Tìm kiếm thông tin
Kết luận của Chủ tịch UBND thị xã tại Kỳ họp Ủy ban nhân dân thị xã tháng 5 năm 2020 và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới
Ngày cập nhật 17/05/2020

Ngày 05 tháng 5 năm 2020, tại Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã, Ủy ban nhân dân thị xã tổ chức họp thường kỳ tháng 5 năm 2020 và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, do đồng chí Hà Văn Tuấn - Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã chủ trì.

 

Tại phiên họp, Uỷ ban nhân dân thị xã đã nghe và thảo luận về báo cáo tình hình thực hiện kinh tế xã hội 4 tháng đầu năm 2020; báo cáo công tác chỉ đạo điều hành của UBND thị xã, Chủ tịch UBND thị xã 4 tháng đầu năm 2020; những tác động của dịch Covid-19 gây ra đối với tình hình thu, chi ngân sách thị xã năm 2020; các tồn tại, vướng mắc và nhiệm vụ trọng tâm trong các tháng tiếp theo. Sau khi nghe ý kiến của các địa phương và các thành viên dự họp, thay mặt Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã kết luận:

1. Tiếp tục áp dụng các biện pháp phòng, chống và kiểm soát dịch bệnh Covid-19:       

Thống nhất nhận thức và hành động, quán triệt sâu sắc quan điểm “chống dịch như chống giặc”; dịch bệnh có thể phát sinh, lây nhiễm mọi lúc, mọi nơi khi Việt Nam vẫn chưa công bố tình trạng hết dịch; cần huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và mọi người dân, đề cao kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm của người đứng đầu trong phòng chống dịch; tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch của Trung ương, Tỉnh và Thị xã; chủ động nắm bắt tình hình, bám sát cơ sở, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh đột xuất; tập trung thực hiện tốt Chỉ thị 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chỉnh phủ, Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 15/4/2020 của UBND tỉnh, Công văn số 3482/UBND-GD ngày 27/4/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ để tạo điều kiện, môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội của thị xã.

2. Thực hiện việc triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội:

Cùng với quyết tâm chống dịch Covid-19, yêu cầu các phòng, ban, UBND các xã, phường triển khai khẩn trương, quyết liệt những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành đã đề ra tại Quyết định số 01/QĐ-UBND, ngày 02/01/2020 của UBND thị xã về việc triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và các giải pháp ổn định sản xuất, thúc đẩy tiêu dùng góp phần hạn chế mức ảnh hưởng thấp nhất do dịch Covid-19 gây ra trên địa bàn thị xã, cụ thể như sau:

2.1. Về điều hành thu, chi ngân sách:

- Phòng Tài chính Kế hoạch theo dõi, đôn đốc Ban QLDA Đầu tư – Xây dựng khu vực thị xã, các chủ đầu tư về tiến độ thi công và giải ngân các công trình đầu tư xây dựng theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 23/01/2020. Xây dựng kịch bản ngân sách nếu dự toán ngân sách năm 2020 không hoàn thành kế hoạch để chủ động điều hành; xây dựng kế hoạch tiết kiệm thêm 10% dự toán chi ngân sách 8 tháng cuối năm để gửi các cơ quan, đơn vị thực hiện.

- Chi cục Thuế khu vực Hương Điền tập trung chỉ đạo các đội thuế phối hợp với UBND các phường, xã, các ngành tăng cường kiểm tra, nắm chắc đối tượng, phân loại, xử lý các nguồn thu để thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thuế, phí, lệ phí, chống thất thu thuế nhằm phục vụ các nhiệm vụ chi của thị xã ngay từ đầu năm.

2.2 Về thu tiền sử dụng đất: Triển khai các giải pháp quyết liệt để đẩy mạnh công tác bán đấu giá quyền sử dụng đất, tạo nguồn vốn để đầu tư phát triển trong bối cảnh nền kinh tế địa phương chịu tác động lớn của dịch bệnh, cụ thể:

- Phòng Tài chính – Kế hoạch phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất tiếp tục đôn đốc các địa phương, Ban quản lý dự án Đầu tư – Xây dựng khu vực thị xã và các đơn vị liên quan khẩn trương, nghiêm túc thực hiện Quyết định số 11/QĐ-UBND ngày 03/01/2020, Công văn số 79/UBND-VP ngày 09/01/2020, Công văn số 662/UBND-VP ngày 28/02/2020, Công văn số 1573/UBND-VP ngày 29/4/2020 của Ủy ban nhân dân thị xã về việc tạo quỹ đất và tổ chức đấu giá trong năm 2020.

