạch số 06, phường Hương Chữ). 

b. Về thẩm định điều kiện bồi thường, hỗ trợ về đất và tài sản trên đất:

- Đã ban hành thông báo thẩm định điều kiện bồi thường, hỗ trợ về đất và tài sản gắn liền với đất của 10/17 hồ sơ công trình dự án đã tiếp nhận. Hiện đang thẩm định 07 công trình dự án còn lại (dự án Cao Tốc Cam Lộ-La Sơn; nâng cấp mở rộng đường Trần Trung Lập; đường Trung tâm xã Hương Toàn-giai đoạn 2; khu tái định cư thủy diện xã Hương Vinh; nâng cấp mở rộng đường Nguyễn Trọng Nhân, phường Hương Hồ; hạn chế ngập úng tại phường Hương Văn; đường vào công viên nghĩa trang, phường Hương An).

c. Về thẩm định, tham mưu quyết định phê duyệt giá trị bồi thường về đất và tài sản trên đất:

- Đã thẩm định, tham mưu UBND thị xã ban hành quyết định phê duyệt giá trị bồi thường về đất và tài sản trên đất của 20/23 hồ sơ công trình dự án đã tiếp nhận. Hiện nay đang tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ trình UBND thị xã phê duyệt 03 hồ sơ còn lại (công trình nâng cấp đường Tứ Hạ đi trung tâm phường Hương Vân của 21 hộ; dự án đường dây 500 KV đoạn qua Hương Bình, Bình Thành và Bình Điền của 01 tổ chức và 02 hộ dân; công trình đường ngoài hàng rào khu công nghiệp đối với mồ mả của 06 hộ).  

5. Công tác xây dựng giá đất, định giá đất:

- Tham mưu Ủy ban nhân dân thị xã đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh, bổ sung bảng giá đất áp dụng thời gian 5 năm (2015-2019) trên địa bàn thị xã.

- Trong quý 3, phòng đã tham mưu UBND thị xã xác định giá đất cụ thể để áp giá bồi thường đối với công trình đường dây 500kV và một số công trình khác.

6. Công tác kiểm tra, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai:

- Tham mưu Ủy ban nhân dân thị xã xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác quản lý Tài nguyên và Môi trường năm 2016 theo Kế hoạch số 225/KH-UBND ngày 28/02/2017 của Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà; thành lập đoàn kiểm tra liên ngành để tổ chức thực hiện công tác kiểm tra tình hình quản lý sử dụng đất đai tài nguyên môi trường theo Quyết định số 141/QĐ-UBND ngày 28/2/2017 của Ủy ban nhân dân thị xã.

- Về giải quyết đơn thư khiếu nại, tranh chấp đất đai: Tổng số đơn tiếp nhận: 24 đơn, đến nay đã báo cáo, tham mưu Ủy ban nhân dân thị xã giải quyết 21 đơn, đang thụ lý giải quyết 3 đơn.

- Đã tham mưu UBND thị xã ban hành quyết định thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng theo Kết luận thanh tra đối với 46 hộ gia đình cá nhân.

7. Công tác quản lý, bảo vệ môi trường:

- Phối hợp các ngành chức năng tổ chức tốt công tác tuyên truyền về bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu trên các thông tin đại chúng để hưởng ứng các ngày lễ lớn về môi trường, tham mưu UBND thị xã kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới 5/6/2019, tổ chức lễ ra quân hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2019 tại xã Hương Vinh, sau lễ mít tin, phát động phong trào toàn dân tổng dọn vệ sinh môi trường, ra quân trục vớt, xử lý cây bèo Lục Bình trên các sông, hói, kênh, mương.

            - Tiếp tục rà soát, bổ sung và thực hiện tốt Phương án thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt thị xã Hương Trà giai đoạn 2018-2020 theo Quyết định số 39/QĐ-UBND ngày 18/01/2018 của UBND thị xã. Phối hợp với phòng Tài chính – Kế hoạch, Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Huế hướng dẫn UBND các xã, phường thực hiện thu tiền dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải năm 2019 theo Công văn số 683/UBND-TCKH ngày 1/4/2019 về việc thu tiền dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải năm 2019 và Công văn số 994/UBND-TCKH ngày 25/4/2019 về việc tiếp tục thu tiền dịch vụ thu gom, vận chuyển rác sinh hoạt năm 2019, Công văn 2268/UBND-MT về việc báo cáo tình hình quản lý, thu nộp tiền dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải năm 2019. Kết quả đến nay, tỷ lệ thu gom xử lý rác thải trên địa bàn thị xã đến nay đạt trên 90% (Đô thị đạt 95%, nông thôn đạt 85%).

