Tìm kiếm thông tin
Báo cáo công tác môi trường quý IV năm 2019
Ngày cập nhật 02/01/2020

1. Công tác tuyên truyền:

Trong quý 4 năm 2019, Phòng Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với các cấp, các ngành, các địa phương tổ chức các Hội thi thanh niên và nông dân thị xã Hương Trà với công tác bảo vệ môi trường; tổ chức thi vẻ và tìm hiểu về môi trường cho các em học sinh cấp I,II trên địa bàn thị xã; ra quan Ngày Chủ Nhật xanh góp phần bảo vệ môi trường theo hướng phát triển bền vững.

 

2.Tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ về bảo vệ môi trường

Phòng đã tham mưu UBND thị xã ban hành các Kế hoạch triển khai chương trình công tác bảo vệ môi trường và phát triển bền vững của thị xã, qua đó đã cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ cần thực hiện trong năm nhằm chỉ đạo các ngành, địa phương và người dân thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường.

Một số chương trình, nhiệm vụ cụ thể như:

- Đã tiến hành kiểm tả, tổ chức quán triệt, tuyên truyền, vận động và đóng cửa cá lò gạch ngói thủ công tại Thủy Phú, xã Hương Vinh và thôn Nam Thanh, xã Hương Toàn theo tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh. Hiện nay đã hoàn thành việc xử lý ô nhiễm môi trường nghiêm trọng theo Quyết định số 64/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ;

- Trong chương trình mục tiêu quốc gia khắc phục ô nhiễm và cải tạo môi trường, làng nghề bún Vân Cù, xã Hương Toàn đã được phân bổ kinh phí từ ngân sách trung ương để triển khai thực hiện hệ thống xử lý nước thải với mục tiêu đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn theo quy định trước khi xả ra môi trường, góp phần giải thiểu ô nhiễm môi trường tại địa phường;

- Tham mưu UBND thị xã thành lập tổ công tác xử lý những phát sinh đột xuất liên quan đến môi trường trong quá trình vận hành nhà máy Luks. Thường xuyên phối hợp với các ngành và UBND phường Hương Văn, Hương Vân, Tứ Hạ kiểm tra, giám sát để kịp thời xử lý vấn đề ô nhiễm môi trường tại nhà máy xi măng Luks, tham mưu giải quyết các vấn đề ô nhiễm môi trường của các hộ gia đình, cá nhân sống quanh nhà máy Luks và mỏ đá Luks Trường Sơn.

3. Công tác xác nhận việc thực hiện Kế hoạch bảo vệ môi trường

Phòng đã tham mưu UBND thị xã xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường của dự án, phương án sản xuất kinh doanh dịch vụ có phát sinh chất thải trên địa bàn; các dự án đầu tư mới hoặc đầu tư mở rộng quy mô, nâng công suất có tổng quy mô, công suất của cơ sở đang hoạt động và phần đầu tư mới thuộc đối tượng quy định tại cột 5, phụ lục II, mục I ban hành kèm theo Nghị định số 40/2019/NĐ-CP của Chính phủ.

Trong quý 4, tham mưu xác nhận 10 kế hoạch bảo vệ môi trường.

4. Công tác kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường; giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị về bảo vệ môi trường theo quy định pháp luật; xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường

Phòng đã tham mưu UBND thị xã ban hành các Kế hoạch, thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành để tiến hành kiểm tra công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường trên địa bàn thị xã. Qua kiểm tra đã kịp thời xử lý các cơ sở sản xuất kinh doanh thường xuyên gây ô nhiễm môi trường theo quy định.

Giải quyết và tham gia giải quyết các khiếu nại, tố cáo kiến nghị về bảo vệ môi trường theo sự phân công, chỉ đạo của cấp trên, giải quyết các phản ánh trên hệ thống thông tin Dịch vụ đô thị thông minh tỉnh, Cổng thông tin điện tử tỉnh Thừa Thiên Huế, các phản ánh về môi trường đọt xuất trên địa bàn đảm bảo kịp thời, đúng quy định.

Về việc xử lý vi phạm hành chính liên quan ô nhiễm môi trường, khai thác khoáng sản trái phép:

Đã tham mưu UBND thị xã kiểm tra, lập biên bản và ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính 15 trường hợp với số tiền 91,5 triệu đồng.

