Tìm kiếm thông tin
Chỉ thị về việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020
Ngày cập nhật 21/11/2019

Để công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020 đạt kết quả tốt, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thị xã yêu cầu các cơ quan, ban ngành, đoàn thể thị xã, Ủy ban nhân dân các xã, phường thực hiện một số nội dung sau:

1. Tăng cường sự Lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, phát huy vai trò tham mưu của các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, trực tiếp là cơ quan Quân sự trong quy trình thực hiện tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. Thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015, Nghị định số 13/2016/NĐ-CP ngày 19/02/2016 và Nghị định số 14/2016/NĐ-CP ngày 15/3/2016 của Chính phủ, Thông tư số 148/2018/TT-BQP ngày 04/10/2018 của Bộ Quốc phòng; Thông tư liện tịch số 50/2016/TTLT-BQP-BCA ngày 15/4/2016 của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an và các Văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan đến công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, nhất là các nội dung mới, thay đổi, bổ sung để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân biết; Đặc biệt là số thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, hiểu rõ trách nhiệm, quyền lợi và nghĩa vụ trong thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự và nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

2. Triển khai thực hiện Luật Công an nhân dân năm 2018 và Nghị định số 70/2019/NĐ-CP ngày 23/8/2019 quy định về thực hiện Nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân và các văn bản có liên quan đến thực hiện Nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân

3. Kiện toàn, bổ sung Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các cấp đúng, đủ thành phần theo đúng quy định Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015. Nắm chắc nguồn sẵn sàng nhập ngũ, tiến hành rà soát, phân loại, xét duyệt và lập danh sách theo đúng các tiêu chuẩn; tổ chức sơ tuyển, khám tuyển sức khỏe Nghĩa vụ quân sự cho công dân chặt chẽ, nghiêm túc, đúng thời gian quy định. Thực hiện tốt chế độ dân chủ, công khai, minh bạch trước nhân dân về những tiêu chuẩn, điều kiện tuyển chọn và danh sách đủ điều kiện gọi nhập ngũ nhất là những trường hợp thuộc diện tạm hoãn, miễn gọi nhập ngũ.

4. Phát huy tốt vai trò tham mưu của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trong việc tuyên truyền, vân động công dân tình nguyện nhập ngũ; làm tốt chính sách hậu phương quân đội, tổ chức động viên, thăm hỏi, tặng quà cho công dân và gia đình có công dân nhập ngũ, đặc biệt là những gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Tổ chức đón tiếp chu đáo quân nhân đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ trở về địa phương và tạo mọi điều kiện thuận lợi để sớm ổn định cuộc sống.

5. Uỷ ban nhân dân, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các xã, phường có kế hoạch cụ thể chỉ đạo chặt chẽ các ban, ngành, đoàn thể cấp mình triển khai tổ chức thực hiện nghiêm túc, đảm bảo đúng quy trình, đúng luật; 100% xã, phường đều hoàn thành chỉ tiêu giao quân theo đúng kế hoạch, thời gian, có chất lượng cao, không có trường hợp nào bị loại trả. Xây dựng tốt mối quan hệ với các đơn vị nhận quân, phối hợp chặt chẽ và tạo điều kiện để đơn vị nhận quân hoàn thành tốt nhiệm vụ.

6. Phòng Tư pháp phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự, Công an thị xã và các ban ngành liên quan tổ chức tập huấn, hướng dẫn quy trình xử lý theo Nghị định 120/2013/NĐ-CP ngày 09/10/2013 và các văn bản liên quan đúng quy định của pháp luật cho cơ sở. Các cơ quan Công an, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân và đoàn thể các cấp phối hợp chặt chẽ và chỉ đạo các địa phương có biện pháp xử lý nghiêm minh đối với những tập thể, cá nhân có hành vi bao che, cản trở hoặc trốn tránh, chống lệnh thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự và Luật Công an nhân dân.

7. Trung tâm Văn hóa - Thông tin và thể thao thị xã tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015, Luật Công an nhân dân 2018 và các văn bản liên quan đến công tác tuyển quân năm 2020 bằng nhiều nội dung và hình thức thích hợp; phối hợp với cơ quan Quân sự và các ban, ngành, đoàn thể có liên quan xây dựng các chuyên mục, bài viết, trang tin về công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, những địa phương tiêu biểu, cá nhân điển hình để cổ động, tuyên truyền và giáo dục cho quần chúng nhân dân, nhất là số công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ. Từ đó nâng cao được ý thức và chấp hành thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự  cũng như cổ vũ, động viên phong trào tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ trong toàn thị xã ngày càng có chất lượng, hiệu quả hơn.

8. Sau khi Hoàn thành nhiệm vụ giao, nhận quân năm 2020, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các cấp tiến hành sơ, tổng kết, rút kinh nghiệm, biểu dương, khen thưởng và đề nghị khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác tuyển quân.

9. Giao cho Hội đồng Nghĩa vụ quân sự và Ban Chỉ huy Quân sự thị xã xây dựng kế hoạch theo dõi, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện Chỉ thị này, thường xuyên báo cáo Uỷ ban nhân dân thị xã theo quy định.

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cấp thị xã; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các xã, phường; Hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp nghiêm túc triển khi thực hiện./.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
Sáng ngày 20/2/2021,  Trường Chính trị Nguyễn Chí...
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.167.802
Truy câp hiện tại 199