Tìm kiếm thông tin
Công tác quản lý, bảo vệ môi trường năm 2019
Ngày cập nhật 02/01/2020

1. Công tác tuyên truyền:

Phòng Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với các cấp, các ngành, các địa phương tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền về bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu trên các phương tiện thông tin đại chúng; tiến hành làm mới pano để tuyên truyền trực quan tại các tuyến đường chính hướng về bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu để nâng cao nhận thức người dân về bảo vệ môi trường; tham mưu UBND thị xã chỉ đạo các ngành, địa phương xây dựng kế hoạch thực hiện công tác tuyên truyền, tổ chức thực hiện Đề án bảo vệ môi trường, Đề án thu gom xử lý rác thải của thị xã giai đoạn 2012-2015 và định hướng đến năm 2020

 

Đã phối hợp các ngành và các phường xã tổ chức tốt các hoạt động như: Ngày trái đất, Ngày Môi trường thế giới 05/6, Ngày đất ngập nước, Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn, Tuần lễ biển, hải đảo Việt Nam, Tuần Lễ nước sạch… thông qua các ngày lễ, đã phát động được phong trào toàn dân tham gia bảo vệ môi trường, đã huy động hàng ngàn học sinh, thanh niên, nông dân, phụ nữ tham gia diệt trừ cây Mai dương và tổng dọn vệ sinh môi trường trên địa bàn các phường, xã góp phần xây dựng nông thôn mới và chỉnh trang đô thị tại các phường, xã; tổ chức các Hội thi thanh niên và nông dân thị xã Hương Trà với công tác bảo vệ môi trường; tổ chức thi vẻ và tìm hiểu về môi trường cho các em học sinh cấp I,II trên địa bàn thị xã; ra quan Ngày Chủ Nhật xanh góp phần bảo vệ môi trường theo hướng phát triển bền vững.

2.Tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ về bảo vệ môi trường

Hằng năm, phòng đã tham mưu UBND thị xã ban hành các Kế hoạch triển khai chương trình công tác bảo vệ môi trường và phát triển bền vững của thị xã, qua đó đã cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ cần thực hiện trong năm nhằm chỉ đạo các ngành, địa phương và người dân thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường.

Một số chương trình, nhiệm vụ cụ thể như:

- Kiểm tra, kiểm soát ô nhiễm môi trường tại các cơ sở sản xuất kinh doanh có điều kiện để xử lý theo quy định, soát xét để tổ chức di dời một số cơ sở thường xuyên gây ô nhiễm môi trường trong khu dân cư đến các khu quy hoạch;

- Kiểm tra, kiểm soát và hướng dẫn các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề trên địa bàn thị xã để thực hiện tốt thông tư số 31/2016/TT-BTNMT ngày 14/10/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quy định bảo vệ môi trường;

- Triển khai các mô hình thu gom xử lý rác làm phân vi sinh, thu gom xử lý rác thải từ thuốc bảo vệ thực vật tại các phường xã nhằm góp phần xây dựng bảo vệ môi trường;

- Đã tiến hành kiểm tả, tổ chức quán triệt, tuyên truyền, vận động và đóng cửa cá lò gạch ngói thủ công tại Thủy Phú, xã Hương Vinh và thôn Nam Thanh, xã Hương Toàn theo tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh. Hiện nay đã hoàn thành việc xử lý ô nhiễm môi trường nghiêm trọng theo Quyết định số 64/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ;

- Trong chương trình mục tiêu quốc gia khắc phục ô nhiễm và cải tạo môi trường, làng nghề bún Vân Cù, xã Hương Toàn đã được phân bổ kinh phí từ ngân sách trung ương để triển khai thực hiện hệ thống xử lý nước thải với mục tiêu đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn theo quy định trước khi xả ra môi trường, góp phần giải thiểu ô nhiễm môi trường tại địa phường;

- Tham mưu UBND thị xã thành lập tổ công tác xử lý những phát sinh đột xuất liên quan đến môi trường trong quá trình vận hành nhà máy Luks. Thường xuyên phối hợp với các ngành và UBND phường Hương Văn, Hương Vân, Tứ Hạ kiểm tra, giám sát để kịp thời xử lý vấn đề ô nhiễm môi trường tại nhà máy xi măng Luks, tham mưu giải quyết các vấn đề ô nhiễm môi trường của các hộ gia đình, cá nhân sống quanh nhà máy Luks và mỏ đá Luks Trường Sơn.