5. Công tác thu gom xử lý rác thải:

Thực hiện Quyết định số 891/QĐ-UBND ngày 6/8/2012 về việc phê duyệt đề án thu gom xử lý rác thải sinh hoạt thị xã giai đoạn 2012-2015 và định hướng đến năm 2020 và Quyết định số 39/QĐ-UBND ngày 18/01/2018 của UBND thị xã về việc phê duyệt điều chỉnh phương án thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt thị xã Hương Trà giai đoạn năm 2018-2020, phòng đã thường xuyên phối hợp với các ngành chức năng, UBND các xã phường thực hiện tốt đề án thu gom xử lý rác thải trên địa bàn thị xã; hằng năm hợp đồng với công ty Cổ phần Môi trường đô thị Huế thực hiện việc thu gom, vận chuyển và xử lý rác tại các xã, phường theo 02 mô hình đã phê duyệt; chỉ đạo UBND các xã phường quản lý, giám sát công tác thu gom rác thải thuộc địa bàn mình quản lý;

Phối hợp với phòng Tài chính – Kế hoạch, công ty Cổ phần Môi trường đô thị Huế hướng dẫn UBND các phường xã thực hiện thu tiền dịch vụ thu gom, vận chuyển rác sinh hoạt năm theo Quyết định số 94/2017/QĐ-UBND ngày 15/11/2017 về Quy định giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển xử lý rác thải sinh hoạt sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;

Tham mưu UBND thị xã các văn bản chỉ đạo UBND các phường xã rà soát, xác định, phân loại đối tượng được cung ứng dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn để áp dụng mức thu đúng quy định và thực hiện thu tiền dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải hằng năm và tiến hành nộp đầy đủ số tiền thu được từ giá dịch vụ đảm bảo đúng quy định. Tuy nhiên, một số xã phường chậm triển khai thực hiện dẫn đến hiệu quả mang lại không cao, số tiền thu được chưa đảm bảo theo kế hoạch;

Tỷ lệ thu gom xử lý rác thải trên địa bàn thị xã đến nay đạt trên 90%, trong đó, đô thị đạt 95%, nông thôn đạt 85%;

Hiện nay, công tác thu gom, xử lý rác thải trên địa bàn thị xã đã từng bước đi vào nề nếp theo hướng chuyên môn hóa, xã hội hóa; cơ bản đã giải quyết vấn đề bức xúc do rác thải gây ra tại địa bàn trung tâm các phường, xã góp phần chỉnh trang đô thị và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

6. Công tác bảo vệ nguồn nước:

 Thực hiện Chương trình Quốc gia về nước sạch nông thôn và Chương trình biến đổi khí hậu giai đoạn 2012-2020, tham mưu thực hiện tốt công tác quản lý tài nguyên nước đã góp phần đưa tỷ lệ số hộ sử dụng nước sạch và hợp vệ sinh hiện nay trên địa bàn đạt 99,8%, đạt 100% so với kế hoạch đề ra; phối hợp các sở ngành kiểm tra, quan trắc đánh giá môi trường nguồn nước để phục vụ sản xuất và chăn nuôi tại Vùng đầm phá, sông Hương, sông Bồ và 02 lòng hồ thủy điện Hương Điền, Bình Điền.

7. Công tác quản lý tài nguyên khoáng sản.

Tham mưu UBND thị xã chỉ đạo UBND các phường, xã tổ chức thành lập tổ tự quản để quản lý việc khai thác cát, sỏi trái phép thuộc địa bàn nhạy cảm tại các phường, xã theo tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh (Khu vực Cồn lớn phường Hương Xuân; khu vực Cồn lớn xã Hương Vinh, khu vực Xước Dũ phường Hương Hồ, khu vực Điện Hòn Chén, Lăng Minh Mạng xã Hương Thọ);

Chỉ đạo các xã, phường tổ chức quản lý hiệu quả các bến bãi tập kết các sỏi theo quy hoạch tại Quyết định 936/QĐ-UBND ngày 29/5/2012 của UBND tỉnh; tiến hành rà soát, tham mưu UBND thị xã chỉ đạo xử lý thu hồi các bãi tập kết các sỏi đã hết hạn cho thuê để tổ chức đấu giá lại theo quy định.

 

Phòng TNMT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
Vừa qua, Sở GD&ĐT thừa Thien Huế tổ chức Hội nghị công tác ra...
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.140.282
Truy câp hiện tại 684