Tìm kiếm thông tin
Tổ chức Hội nghị triển khai Thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) giai đoạn 2019-2020
Ngày cập nhật 07/11/2019

Thực hiện Kế hoạch của UBND thị xã Hương Trà về Thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) giai đoạn 2019-2020, sáng ngày 29/10/2019 UBND thị xã tổ chức Hội nghị triển khai Thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) giai đoạn 2019-2020.

 

Thành phần tham dự Hội nghị: Đại diện Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT, Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh. Về phía thị xã: Đại diện Thường trực Thị ủy; HĐND thị xã; UBMTTQ Việt Nam thị xã; lãnh đạo UBND thị xã; lãnh đạo các cơ quan, đoàn thể cấp thị xã, Các thành viên Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc chương trình OCOP của thị xã. Cấp xã, phường: lãnh đạo UBND các xã, phường và Cán bộ phụ trách chương trình OCOP, Giám đốc các HTX nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản, các chủ thể tham gia OCOP gồm Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh và hộ gia đình sản xuất kinh doanh sản phẩm chủ lực của xã, phường.

Chương trình OCOP là chương trình phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng phát triển nội lực và gia tăng giá trị; là một nhiệm vụ trong triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Trọng tâm của Chương trình OCOP là phát triển sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp, dịch vụ có lợi thế ở mỗi địa phương theo chuỗi giá trị, do các thành phần kinh tế tư nhân (doanh nghiệp, hộ sản xuất) và kinh tế tập thể thực hiện:

- Nhà nước ban hành khung pháp lý và chính sách để thực hiện, định hướng quy hoạch các vùng sản xuất hàng hóa, dịch vụ; quản lý và giám sát tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm; hỗ trợ các khâu: Đào tạo, tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật, ứng dụng khoa học công nghệ, xây dựng thương hiệu, xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm, tín dụng.

- Các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ sản xuất kinh doanh là chủ thể trực tiếp thực hiện, tham gia vào sự thành công của Chương trình.

Mục đích của Hội nghị là:

- Tuyên truyền về sự cần thiết và ý nghĩa của OCOP, chu trình OCOP, mẫu biểu ý tưởng sản phẩm và tổ chức chấm điểm thử một sản phẩm của địa phương theo bộ  tiêu chí OCOP. Qua đó, người dân cũng như hệ thống chính trị nhận thức sâu hơn về OCOP.

 - Hướng dẫn cho các ban, ngành, đoàn thể, địa phương xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình OCOP giai đoạn 2019-2020 phù hợp với thực tế, đảm bảo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Chương trình đề ra. 

- Xây dựng, phát triển các sản phẩm địa phương, nâng cấp, tiêu chuẩn hóa, xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm nhằm tăng giá trị sản phẩm, qua đó nâng cao thu nhập, nâng cao đời sống cho người dân khu vực nông thôn.

Các nhóm sản phẩm của OCOP bao gồm: sản phẩm hàng hoá và sản phẩm dịch vụ có nguồn gốc từ địa phương đặc biệt là đặc sản của từng địa phương trên cơ sở khai thác lợi thế so sánh về điều kiện lịch sử, sinh thái của địa phương.

Lãnh đạo UBND thị xã yêu cầu:

- Các ngành, các địa phương phải xem đây là Chương trình phát triển kinh tế nông thôn theo hướng phát triển nội lực và giá trị; là giải pháp, nhiệm vụ trong triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thị xã, do vậy các ban, ngành, đoàn thể, địa phương bổ sung kế hoạch triển khai OCOP vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của đơn vị mình giai đoạn 2019-2020 để chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả.

- Hoàn thiện hệ thống bộ máy tổ chức, triển khai Chương trình OCOP từ cấp thị xã đến xã, phường.

- Đối với cấp xã, phường: Mỗi xã phải xác định sản phẩm có tiềm năng, sản phẩm đặc trưng, lựa chọn ít nhất 01 sản phẩm lợi thế nhất để tập trung phát triển. Tập trung chỉ đạo mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao chất lượng và sản lượng, truy xuất nguồn gốc, hoàn thiện kiểu dáng công nghiệp bao bì, nhãn hàng hóa sản phẩm, ... đảm bảo thị hiếu và đáp ứng nhu cầu của thị trường. Củng cố, kiện toàn các tổ kinh tế sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tham gia Chương trình OCOP theo hướng liên kết giữa các hộ sản xuất với hợp tác xã. Đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá giới thiệu sản phẩm OCOP.

 

Nguyễn Thị Bê - KT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
Vừa qua, tại Hội trường UBND thị xã Hương Trà, Ban Thường vụ Thị...
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.307.827
Truy câp hiện tại 1.081