Tìm kiếm thông tin
Tăng cường tuyên truyền, phổ biến các loại thuốc BVTV được loại bỏ ra khỏi Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng tại Việt Nam
Ngày cập nhật 17/05/2020

Ngày 06 tháng 5 năm 2020, UBND thị xã Hương Trà ban hành Công văn số 1615/UBND-KT về việc tăng cường tuyên truyền, phổ biến các loại thuốc BVTV được loại bỏ ra khỏi Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng tại Việt Nam.

 

Từ năm 2017 đến nay, một số loại thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) đã được loại bỏ ra khỏi Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng tại Việt Nam. Cụ thể như sau:

- Các loại thuốc BVTV có chứa hoạt chất Carbendazim, BenomylThiophannate-methyl không được buôn bán, sử dụng kể từ ngày 03/01/2019 (Quyết định số 03/QĐ-BNN-BVTV ngày 03/01/2017 của Bộ Nông nghiệp và PTNT).

- Các loại thuốc BVTV có chứa hoạt chất 2,4DParaquat không được buôn bán, sử dụng kể từ ngày 08/02/2019 (Quyết định số 278/QĐ-BNN-BVTV ngày 08/02/2017 của Bộ Nông nghiệp và PTNT).

- Các loại thuốc BVTV có chứa hoạt chất Trichlorfon không được buôn bán, sử dụng kể từ ngày 16/10/2017 (Quyết định số 4154/QĐ-BNN-BVTV ngày 16/10/2017 của Bộ Nông nghiệp và PTNT).

- Các loại thuốc BVTV có chứa hoạt chất Acephate, Diazinon, Malathion, Zine phosphide không được buôn bán, sử dụng kể từ ngày 28/10/2019 (Quyết định số 3435/QĐ-BNN-BVTV ngày 28/8/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT).

Thời gian tới, một số loại thuốc BVTV sẽ tiếp tục loại khỏi Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng tại Việt Nam, cụ thể:

- Các loại thuốc BVTV có chứa hoạt chất Glyphosate không được buôn bán, sử dụng kể từ ngày 10/6/2020 (Quyết định số 1186/QĐ-BNN-BVTV ngày 10/4/2019 của Bộ Nông nghiệp và PTNT).

- Các loại thuốc BVTV có chứa hoạt chất Chlorpyrifos Ethyl và Fipronil không được buôn bán, sử dụng kể từ ngày 12/02/2021 (Quyết định số 501/QĐ-BNN-BVTV ngày 12/02/2019 của Bộ Nông nghiệp và PTNT).

Để đảm bảo chất lượng, số lượng thuốc BVTV phục vụ chỉ đạo sản xuất, phòng trừ sinh vật gây hại có hiệu quả, hạn chế thiệt hại do sâu bệnh gây ra, đồng thời nâng cao nhận thức trong việc buôn bán và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn. UBND thị xã yêu cầu các địa phương, đơn vị triển khai thực hiện một số nội dung sau:

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các loại thuốc BVTV được nêu ở trên đã được loại ra khỏi Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng tại Việt Nam, không được buôn bán, sử dụng trên địa bàn để các cơ sở buôn bán thuốc BVTV, người nông dân biết và thực hiện.

- Phòng Kinh tế, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thị xã tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc buôn bán, sử dụng BVTV trên địa bàn, nếu phát hiện vi phạm phải xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

- UBND các xã, phường phối hợp với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp hướng dẫn người dân sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn, hiệu quả; kiểm tra, quản lý việc buôn bán, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật tại địa phương.

 

Anh Văn - phòng Kinh tế
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
 Ngày 03/8/2020 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh...
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.897.639
Truy câp hiện tại 2.473