3. Công tác xác nhận việc thực hiện Kế hoạch bảo vệ môi trường

Phòng đã tham mưu UBND thị xã xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường của dự án, phương án sản xuất kinh doanh dịch vụ có phát sinh chất thải trên địa bàn; các dự án đầu tư mới hoặc đầu tư mở rộng quy mô, nâng công suất có tổng quy mô, công suất của cơ sở đang hoạt động và phần đầu tư mới thuộc đối tượng quy định tại cột 5, phụ lục II, mục I ban hành kèm theo Nghị định số 40/2019/NĐ-CP của Chính phủ.

Trong năm, tham mưu xác nhận 23 kế hoạch bảo vệ môi trường.

4. Công tác kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường; giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị về bảo vệ môi trường theo quy định pháp luật; xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường

Hằng năm, phòng đã tham mưu UBND thị xã ban hành các Kế hoạch, thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành để tiến hành kiểm tra công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường trên địa bàn thị xã. Qua kiểm tra đã kịp thời xử lý các cơ sở sản xuất kinh doanh thường xuyên gây ô nhiễm môi trường theo quy định.

Giải quyết và tham gia giải quyết các khiếu nại, tố cáo kiến nghị về bảo vệ môi trường theo sự phân công, chỉ đạo của cấp trên, giải quyết các phản ánh trên hệ thống thông tin Dịch vụ đô thị thông minh tỉnh, Cổng thông tin điện tử tỉnh Thừa Thiên Huế, các phản ánh về môi trường đọt xuất trên địa bàn đảm bảo kịp thời, đúng quy định.

Về việc xử lý vi phạm hành chính liên quan ô nhiễm môi trường, khai thác khoáng sản trái phép:

Đã tham mưu UBND thị xã kiểm tra, lập biên bản và ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính 15 trường hợp với số tiền 91,5 triệu đồng.

5. Công tác thu gom xử lý rác thải:

Thực hiện Quyết định số 891/QĐ-UBND ngày 6/8/2012 về việc phê duyệt đề án thu gom xử lý rác thải sinh hoạt thị xã giai đoạn 2012-2015 và định hướng đến năm 2020 và Quyết định số 39/QĐ-UBND ngày 18/01/2018 của UBND thị xã về việc phê duyệt điều chỉnh phương án thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt thị xã Hương Trà giai đoạn năm 2018-2020, phòng đã thường xuyên phối hợp với các ngành chức năng, UBND các xã phường thực hiện tốt đề án thu gom xử lý rác thải trên địa bàn thị xã; hằng năm hợp đồng với công ty Cổ phần Môi trường đô thị Huế thực hiện việc thu gom, vận chuyển và xử lý rác tại các xã, phường theo 02 mô hình đã phê duyệt; chỉ đạo UBND các xã phường quản lý, giám sát công tác thu gom rác thải thuộc địa bàn mình quản lý;

Phối hợp với phòng Tài chính – Kế hoạch, công ty Cổ phần Môi trường đô thị Huế hướng dẫn UBND các phường xã thực hiện thu tiền dịch vụ thu gom, vận chuyển rác sinh hoạt năm theo Quyết định số 94/2017/QĐ-UBND ngày 15/11/2017 về Quy định giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển xử lý rác thải sinh hoạt sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;

Tham mưu UBND thị xã các văn bản chỉ đạo UBND các phường xã rà soát, xác định, phân loại đối tượng được cung ứng dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn để áp dụng mức thu đúng quy định và thực hiện thu tiền dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải hằng năm và tiến hành nộp đầy đủ số tiền thu được từ giá dịch vụ đảm bảo đúng quy định. Tuy nhiên, một số xã phường chậm triển khai thực hiện dẫn đến hiệu quả mang lại không cao, số tiền thu được chưa đảm bảo theo kế hoạch;

Tỷ lệ thu gom xử lý rác thải trên địa bàn thị xã đến nay đạt trên 90%, trong đó, đô thị đạt 95%, nông thôn đạt 85%;

Hiện nay, công tác thu gom, xử lý rác thải trên địa bàn thị xã đã từng bước đi vào nề nếp theo hướng chuyên môn hóa, xã hội hóa; cơ bản đã giải quyết vấn đề bức xúc do rác thải gây ra tại địa bàn trung tâm các phường, xã góp phần chỉnh trang đô thị và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

6. Công tác bảo vệ nguồn nước:

 Thực hiện Chương trình Quốc gia về nước sạch nông thôn và Chương trình biến đổi khí hậu giai đoạn 2012-2020, tham mưu thực hiện tốt công tác quản lý tài nguyên nước đã góp phần đưa tỷ lệ số hộ sử dụng nước sạch và hợp vệ sinh hiện nay trên địa bàn đạt 99,8%, đạt 100% so với kế hoạch đề ra; phối hợp các sở ngành kiểm tra, quan trắc đánh giá môi trường nguồn nước để phục vụ sản xuất và chăn nuôi tại Vùng đầm phá, sông Hương, sông Bồ và 02 lòng hồ thủy điện Hương Điền, Bình Điền.