- Trung tâm Phát triển quỹ đất khẩn trương phối hợp với các tổ chức đấu giá để lập thủ tục đấu giá thu tiền sử dụng đất 05 lô đất thuộc khu quy hoạch Triều Sơn Trung, 38 lô đất thuộc khu quy hoạch xen ghép tổ dân phố Bồn Phổ, phường Hương An; tổ chức đấu giá trong tháng 5/2020; phối hợp với Văn phòng Đăng ký đất đai thị xã cập nhật, điều chỉnh hồ sơ địa chính 08 lô đất thuộc khu quy hoạch tổ dân phố 3, phường Hương Chữ để tạo quỹ đất đưa vào đấu giá vào đầu tháng 6/2020.

- Ban quản lý dự án Đầu tư - Xây dựng khu vực thị xã khẩn trương hoàn thành các thủ tục về quy hoạch phân lô, đầu tư hạ tầng để triển khai thực các khu quy hoạch dân cư (thôn La Khê và thôn Địa Linh, xã Hương Vinh; tổ dân phố Thanh Chữ, phường Hương An; khu quy hoạch dân cư tổ dân phố Thanh Lương 4, phường Hương Xuân) để tạo quỹ đất đưa vào đấu giá vào đầu tháng 10/2020.

- UBND các xã, phường (Hương Văn, Hương Hồ, Hương Phong): Khẩn trương hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục về đo đạc địa chính các khu đất (khu quy hoạch TĐC Bố Chi, giai đoạn 2; khu quy hoạch vùng Lai Bai; khu quy hoạch thôn Thuận Hòa) để phục vụ công tác thu hồi và đề xuất giao đất để đầu tư hạ tầng, hoàn thành trước ngày 18/5/2020.

- Trung tâm Phát triển quỹ đất phối hợp với các đơn vị tham mưu UBND thị xã trình UBND tỉnh thu hồi và giao đất để thực hiện quy hoạch phân lô, đầu tư hạ tầng; đồng thời, phối hợp với các đơn vị liên quan họp xác định giá đất cụ thể để tham mưu thị xã trình UBND tỉnh xin giá đất cụ thể đối với các khu đất trên, các công việc trên hoàn thành trước trước ngày 30/5/2020.

2.3. Về đầu tư Xây dựng cơ bản: Ban QLDA Đầu tư Xây dựng khu vực thị xã kiểm tra, đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình do đơn vị làm chủ đầu tư; đẩy nhanh tiến độ thi công các khu tái định cư cao tốc Cam Lộ - La Sơn (Hương Thọ, Hương Xuân, Hương Văn, Hương Vân), khu tái định cư thủy diện Hương Vinh để cắm mốc bàn giao đất trên thực địa cho các hộ dân.

2.4. Về công tác giải phóng mặt bằng và tái định cư: Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch để bàn giao cho các đơn vị thi công; đồng thời, kịp thời xử lý các vướng mắc liên quan đến cơ chế bồi thường cho người dân và bố trí quỹ đất tái định cư; củng cố bộ máy, năng lực đơn vị thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, trong đó: ưu tiên tập trung giải phóng, bàn giao mặt bằng cao tốc Cam Lộ - La Sơn, dự án đường dây 500kV Mạch 3 (Quảng Trạch - Dốc Sỏi) đoạn qua địa bàn thị xã; các công trình trọng điểm của tỉnh như: dự án khu nghỉ dưỡng Sprit Sanctuary Hương Hồ, khu nghỉ dưỡng TDH biển Hải Dương; các công trình trọng điểm của thị xã  như: đường Nguyễn Trọng Nhân, đường thay thế đường 12B (khu nghỉ dưỡng Huế Sprit Sanctuary), các khu quy hoạch phân lô đấu giá...

