Tìm kiếm thông tin
Thị xã Hương Trà triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 834/NQ-UBTVQH14 ngày 17/12/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã
Ngày cập nhật 09/01/2020

Ngày 07/01/2020, UBND thị xã Hương Trà ban hành kế hoạch số 36/KH-UBND về việc tổ chức thực hiện Nghị quyết số 834/NQ-UBTVQH14 ngày 17/12/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế.

 

Kế hoạch tổ chức thực hiện Nghị quyết số 834/NQ-UBTVQH14 trên địa bàn thị xã với các nội dung sau:

I . MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Chuẩn bị các điều kiện để bộ máy trong hệ thống chính trị của xã mới được hình thành sau khi sắp xếp đi vào hoạt động theo đúng quy định khi Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội có hiệu lực thi hành.

- Xác định các nội dung, công việc cần thực hiện để các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chủ động triển khai phù hợp với quy định và tình hình thực tế ở địa phương.

- Tạo sự đồng thuận thống nhất cao trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân khi tổ chức thực hiện Nghị quyết số 834/NQ-UBTVQH14; tạo động lực tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

            2. Yêu cầu

            - Bám sát quy định của Trung ương; đồng thời có sự vận dụng phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương. Quá trình thực hiện không làm ảnh hưởng đến các hoạt động chung của từng xã, không có sự gián đoạn giữa đơn vị hành chính cũ và đơn vị hành chính mới; không làm ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất, sinh hoạt của nhân dân.

- Phát huy tích cực, chủ động của chính quyền các cấp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo; đồng thời tăng cường vai trò hướng dẫn của các cơ quan nhà nước cấp trên và các nhiệm vụ do cấp trên chỉ đạo thực hiện đầy đủ, kịp thời.

- Thực hiện công tác bàn giao, tiếp nhận nguyên hiện trạng diện tích tự nhiên, quy mô dân số, tài sản, tài chính, trang thiết bị và toàn bộ hồ sơ, tài liệu liên quan của các cơ quan, đơn vị ở các đơn vị hành chính thuộc diện sắp xếp về đơn vị hành chính mới; đảm bảo đúng quy định của pháp luật, chặt chẽ, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm.

II. NỘI DUNG

1. Công bố Nghị quyết  và tổ chức thông tin tuyên truyền Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

- Ủy ban nhân dân thị xã tổ chức công bố Nghị quyết tại kỳ họp thứ nhất của Hội đồng nhân dân xã mới.

- Ủy ban nhân dân thị xã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tăng cường thông tin, tuyên truyền về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã; tập trung vào một số nội dung chính: Mục đính, ý nghĩa của việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, xem đây là nội dung quan trọng nhằm tổ chức hợp lý đơn vị hành chính phù hợp với thực tiễn và xu thế phát triển kinh tế - xã  hội của tỉnh, khả năng quản lý chính quyền cơ sở; đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả gắn với tinh giản biên chế, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức; thời gian hoạt động của đơn vị hành chính mới, việc bố trí trụ sở, trạm y tế, trường học, nhà văn hóa, công trình công cộng, ….

Thời gian thực hiện: Từ ngày ban hành Nghị quyết đến khi tổng kết việc thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã.

2. Tổ chức chính quyền địa phương ở  đơn vị hành chính mới

a) Tổ chức Hội đồng nhân dân

- Đại biểu hội đồng nhân dân của các xã trước khi sắp xếp được hợp thành Hội đồng nhân dân của xã mới và tiếp tục hoạt động cho đến hết nhiệm kỳ  2016 - 2021 theo quy định tại Điều 134 Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

- Thường trực Hội đồng nhân dân thị xã quyết định chỉ định một đại biểu của Hội đồng nhân dân xã mới làm triệu tập viên.

- Triệu tập viên thông báo triệu tập và chủ tọa kỳ họp thứ nhất của Hội đồng nhân dân bầu ra Chủ tịch Hội đồng nhân theo giới thiệu của Chủ tọa kỳ họp. Hội đồng nhân dân bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Trưởng ban, Phó Trưởng ban của Hội đồng nhân dân theo giới thiệu của Chủ tịch Hội đồng nhân dân.