- Tham mưu UBND thị xã xây dựng Kế hoạch số 215/KH-UBND ngày 28/01/2019 về công tác kiểm tra trên lĩnh vực quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản và bảo vệ môi trường năm 2019, Quyết định số 86/QĐ-UBND ngày 30/01/2019 về việc thành lập đoàn kiểm tra liên ngành thị xã để tiến hành kiểm tra công tác quản lý tài nguyên khoáng sản và môi trường năm 2019 và Quyết định số 1021/QĐ-UBND ngày 30/9/2019 vê việc kiện toàn đoàn kiểm tra liên ngành thị xã để tiến hành kiểm tra công tác quản lý tài nguyên khoáng sản và môi trường năm 2019. Thời gian qua, Đoàn kiểm tra liên ngành thường xuyên tăng cường phối hợp với các phường, xã để kịp thời kiểm tra, xử lý tình trạng  ô nhiễm môi trường phát sinh trên địa bàn và tình trạng khai thác cát, sỏi trái phép. Kết quả, từ đầu năm đến nay tham mưu UBND thị xã ban hành 15 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền xử phạt là 91.500.000 đồng.

- Tham mưu UBND thị xã xây dựng Kế hoạch số 1252/KH-UBND ngày 23 tháng 5 năm 2019 về thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” và “Nói không với túi ni lông sử dụng 01 lần” trên địa bàn thị xã Hương Trà và Công văn số 1410/UBND-TNMT ngày 5 tháng 6 năm 2019 về việc triển khai các hoạt động để thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” gửi Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành đoàn thể trên địa bàn thị xã và UBND các xã, phường để triển khai thực hiện.

- Để kịp thời bảo vệ tài nguyên khoáng sản chưa khai thác và xử lý nghiêm tình trạng khai thác cát, sỏi trái phép trên địa bàn, phòng đã tham mưu UBND thị xã Công văn số 1125/UBND-TNMT ngày 14 tháng 5 năm 2019 về việc tăng cường lực lượng tập trung xử lý tình trạng khai thác cát, sỏi trái phép, trong đó yêu cầu chủ tịch UBND các xã, phường tiến hành thành lập, kiện toàn các Tổ tự quản cộng đồng, Tổ giám sát, Tổ quản lý bảo vệ tài nguyên khoáng sản nhằm tăng cường sự giám sát phát hiện các trường hợp khai thác, vận chuyển cát, sỏi trái phép nhất là các xã, phường dọc tuyến sông Hương, sông Bồ; có kế hoạch huy động lực lượng tổ chức tuần tra, kiểm tra, giám sát, bảo vệ tài nguyên khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn, kiên quyết xử lý các trường hợp khai thác tài nguyên khoáng sản và lập bến bãi trái phép không đúng quy định của pháp luật; chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Chủ tịch UBND thị xã nếu để xảy ra tình trạng khai thác tài nguyên, khoáng sản và lập bến bãi trái phép; thiếu cương quyết trong việc xử lý đối với các trường hợp khai thác tài nguyên khoáng sản và lập bến bãi cát, sỏi trái phép.

- Giải quyết các phản ánh, kiến nghị của người dân về vấn đề môi trường, việc tập kết cát sỏi và khai thác khoáng sản trái phép. Tiếp nhận các ý kiến phản ánh của công dân trên hệ thống thông tin Dịch vụ đô thị thông minh tỉnh, tiến hành kiêm tra, xử lý và báo cáo UBND thị xã theo đúng quy định.

- Tham mưu UBND thị xã kiểm tra, xác nhận 23 hồ sơ đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường theo đúng quy định.

- Tiến hành rà soát, đánh giá, hướng dẫn UBND xã Hải Dương xây dựng hoàn chỉnh tiêu chí 17 về môi trường và an toàn thực phẩm trong bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.