3. Một số công việc khác:

- Yêu cầu các cơ quan, đơn vị căn cứ Chương trình công tác năm, quí, tháng của Ủy ban nhân dân thị xã, chức năng nhiệm vụ đã được phân công và tình hình thực tế của các cơ quan, đơn vị khẩn trương, nghiêm túc xây dựng kế hoạch làm việc cụ thể (chỉ rõ tồn tại, nguyên nhân và hướng xử lý cho từng công việc; phân công nhiệm vụ cho cán bộ, viên chức, công chức theo dõi, tham mưu từng công việc cụ thể; thời gian, tiến độ, khối lượng…) định kỳ họp cơ quan, đơn vị (tuần, tháng) để quán triệt, bàn hướng xử lý và xếp thứ tự ưu tiên cho từng đầu công việc có kiểm tra, giám sát và đưa vào chỉ tiêu đánh giá thi đua hằng năm.

- Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với phòng Tài chính – Kế hoạch và các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát đối tượng theo các văn bản hướng dẫn của Trung ương, bộ, ngành và Ủy ban nhân dân tỉnh để tham mưu thị xã cấp phát tiền hỗ trợ về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cho các đối tượng đảm bảo chính xác, đáp ứng yêu cầu về tiến độ của cấp trên.

- Trung tâm y tế, phòng Y tế thị xã chuẩn bị các điều kiện tham mưu thị xã tổ chức sơ kết rút kinh nghiệm trong công tác phòng chống dịch Covid-19.

- Phòng Quản lý đô thị: khẩn trương phối hợp với phòng Kinh tế thị xã hướng dẫn, đôn đốc xã Bình Tiến hoàn thiện quy hoạch nông thôn mới trên cơ sở kết nối nông thôn mới Hồng Tiến và nông thôn mới Bình Điền trước đây; trình cấp có thẩm quyền phê duyệt trong quí 2/2020.

- Phòng Tài Chính – Kế hoạch: Tiếp tục nghiên cứu quy chế quản lý, vận hành để tham mưu thị xã giao trách nhiệm Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao quản lý các công trình: Điện chiếu sáng dọc quốc lộ 1 A, công viên trung tâm và hệ thống cây xanh dọc các tuyến đường, Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ, hoàn thành trong tháng 5/2020.

- Phòng Kinh tế, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp:

+ Tiếp tục chỉ đạo công tác chăn nuôi, công tác tổ chức tái đàn lợn sau dịch; hoàn chỉnh đề án tái cơ cấu đàn lợn theo hướng chăn nuôi an toàn sinh học và liên kết tiêu thụ sản phẩm trong thời gian tới; tham mưu Ủy ban nhân dân thị xã họp chuyên đề về tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với mỗi địa phương một sản phẩm (OCOP).

+ Theo dõi, đôn đốc các địa phương chỉ đạo các HTX nông nghiệp, bà con nông dân khẩn trương thu hoạch lúa, lạc vụ Đông Xuân 2019-2020 và triển khai sản xuất vụ Hè Thu đảm bảo khung lịch thời vụ; phối hợp chặt chẽ với Chi cục Thủy lợi tỉnh, Công ty TNHH NN1TV QLKT CTTL tỉnh và các địa phương triển khai công tác chống hạn ngay từ đầu vụ Hè Thu 2020.

- Hạt Kiểm lâm thị xã tham mưu Ủy ban nhân dân thị xã tổ chức tổng kết công tác phòng cháy và chữa cháy rừng năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020.

- Phòng Tài nguyên và Môi trường:

+ Phối hợp với phòng Tài Chính – Kế hoạch và các đơn vị liên quan tham mưu UBND thị xã tổ chức họp chuyên đề về thu giá dịch vụ, vệ sinh môi trường kết hợp với đề án ngày chủ nhật xanh trên địa bàn thị xã, hoàn thành trong tháng 5/2020.

+ Tham mưu văn bản hướng dẫn, đôn đốc các xã, phường khẩn trương rà soát các nội dung liên quan đến công tác kiểm kê đất đai, đặc biệt là loại đất, đối tượng quản lý sử dụng đất, hiện trạng sử dụng đất của các HTX nông nghiệp để cập nhật theo đúng hiện trạng sử dụng đất đảm bảo chất lượng, tiến độ được qui định tại Công văn số 3569/UBND-ĐC ngày 29/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Đội Quy tắc đô thị thị xã phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động xây dựng trái phép trên địa bàn thị xã.

 

VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
 Ngày 03/8/2020 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh...
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.897.639
Truy câp hiện tại 2.383