- Thường trực Hội đồng nhân dân thị xã phê chuẩn kết quả bầu cử Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã.

Thời gian hoàn thành trước ngày 20/01/2020.

b) Tổ chức Ủy ban nhân dân

- Hội đồng nhân dân xã mới bầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân theo giới thiệu của Chủ tịch Hội đồng nhân dân; bầu Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Ủy viên Ủy ban nhân dân theo giới thiệu của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã mới.

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã.

Thời gian hoàn thành trước ngày 20/01/2020.

3. Sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy

Các cơ quan liên quan căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và các quy định của pháp luật, có trách nhiệm thực hiện sắp xếp, kiện toàn, tổ chức bộ máy của các cơ quan, tổ chức ở đơn vị hành chính mới đảm bảo theo hướng tinh gọn, hợp lý, không làm tăng thêm đầu mối các cơ quan, tổ chức; ổn định đời sống của nhân dân địa phương; đảm bảo quốc phòng, an ninh và yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội; sử dụng có hiệu quả, tiết kiệm trụ sở làm việc, cơ sở hạ tầng, trang thiết bị hiện có của các trước khi tiến hành sắp xếp.

a) Tổ chức Đảng: Sắp xếp tương ứng với đơn vị hành chính mới. Ban Thường vụ Thị ủy chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy xã mới; Ban Chấp hành bầu Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy của xã mới theo quy định tại điểm 16.5 Quy định số 29-QĐ/TW ngày 25/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng.

b) Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã hiệp y, thống nhất với Đảng ủy xã quyết định thành lập Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở đơn vị hành chính mới; công nhận danh sách Ủy viên Ủy ban và Ban Thường trực lâm thời.

Thời gian hoàn thành trước ngày 31/01/2020.

c) Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh: Sắp xếp tương ứng với đơn vị hành chính mới. Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thị xã chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư lâm thời Đoàn TNCS Hồ Chí Minh của xã mới.

Thời gian hoàn thành trước ngày 31/01/2020.

d) Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh: Sắp xếp tương ứng với đơn vị hành chính mới. Ban Thường vụ Hội thị xã chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch tổ chức hội của xã mới.

Thời gian hoàn thành trước ngày 31/01/2020.

đ) Các đơn vị sự nghiệp giáo dục, y tế:

- Các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn đơn vị hành chính cấp xã thuộc phạm vi sắp xếp duy trì hoạt động như hiện nay, không ảnh hưởng đến việc di chuyển của học sinh, đảm bảo chất lượng dạy và học, sử dụng hợp lý, tiết kiệm cở vật chất hiện có của các trường học.

- Sáp nhập nguyên trạng Trạm y tế xã, duy trì hoạt động khám, chữa bệnh cho nhân dân tại các vị trí cũ.

Thời gian hoàn thành trước ngày 31/01/2020.

e) Tổ chức thôn: Ổn định tổ chức và hoạt động của các thôn như hiện nay.

4. Chuẩn bị điều kiện cho hoạt động của chính quyền địa phương

- Tổ chức khắc các loại con dấu, đăng ký mẫu dấu cho các cơ quan, tổ chức của đơn vị hành chính mới.

- Thu hồi con dấu cũ. Trường hợp xã có nhu cầu sử dụng con dấu cũ để xử lý các sự việc còn tồn tại trước thời điểm hoạt động của chính quyền địa phương xã mới thì có báo cáo để UBND thị xã đề nghị Công an tỉnh xem xét, cho giữ lại con dấu cũ để sử dụng trong một thời gian quy định.

- Rà soát, bàn giao, tiếp nhận tài chính, tài sản công, cơ sở vật chất, hồ sơ, tài liệu, …, xây dựng phương án quản lý, sử dụng trụ sở làm việc của đơn vị hành chính cũ phù hợp, hiệu quả, tránh lãng phí, thất thoát.

- Chuẩn bị các điều kiện cần thiết về trụ sở, trang thiết bị, kinh phí hoạt động, bộ máy giúp việc của chính quyền địa phương.

