Tìm kiếm thông tin
Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2019) và 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2019)
Ngày cập nhật 21/11/2019

Ngày 11/11/2019, Ban Tuyên giáo Thị ủy vừa ban hành Hướng dẫn số 63-HD/BTG về việc hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2019) và 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2019)

 

Với mục đích, yêu cầu của hướng dẫn là:

- Tuyên truyền sâu rộng, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác quốc phòng toàn dân; tiếp tục khẳng định vai trò to lớn của quần chúng nhân dân trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, thành tựu to lớn của 30 năm xây dựng nền quốc phòng toàn dân; những truyền thống vẻ vang và công lao, đóng góp to lớn của Quân đội nhân dân Việt Nam trong 75 năm xây dựng và trưởng thành; qua đó củng cố niềm tin đối với Đảng, Nhà nước và Quân đội.

- Thông qua hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm nhằm khơi dậy và phát huy trách nhiệm của toàn Đảng bộ, toàn dân và toàn quân trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, thế trận chiến tranh nhân dân vững chắc; xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới; cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân ra sức thi đua, quyết tâm thực hiên thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

- Các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm cần tổ chức thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm với quy mô và hình thức phù hợp, gắn với tuyên truyền thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh và thị xã; tạo ra không khí vui tươi, phấn khởi, thi đua trong toàn Đảng bộ, toàn dân và toàn quân, hướng đến đại hội đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XIV, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Nội dung tuyên truyền của hướng dẫn:

-  Đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận chiến tranh nhân dân, nhất là Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, các Nghị quyết Trung ương khóa XII, Nghị quyết số 28-NQ/TW,  ngày 25/10/2013 của Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 22/9/2008 của Bộ Chính trị (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới”, Luật Quốc phòng 2018, Luật Dân quân tự vệ 2009, Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2013; lưu ý phân tích, làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn hình thành quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và những nội dung cơ bản về xây dựng nền quốc phòng toàn dân cũng như quyền, nghĩa vụ của các cấp, các ngành, đoàn thể, của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với công tác quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân trong tình hình hiện nay.

-  Những thành tựu, kết quả đạt được trong công tác quốc phòng toàn dân 30 năm qua; các bài học kinh nghiệm, những thuận lợi, khó khăn, yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trong công tác quốc phòng toàn dân và trách nhiệm của hệ thống chính trị, toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân thị xã trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Tập trung phát hiện và biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận chiến tranh nhân dân.

- Quá trình xây dựng, trưởng thành và truyền thống chiến đấu, chiến thắng của Quân đội nhân dân Việt Nam 75 năm qua; khẳng định vai trò, công lao, đóng góp to lớn của Quân đội nhân dân Việt Nam trong công tác quốc phòng toàn dân và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; những bài học kinh nghiệm xây dựng, Quân đội nhân dân Việt Nam chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại trong tình hình mới.

- Tôn vinh, tri ân các anh hùng liệt sĩ và lớp lớp cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam đã hy sinh, cống hiến, đóng góp to lớn trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc; đồng thời giáo dục, nêu cao phẩm chất đạo đức cách mạng của “Bộ đội Cụ Hồ”; đẩy mạnh tuyên truyền những mô hình hay, cách làm sáng tạo, những tập thể, cá nhân tiêu biểu và các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào thi đua “Rèn đức, rèn sức, luyện tài”, “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”...

- Phản ánh không khí phấn khởi, thi đua trong toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân và các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm diễn ra ở các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị.

CÁC HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN, KỶ NIỆM

- Các TCCS đảng, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thị xã thực hiện nghiêm túc các hoạt động kỷ niệm theo Kế hoạch số 2533/KH-UBND, ngày 24/9/2019 của Ủy ban nhân dân thị xã về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2019) và 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2019)”.

- Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ về ý nghĩa đường lối quốc phòng toàn dân, chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc của Đảng, Nhà nước ta.

- Tổ chức cuộc thi tìm hiểu 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2019) và 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2019).

- Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong các cơ quan, địa phương, đoàn thể và phong trào thi đua Quyết thắng trong lực lượng vũ trang thị xã lập thành tích chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân và 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, gắn với việc thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, các phong trào “xây dựng nông thôn mới”, “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”...; quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

- Thực hiện tốt công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, thăm, tặng quà các gia đình chính sách, thương binh, liệt sĩ, Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, người có công với cách mạng tiêu biểu.

- Tổ chức dâng hương, dâng hoa tại nghĩa trang Liệt sĩ Hương Điền, Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ của thị xã và Bia chiến tích (Cầu Lồ Ô, phường Hương Xuân), thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ tại các nghĩa trang, đền liệt sĩ; các cuộc gặp mặt truyền thống, các hoạt động kể chuyện truyền thống, giao lưu giữa thế hệ trẻ với các nhân chứng lịch sử; thăm lại các chiến khu, căn cứ cách mạng, các di tích lịch sử cách mạng; các hoạt động triển lãm, trưng bày về thành tựu xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân; “Ngày hội văn hóa Quân-dân”, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; các cuộc thi viết, vẽ, kể chuyện về anh “Bộ đội Cụ Hồ”...

- Tổ chức các hoạt động dân vận, giúp dân xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế- xã hội; phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu hộ - cứu nạn.

- Tổ chức gặp mặt cán bộ Quân đội đã nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn thị xã.

- Tổ chức tốt hoạt động tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, cổ động trực quan, thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên; qua sinh hoạt thường kỳ của các tổ chức chính trị - xã hội; qua các tài liệu, ấn phẩm tuyên truyền...

 KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

- Nhiệt liệt kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2019)75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2019)!

- Quyết tâm thực hin thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XV, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII!

- Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!

- Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

- Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

- Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

 

Hoài Trang - Ban Tuyên giáo
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
Vừa qua, tại Hội trường UBND thị xã Hương Trà, Ban Thường vụ Thị...
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.307.827
Truy câp hiện tại 1.055