Tìm kiếm thông tin
Phê duyệt dự án khoa học công nghệ cấp cơ sở“Chuyển giao kỹ thuật ghép mắt cây quýt Hương Cần từ cây đầu dòng cho nông hộ tại Hương Trà, Thừa Thiên Huế”
Ngày cập nhật 17/05/2020

Ngày 6 tháng 5 năm 2020, Ủy ban nhân dân thị xã đã ban hành Quyết đinh số 560/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án khoa học và công nghệ cấp cơ sở “Chuyển giao kỹ thuật ghép mắt cây quýt Hương Cần từ cây đầu dòng cho nông hộ tại Hương Trà, Thừa Thiên Huế” với các nội dung sau:

 

1. Tên dự án: Chuyển giao kỹ thuật ghép mắt cây quýt Hương Cần từ cây đầu dòng cho nông hộ tại Hương Trà, Thừa Thiên Huế.

2. Cơ quan quản lý dự án: Phòng Kinh tế thị xã Hương Trà.

3. Địa điểm thực hiện: Xã Hương Toàn, thị xã Hương Trà.

4. Tổ chức chủ trì thực hiện dự án: Trung tâm dịch vụ nông nghiệp thị xã Hương Trà.

5. Chủ nhiệm dự án: KS. Phan Khân.

6. Thời gian thực hiện: 06 tháng (từ tháng 4/2020 đến tháng 9/2020).

7. Mục tiêu dự án:

Chuyển giao thành công kỹ thuật ghép mắt cây quýt Hương Cần từ cây đầu dòng cho nông hộ tại xã Hương Toàn.

8. Nội dung của dự án:

- Chuyển giao kỹ thuật ghép mắt cây quýt Hương Cần từ cây đầu dòng cho 10 hộ dân tại xã Hương Toàn.

- Tổ chức 01 lớp tập huấn hướng dẫn kỹ thuật ghép mắt cây quýt Hương Cần từ cây đầu dòng.

- Tổ chức 01 hội nghị đầu bờ.

9. Sản phẩm của dự án:

- 500 cây giống quýt ghép mắt từ cây đầu dòng.

- Tài liệu hướng dẫn kỹ thuật ghép mắt cây quýt Hương Cần từ cây đầu dòng (05 bộ).

- Báo cáo tổng kết dự án (03 bộ).

10. Tổng kinh phí dự án là: 79.600.000 đồng.  Trong đó:

- Kinh phí từ nguồn ngân sách sự nghiệp khoa học và công nghệ thị xã hỗ trợ là: 59.600.000 đồng

- Kinh phí khác (Người dân tham gia dự án đóng góp) là: 20.000.000 đồng.           

Giao trách nhiệm cho:

Đơn vị chủ trì thực hiện dự án có trách nhiệm triển khai đúng nội dung tiến độ, sử dụng kinh phí đúng mục đích và chịu sự theo dõi, quản lý theo các quy định hiện hành.

             

 

Trung tâm DVNN
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
 Ngày 03/8/2020 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh...
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.897.639
Truy câp hiện tại 2.515