Thời gian hoàn thành trước ngày 31/01/2020.

5. Chính quyền địa phương ở đơn vị hành chính mới chính thức hoạt động từ ngày 01/02/2020.

6. Sắp xếp cán bộ, công chức, những người hoạt động không chuyên trách

- Rà soát tổng thể đội ngũ cán bộ công chức trên địa bàn thị xã để chủ động bố trí, sắp xếp, điều chuyển.  Đánh giá, phân loại, dự kiến bố trí, sắp xếp chức danh lãnh đạo, quản lý, phân công nhiệm vụ cho cán bộ, công chức, viên chức và người hoạt động không chuyên trách.

- Đảm bảo dân chủ, khách quan, minh bạch, có lý, có tình. Lựa chọn, bố trí, sắp xếp những người có phẩm chất, năng lực, tiêu chuẩn điều kiện để đảm nhận những vị trí công việc tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị mới; gắn với chuẩn bị nhân sự Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

- Xây dựng danh mục, số lượng vị trí việc làm, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và thực hiện tinh giản biên chế theo các Nghị quyết, kết luận của Đảng, quy định của Nhà nước và phù hợp với thực tế của địa phương. Chậm nhất đến cuối năm 2021 số lượng lãnh đạo, quản lý và số lượng cán bộ, công chức đảm bảo đúng theo quy định.

7. Giải quyết chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hoạt động không chuyên trách dôi dư do sắp xếp

Thực hiện kịp thời, đầy đủ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hoạt động không chuyên trách dôi dư khi sắp xếp đơn vị hành chính theo quy định của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức, viên chức; về chế độ thôi việc; về chính sách tinh giản biên chế và hỗ trợ của tỉnh.

Thời gian hoàn thành trước ngày 31/12/2021.

8. Chuyển đổi các loại giấy tờ cho cá nhân, tổ chức

- Các cơ quan, đơn vị căn cứ hướng dẫn của các sở, ban, ngành cấp tỉnh liên quan đến ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý triển khai và tạo điều kiện cho tổ chức, công dân, không thu phí, lệ phí khi thực hiện thủ tục chuyển đổi các loại giấy tờ do thay đổi địa giới hành chính.

- Trường hợp các cá nhân, tổ chức chưa chuyển đổi thì các loại giấy tờ đã được cơ quan có thẩm quyền cấp trước đây theo đơn vị hành chính cũ nếu chưa hết thời hạn theo quy định vẫn được tiếp tục sử dụng.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

  1. Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã:

Theo dõi, đôn đốc, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, các xã có liên quan; tham mưu Ủy ban nhân dân thị xã tổ chức triển khai Kế hoạch này và giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Nghị quyết số 834/NQ-UBTVQH14.

2. Phòng Nội vụ tham mưu UBND thị xã:

- Theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc triển khai các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này, đảm bảo thời gian, tiến độ đề ra.

- Hướng dẫn thực hiện quy trình tổ chức kỳ họp thứ nhất HĐND của đơn vị hành chính mới; sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức, viên chức và người hoạt động không chuyên trách; giải quyết chế độ, chính sách đối tượng dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính; việc bàn giao về tổ chức bộ máy, biên chế, hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức, hồ sơ địa giới hành chính.

- Tham mưu việc rà soát phân loại đơn vị hành chính; hoàn thiện bộ hồ sơ bản đồ địa giới hành chính của xã sau khi sắp xếp theo quy định.

3. Phòng Tài chính – kế hoạch:

- Thẩm định dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn thị xã trình, UBND thị xã, Sở Tài chính, UBND tỉnh xem xét.

- Hướng dẫn việc quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí theo quy định.

- Phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn các xã rà soát, xây dựng phương án tiếp nhận, bàn giao, sử dụng trụ sở làm việc, tài sản, cơ sở vật chất, bàn giao công nợ xây dựng cơ bản của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện sáp nhập tại đơn vị hành cấp xã sau khi sắp xếp.