- Tham mưu UBND thị xã văn bản đề nghị Sở Tài nguyên Môi trường, Chi cục BVMT hỗ trợ đo đạc các chỉ tiêu về bụi, khí thải phát sinh tại khu vực xung quanh Nhà máy xi măng Luks (VN) để UBND thị xã có cơ sở trả lời và giải quyết phản ánh của các hộ dân sống xung quanh khu vực Nhà máy xi măng Luks.

- Tham mưu UBND thị xã chỉ đạo về việc phổ biến và tổ chức triển khai xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường tại Công văn  số 1785/UBND-TNMT ngày 15/7/2019; Công văn số 2102/UBND-TNMT ngày 12/8/2019 về việc hướng dẫn triển khai xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường tại các địa phương.

- Tham mưu UBND thị xã chỉ đạo UBND các xã, phường huy động lực lượng tiến hành tổng ra quân vớt bèo Lục Bình trên địa bàn tại Công văn số 2539/UBND-TNMT ngày 24/9/2019.

- Tham mưu UBND thị xã báo cáo sơ  kết thực hiện Đề án Ngày Chủ nhật xanh trên địa bàn thị xã Hương Trà số 2482/BC-UBND ngày 18/9/2019.

8.  Một số công tác khác:

- Hoàn thành công tác thống kê đất đai năm 2018.

- Nâng cao khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chuyên môn.

- Giải quyết những trường hợp liên quan đến công tác quản lý đất đai trên địa bàn do lãnh đạo UBND thị xã giao phó.

II. Nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019

1. Tiếp tục tham mưu thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường; tổ chức thực hiện và tuyên truyền phổ biến Luật đất đai 2013; pháp luật bảo vệ môi trường, khoáng sản, tài nguyên nước, biển, hải đảo; và các Nghị định thi hành Luật.

2. Thực hiện công tác kiểm kê đất đai năm 2019 theo đúng quy định; lập kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thị xã; đề xuất giải pháp tiếp tục thực hiện quy hoạch đảm bảo chất lượng và hiệu quả.

3. Hoàn thành công tác đăng ký danh mục các công trình, dự án có thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng thực hiện trong năm 2020.

4. Thụ lý tham mưu giải quyết việc thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất năm 2019.

5. Tiếp tục chỉ đạo UBND các xã, phường triển khai công tác kê khai, đăng ký, cấp giấy cho các thửa đất đủ điều kiện nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận; thẩm định và trình phê duyệt hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

6. Phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu xử lý, giải quyết các trường hợp UBND xã, phường giao đất trái thẩm quyền; các trường hợp đã thực hiện nghĩa vụ tài chính nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

7. Tiếp tục chỉ đạo hướng dẫn UBND các xã, phường xây dựng phương án sử dụng quỹ đất do UBND xã, phường quản lý.

8. Phối hợp các ngành chỉ đạo thực hiện quy hoạch đất ở đô thị, đất ở nông thôn để tạo quỹ đất đấu giá trong năm 2020.

9. Thụ lý tham mưu UBND thị xã giải quyết đơn thư khiếu nại, kiến nghị, tranh chấp đất đai kịp thời, đúng thời gian và quy định pháp luật.

10. Tổ chức thực hiện tốt, kịp thời và đúng quy định của pháp luật công tác thẩm định, tham mưu UBND thị xã phê duyệt bồi thường hỗ trợ tái định cư các công trình thu hồi đất trên địa bàn; thẩm định phương án đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

11. Thực hiện công tác tiếp công dân theo quy định.

12. Thực hiện chế độ thông tin báo cáo theo quy định, các nhiệm vụ chuyên môn khác theo chức năng tham mưu quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường và các nhiệm vụ đột xuất do UBND thị xã phân công.

13. Thực hiện công tác giải quyết hồ sơ công việc và ý kiến chỉ đạo của UBND thị xã qua mạng điện tử; nâng cao khả năng ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan.

 

Phòng TNMT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
Sáng ngày 20/2/2021,  Trường Chính trị Nguyễn Chí...
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.167.802
Truy câp hiện tại 281