Tìm kiếm thông tin
Báo cáo kết quả tình hình thực hiện công tác lao động việc làm Quý I năm 2020
Ngày cập nhật 24/03/2020

I.Về kết quả thực hiện

1. An toàn lao động, tiền lương

Tham mưu UBND thị xã Kế hoạch thực hiện Chương trình vệ sinh, an toàn lao động nưm 2020.

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành công văn hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng trên địa bàn thị xã theo quy định tại Nghị định số 90/2019/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ về việc quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động.

 

Tiến hành rà soát, thống kê các cơ sở có sử dụng máy móc, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ theo quy định tại Thông tư số 53/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2016 của Bộ Lao động - TB&XH để có cơ sở quản lý, hướng dẫn về an toàn lao động đối với các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân, cơ sở sản xuất kinh doanh.

2. Việc làm

Tham mưu Ủy ban nhân dân thị xã ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; Kế hoạch thực hiện Chương trình việc làm năm 2020. Phấn đấu giải quyết việc làm mới 1.700 lao động, phấn đấu đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, số lượng  từ 120 đến 150 lao động, phối hợp các đơn vị có chức năng đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng thực hiện công tác tuyên truyền, tuyển chọn đối tượng đủ điều kiện để tư vấn xuất khẩu lao động.

Tham mưu Ủy ban nhân dân thị xã xây dựng kế hoạch tập huấn về chương trình xuất khẩu lao động và giải quyết việc làm năm 2020 nhằm đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác tư vấn, hướng nghiệp, và tuyên truyền về các chính sách hỗ trợ tạo việc làm, đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng cho người dân trên địa bàn thị xã.

Rà soát, tổng hợp số lao động, học sinh, sinh viên của địa phương đang lao động, học tập tại các nước có dịch theo công văn số 1272/BC-BCĐ ngày 14/3/2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19. Hiện nay, thị xã Hương Trà có 67 lao động; 11 học sinh, sinh viên đang lao động, học tập tại các nước có dịch Covid-19.

Tham mưu UBND thị xã Kế hoạch Thực hiện Kế hoạch số 131-KH/TU ngày 8/11/2019 của Tỉnh ủy về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW để tiếp tục xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong bối cảnh mới, thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Để chủ động phòng, chống dịch COVID-19, Phòng đã tham mưu UBND thị xã công văn phổ biến khuyến cáo phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại nơi làm việc gửi các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn vệ sinh lao động cho người lao động tại nơi làm việc.

3. Đào tạo nghề

Rà soát, tổng hợp Đào tạo nghề cho lao động nông thôn thuộc 02 xã Hương Phong và Hải Dương với 35 trường hợp, tổng số kinh phí hỗ trợ 118.674.000đồng (Trong đó: Cao đẳng nghề: 22 trường hợp, số tiền 105.264.000đồng; Sơ cấp nghề: 13 trường hợp, số tiền 13.410.000đồng)

II. Phương hướng nhiệm vụ Quý II năm 2020

1- Điều tra cập nhật thông tin cung lao động và điều tra thông tin cầu lao động năm 2020.

2- Chương trình Giải quyết việc làm và Xuất khẩu lao động năm 2020.

3- Điều dưỡng phục hồi sức khỏe người có công theo kế hoạch hướng dẫn của Sở LĐ-TB&XH tỉnh TT Huế.

4- Công tác Mộ, NTLS (thăm viếng, cất bốc, khảo sát, cấp kinh phí nâng cấp).

5- Rà soát, phối hợp giải quyết tồn đọng hồ sơ người có công.

6- Thẩm định hồ sơ BTXH, đôn đốc quản lý tăng - giảm đối tượng BTXH; Đột xuất; Cấp thẻ BHYT.

7- Kiểm tra công tác quản lý đối tượng BTXH, chi trả Bưu điện xã, phường.

8- Thống kê, rà soát bổ sung hồ sơ đối tượng hưởng trợ cấp Bảo trợ xã hội.

9- Tập huấn công tác quản lý đối tượng Bảo trợ xã hội và các văn bản quy định mới. 

10- Cấp học bổng trẻ em nghèo, hoàn cảnh khó khăn (do tổ chức C.I tài trợ)

Tháng hành động vì trẻ em.

11- Tập huấn kiến thức, kỹ năng về phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em

12- Rà soát, phân loại đối tượng nghiện hút Ma túy, chất kích thích, quản lý cai nghiện tại cộng đồng và đưa đi cai nghiện bắt buộc tại Trung tâm BTXH tỉnh TT - Huế

13- Rà soát các cơ sở kinh doanh có dấu hiệu TNXH; Đăng ký xã phường lành mạnh không có TNXH, phối hợp với các xã, phường quản lý chặt chẻ đối tượng nghiện hút.

 

Phòng LĐ-TB&XH
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
 Ngày 03/8/2020 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh...
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.897.639
Truy câp hiện tại 2.546