4. Phòng Giáo dục và Đào tạo

 Phối hợp với Phòng Nội vụ tham mưu UBND thị xã kiện toàn, sắp xếp bộ máy, bố trí đội ngũ viên chức và người lao động; việc bàn giao, tiếp nhận, quản lý, sử dụng cơ sở vật chất của các trường học; hồ sơ liên quan lĩnh vực Giáo dục – đào tạo trên địa bàn các xã.

5. Phòng Tư pháp

Hướng dẫn việc chuyển đổi giấy tờ cho công dân, tổ chức; công tác bàn giao hồ sơ, tài liệu liên quan đến lĩnh vực tư pháp – hộ tịch tại địa bàn các xã sắp xếp.

6. Công an thị xã

Chỉ đạo bố trí lực lượng công an chính quy; hướng dẫn công tác bàn giao hồ sơ liên quan đến công tác đảm bảo an ninh trật tự, quản lý hộ khẩu tại địa bàn xã sắp xếp.

7. Ban Chỉ huy Quân sự thị xã

Hướng dẫn công tác bàn giao các hồ sơ liên quan đến công tác quân sự, quốc phòng địa phương; quản lý các công trình quân sự, quốc phòng trên địa bàn các xã (nếu có).

9. Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao thị xã

- Tập trung thông tin, tuyên truyền việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn thị xã nhằm tạo sự đồng thuận trong xã hội, các cấp, các ngành, của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân về việc sắp xếp các đơn vị hành chính.

- Phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường công tác tuyên truyền trong suốt quá trình thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của thị xã trong giai đoạn 2019 - 2021.

10. Các cơ quan, đơn vị liên quan

- Hướng dẫn công tác bàn giao, tiếp nhận, chuyển đổi các loại giấy tờ cho nhân dân, cơ quan, doanh nghiệp theo chức năng, nhiệm vụ.

- Tham mưu Ủy ban nhân dân thị xã chỉ đạo, hướng dẫn cấp xã thực hiện các nhiệm vụ có liên quan, giải quyết có hiệu quả những vấn đề, khó khăn, vướng mắc thuộc lĩnh vực phụ trách.

11. Đề nghị Trung tâm Y tế thị xã

Phối hợp với UBND cấp thị xã kiện toàn, sắp xếp bộ máy, bố trí đội ngũ viên chức và người lao động; việc bàn giao, tiếp nhận, quản lý, sử dụng cơ sở vật chất của các Trạm Y tế; hồ sơ liên quan lĩnh vực Y tế trên địa bàn các xã.

11. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các Đoàn thể chính trị - xã hội thị xã

Phối hợp chặt chẽ với UBND thị xã, các cơ quan, đơn vị trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch này.

12. Ủy ban nhân dân xã Bình Điền, Hồng Tiến (sau khi sắp xếp thành xã Bình Tiến):

- Thông tin, tuyên truyền việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn.

- Kiện toàn tổ chức bộ máy, sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách và giải quyết chế độ, chính sách cho các đối tượng dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính.

- Tổ chức bàn giao, tiếp nhận tài chính, tài sản công, cơ sở vật chất, hồ sơ, tài liệu, …, xây dựng phương án quản lý, sử dụng trụ sở làm việc của đơn vị hành chính cũ phù hợp, hiệu quả, tránh lãng phí, thất thoát.

- Chuẩn bị các điều kiện cần thiết về trụ sở, trang thiết bị, kinh phí hoạt động, bộ máy giúp việc của chính quyền địa phương.

- Tạo điều kiện cho người dân trong sinh hoạt, giao dịch ở đơn vị hành chính mới; chuyển đổi giấy tờ cho người dân, doanh nghiệp theo thẩm quyền.

Ủy ban nhân dân thị xã yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện nghiêm túc Kế hoạch này. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, báo cáo, đề xuất về Ủy ban nhân dân thị xã (qua Phòng Nội vụ để tổng hợp) kịp thời xem xét, có phương án giải quyết./.

 

Nguyễn Thị Thi - Phòng Nội vụ
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
Vừa qua, tại Hội trường UBND thị xã Hương Trà, Ban Thường vụ Thị...
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.307.827
Truy câp hiện tại 1.068