7. Công tác quản lý tài nguyên khoáng sản.

Tham mưu UBND thị xã chỉ đạo UBND các phường, xã tổ chức thành lập tổ tự quản để quản lý việc khai thác cát, sỏi trái phép thuộc địa bàn nhạy cảm tại các phường, xã theo tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh (Khu vực Cồn lớn phường Hương Xuân; khu vực Cồn lớn xã Hương Vinh, khu vực Xước Dũ phường Hương Hồ, khu vực Điện Hòn Chén, Lăng Minh Mạng xã Hương Thọ);

Chỉ đạo các xã, phường tổ chức quản lý hiệu quả các bến bãi tập kết các sỏi theo quy hoạch tại Quyết định 936/QĐ-UBND ngày 29/5/2012 của UBND tỉnh; tiến hành rà soát, tham mưu UBND thị xã chỉ đạo xử lý thu hồi các bãi tập kết các sỏi đã hết hạn cho thuê để tổ chức đấu giá lại theo quy định.

8. Kế hoạch, nhiệm vụ thời gian tới

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách pháp luật về bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu trên các phương tiện thông tin đại chúng; tổ chức hội nghị hội thảo, xây dựng pano, áp phích… để nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, các địa phương và các hộ dân trong công tác bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu.

- Phối hợp với các cấp, các ngành, các địa phương tổ chức tốt các hoạt động về bảo vệ môi trường, hưởng ứng các ngày lễ lớn về môi trường, thường xuyên phát động phong trào toàn dân tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu;

- Tiếp tục thực hiện tốt Đề án thu gom xử lý rác thải sinh hoạt thị xã Hương Trà giai đoạn 2016- 2020 theo Quyết định số 891/QĐ- UBND ngày 06/8/2012; Phối hợp các sở ngành xúc tiến đầu tư xây dựng dự án xử lý rác tại xã Hương Bình theo chủ trương của tỉnh; tiếp tục triển khai thực hiện quyết định số 94/2017/QĐ-UBND ngày 15/11/2017 của UBND tỉnh về thu giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt; phấn đấu thu gom xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn nội thị 95; khu vực ngoại thị 86% );

- Tiếp tục triển khai các mô hình thu gom xử lý rác để làm phân vi sinh, thu gom rác xử lý thải từ thuốc bảo vệ thực vật tại các xã, phường; phối hợp các ban, ngành, đoàn thể thực hiện tốt công tác diệt trừ cây ngoại lai, chỉ đạo tổ chức trồng cây xanh bảo vệ môi trường tại các xã vùng đồi núi, vùng cát, vùng ven biển đầm phá, trung tâm các phường, xã, các tuyến phố, các đường làng, ngõ xóm tạo môi trường cảnh quan xanh – sạch – đẹp.

- Phối hợp các sở ngành kiểm tra, quan trắc nguồn nước trên địa bàn các xã, phường, nhất là nguồn nước mặt tại khu vực đầm phá 02 xã Hương Phong, Hải Dương, nguồn nước sông Hương, sông Bồ và 02 lòng hồ thủy điện Hương Điền, Bình Điền; Tập trung xử lý, tiêu độc khử trùng nguồn nước bị ô nhiễm sau lũ lụt, đảm bảo được nguồn nước sản xuất và sinh hoạt cho người dân; rà soát sắp xếp điều chỉnh, bổ sung quy hoạch các mỏ đất, đá, cát sỏi trên địa bàn, soát xét để di dời một số cơ sở thường xuyên gây ô nhiễm môi trường ra khỏi khu dân cư đến các khu quy hoạch.

- Thực hiện kiểm tra, tham mưu UBND thị xã kịp thời xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân khai thác Tài nguyên khoáng sản trái phép, gây ô nhiểm môi trường theo đúng quy định của pháp luật; Chỉ đạo UBND các phường, xã tổ chức thành lập tổ tự quản để quản lý việc khai thác cát, sỏi trái phép thuộc địa bàn nhạy cảm tại các phường, xã theo tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh

- Phối hợp các ngành tham mưu UBND thị xã chỉ đạo thực hiện công tác quy hoạch, sắp xếp vùng nuôi trồng thủy sản tại vùng đầm phá, sông Hương, sông Bồ, các lòng hồ theo quy định.

 

Phòng TNMT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
Nhằm khơi dậy tiềm năng và phát huy tư duy sáng tạo của thanh...
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.189.845
Truy câp hiện tại 1.594