Tìm kiếm thông tin
Báo cáo Công tác quản lý đất đai năm 2019
Ngày cập nhật 02/01/2020

A. Kết quả thực hiện:

1. Việc thực hiện các nội dung quản lý về đất đai

- Về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Đã tham mưu hoàn thành công tác lập điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của thị xã Hương Trà và đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1087/QĐ-UBND ngày 04 tháng 5 năm 2019 về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thị xã Hương Trà.

 

- Về công tác lập Kế hoạch sử dụng đất hàng năm: Phòng đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị, tổ chức sử dụng đất, UBND các phường xã rà soát nhu cầu sử dụng đất để tham mưu UBND thị xã đăng ký Kế hoạch sử dụng đất năm 2019. Ngoài ra, để kịp thời hổ trợ nhà đầu tư và nhu cầu sử dụng đất của địa phương phát sinh trong năm 2019, phòng đã tham mưu UBND thị xã đăng ký kế hoạch sử dụng đất bổ sung và được UBND tỉnh phê duyệt theo quy định.

 2. Tình hình giao đất, cho thuê đất

Trong công tác giao đất, cho thuê đất luôn chấp hành tốt các quy định của pháp luật về giao đất, cho thuê đất, nhất là việc tính thu nghĩa vụ tài chính và việc đăng ký cấp Giấy chứng nhận sau giao đất, cho thuê đất được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

- Về giao đất cho hộ gia đình, cá nhân:

  Số hộ được giao đất: 19 hộ, diện tích: 5143.4 m2, mục đích sử dụng: Đất ở (Giao đất tái định cư và giao đất cho người có công cách mạng);

- Về cho thuê đất đối với hộ gia đình, cá nhân: Không có

3. Thu hồi đất, bồi thường, hổ trợ tái định cư

Tham mưu UBND thị xã Hương Trà tổ chức thực hiện thông báo thu hồi đất của 20 công trình dự án;

Tham mưu ban hành Quyết định thu hồi đất 63 hộ và 03 tổ chức, diện tích: 253.333 m2; Ban hành quyết định phê duyệt giá trị bồi thường, hỗ trợ, tái định cư về đất và tài sản gắn liền với đất gồm 26 công trình, dự án, tổng giá trị phê duyệt: 25.4 tỷ đồng.

Nhìn chung, UBND thị xã thực hiện thu hồi đất theo kế hoạch sử dụng đất hằng năm đã được UBND tỉnh phê duyệt. Trình tự thủ tục thu hồi đất đảm bảo theo quy định của pháp luật; công tác thẩm định bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thực hiện đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

4. Tình hình chuyển mục đích sử dụng đất

Năm 2019: Số hộ được cho phép chuyển mục đích sử dụng đất: 88 trường hợp, diện tích 8500 m2, mục đích sử dụng đất: Đất ở

5. Việc xây dựng giá đất

Trong năm, phòng đã tham mưu UBND thị xã xây dựng giá đất tại 4 khu đất tái định cư phục vụ dự án Cam lộ - La Sơn; Tham mưu UBND thị xã điều tra, xây dựng phương án giá đất 5 năm (2020-2025) trên địa bàn thị xã trình UBND tỉnh phê duyệt.

6. Tình hình đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Trong năm 2019, đã thẩm định tham mưu UBND thị xã cấp mới, cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận QSD đất cho 890 trường hợp. Lũy kế ngày 30/11/2019, tổng diện tích đủ điều kiện được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là 13.595,51 ha/13.678,44ha, tổng số thửa được cấp giấy chứng nhận: 79.338 thửa/81.974 thửa. Tỷ lệ diện tích đủ điều kiện cần cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng các loại đất trên địa bàn thị xã đạt 99.3%, trong đó:

Đất sản xuất nông nghiệp đạt: 99.8%;

Đất lâm nghiệp đạt: 98.9 %;

Đất nuôi trồng thủy sản đạt: 98.9%;

Đất ở đô thị đạt: 99.6%;

Đất ở nông thôn đạt: 99.9%;

Đất tín ngưỡng đạt: 78.76%.  

8. Công tác kiểm tra; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai:

Đã cùng với đoàn kiểm tra liên ngành thị xã về công tác giao đất trái thẩm quyền tại Phường Hương Văn, Hương Chữ, đến nay đã có kết luận kiểm tra. Qua kiểm tra đã đề xuất xử lý làm rỏ và xử lý trách nhiệm đối với cá nhân, tổ chức giao đất trái thẩm quyền, đồng thời hướng dẫn phường thực hiện đăng ký cấp giấy chứng nhận QSD đất cho các hộ gia đình, cá nhân; Phối hợp với thanh tra thị xã thanh tra, kiểm tra, kiểm tra đột xuất việc quản lý sử dụng đất các phường xã.

Việc giải quyết kiến nghị, tranh chấp khiếu nại, tố cáo về đất đai:

Năm 2019: 28 đơn

Nội dung đơn: Các đơn thuộc thẩm quyền giải quyết có nội dung chủ yếu: Khiếu nại việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất;  kiến nghị liên quan việc cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Việc tiếp nhận, thụ lý các đơn thư khiếu nại, tố cáo cơ bản đúng quy trình, thời gian theo quy định; Thực hiện thẩm tra, xác minh hồ sơ bảo đảm công khai, minh bạch; Trước khi ban hành quyết định giải quyết khiếu nại đã thực hiện đối thoại  với người dân, tạo điều kiện để người dân được trình bày tâm tư, nguyện vọng với người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, qua đó giúp cho việc giải quyết khiếu nại được khách quan, đúng quy định pháp luật.

9. Việc thực hiện các Kết luận thanh tra của các Đoàn thanh tra tỉnh thanh tra về công tác quản lý đất đai

Thực hiện Kết luận thanh tra số 693/KLTTr-BTNMT ngày 05/3/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Kết luận thanh tra số 467/KL-TTr ngày 20/6/2014 của Chánh Thanh tra tỉnh, Kết luận số 684/KL-TTr ngày 30/7/2018 của Thanh tra tỉnh; Kết luận thanh tra 472/KL-TTr ngày 09/7/2015 của Thanh tra tỉnh, Kết luận thanh tra số 255/KL-UBND ngày 30/7/2019 của UBND tỉnh, phòng đã tham mưu UBND thị xã các kế hoạch để thực hiện nhằm khắc phục các sai phạm đã chỉ ra trong kết luận thanh tra.

Đến nay cơ bản các nội dung kết luận thanh tra số 693/KLTTr-BTNMT, Kết luận thanh tra số 467/KL-TT, Kết luận số 684/KL-TTr đã được tổ chức thực hiện; đối với Kết luận thanh tra 472/KL-TTr ngày 09/7/2015, Kết luận thanh tra số 255/KL-UBND ngày 30/7/2019 của UBND tỉnh liên quan việc quản lý sử dụng đất lâm nghiệp, phòng và các phường xã đang phối hợp tổ chức thực hiện. Kế hoạch hoàn thành trong năm 2020.

10.  Một số công tác khác:

- Hoàn thành công tác thống kê đất đai hằng năm, đang triển khai thực hiện công tác kiểm kê đất đai, kế hoạch hoàn thành trong năm 2020;

- Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính trong giải quyết hồ sơ công việc và ý kiến chỉ đạo của UBND thị xã qua mạng điện tử; nâng cao khả năng ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan.

- Tham mưu UBND thị xã giải quyết kịp thời những trường hợp liên quan đến công tác quản lý đất đai, tài nguyên môi trường trên địa bàn do UBND thị xã giao.

B. Kế hoạch, nhiệm vụ thời gian tới

1. Tiếp tục tham mưu thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường; tổ chức thực hiện và tuyên truyền phổ biến Luật đất đai 2013; pháp luật bảo vệ môi trường, khoáng sản, tài nguyên nước, biển, hải đảo; và các Nghị định thi hành Luật.

2. Tham mưu lập quy hoạch sử dụng đất, đăng ký kế hoạch sử dụng đất hằng năm; thực hiện hoàn thành công tác kiểm kê đất đai năm 2020, công tác thống kê đất đai hằng năm theo đúng quy định;

 3. Chỉ đạo tổ chức thực hiện danh mục các công trình, dự án có thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng thực hiện trong năm; đăng ký danh mục các công trình, dự án có thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng thực hiện trong năm tiếp theo;

4. Thụ lý tham mưu giải quyết kịp thời công tác thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất phát sinh trong năm đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật;

5. Tiếp tục tham mưu UBND thị xã chỉ đạo UBND các xã, phường triển khai công tác kê khai, đăng ký cho tất cả các thửa đất chưa đăng ký, cấp giấy chứng nhận cho các thửa đất đủ điều kiện nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận; thẩm định và trình phê duyệt hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất các trường hợp được trình kịp thời, đúng quy định.

6. Tiếp tục tham mưu UBND thị xã chỉ đạo xử lý, giải quyết các trường hợp UBND xã, phường giao đất trái thẩm quyền;

7. Vận hành, khai thác cơ sở dữ liệu địa chính và triển khai giải quyết thủ tục hành chính cấp độ 3 – 4 trên môi trường mạng.

8. Tiếp tục tham mưu UBND thị xã chỉ đạo, hướng dẫn UBND các xã, phường rà soát, đăng ký quản lý, xây dựng phương án sử dụng quỹ đất do UBND xã, phường quản lý.

9. Phối hợp các ngành, tham mưu UBND thị xã rà soát đề nghị UBND tỉnh điều chỉnh bổ sung quy hoạch khai thác khoáng sản, vật liệu xây dựng trên địa bàn.

10. Phối hợp các ngành chỉ đạo thực hiện quy hoạch đất ở đô thị, đất ở nông thôn để tạo quỹ đất đấu giá.

 

Phòng TNMT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
Vừa qua, Sở GD&ĐT thừa Thien Huế tổ chức Hội nghị công tác ra...
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.140.362
Truy câp hiện tại 691