Tìm kiếm thông tin
Thông báo kết luận của chủ tịch ủy ban nhân dân thị xã chỉ đạo xử lý Một số vướng mắc liên quan đến lĩnh vực đất đai
Ngày cập nhật 27/09/2020

Ủy ban nhân dân thị xã tổ chức làm việc với các đơn vị: Thanh Tra, Tài nguyên và môi trường, Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai, Trung tâm hành chính công, Chi cục thuế khu vực Hương Điền để xử lý một số vướng mắc liên quan đến lĩnh vực Đất đai theo Báo cáo số 1645/BC-CNVPĐK và Báo cáo số 1647/BC-CNVPĐK ngày 20/8/2020 của Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai, cuộc họp do đồng chí Hà Văn Tuấn - Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã chủ trì.

 

Trên cơ sở báo cáo của lãnh đạo các đơn vị và ý kiến tham gia của các thành viên, đơn vị dự họp; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã kết luận:

Trong thời gian qua, các cơ quan, đơn vị giải quyết khá tốt các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực đất đai, tuy nhiên quá trình thực hiện còn nhiều vướng mắc, bất cập chậm được đề xuất; để kịp thời giải quyết những vướng mắc, bất cập trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong hiện đại hóa nền hành chính theo hướng chuyên nghiệp và hiệu quả, đảm bảo tính liên thông, đồng bộ, thống nhất nhằm thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực đất đai trên địa bàn, yêu cầu các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện các nội dung, công việc sau:

1. Về việc giải quyết các hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn tồn đọng:

- Đối với 02 trường hợp công dân chưa liên hệ để xác định hạn mức đất ở: Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai tiếp tục thông báo mời làm việc lần 2 để xác minh và giải quyết hồ sơ theo quy định.

- Đối với 08 hồ sơ công dân đã thực hiện nghĩa vụ tài chính tuy nhiên Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất (nay là Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai) chưa ký và đóng dấu thẩm tra theo quy định: Yêu cầu Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai phối hợp với các đơn vị phòng Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra, Trung tâm hành chính công lập biên bản về nguyên nhân, trách nhiệm thiếu sót và điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trên cơ sở đó để ký xác nhận, đóng dấu thẩm tra để tham mưu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định.

- Đối với 19 hồ sơ Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất (nay là Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai) chuyển thông tin địa chính không ghi rõ nguồn gốc sử dụng đất và không gửi kèm phiếu thu tiền của Ủy ban nhân dân phường Hương Văn nên Chi cục thuê khu vực Hương Điền không đủ cơ sở để khấu trừ tiền sử dụng đất: Yêu cầu Chi cục Thuế khu vực Hương Điền căn cứ nguồn gốc sử dụng đất, điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của các hộ gia đình, cá nhân tại Kết luận số 1378/KL-UBND ngày 30/10/2019 của Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà về việc kiểm tra việc giao đất trái thẩm quyền trên địa bàn phường Hương Văn, thị xã Hương Trà và kết luận của Thanh tra để đề nghị Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai bổ sung nguồn gốc sử dụng đất và Phiếu thu tiền của Ủy ban nhân dân phường Hương Văn làm cơ sở khấu trừ tiền sử dụng đất, đồng thời thông báo các hộ gia đình, cá nhân nộp tiền sử dụng đất đối với diện tích còn lại để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Thời gian yêu cầu thực hiện hoàn thành trước ngày 15/9/2020.

2. Đối với việc thu hồi, giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ đổi đất Trường trung học phổ thông Hương Trà:

Yêu cầu phòng Tài nguyên và Môi trường khẩn trương tham mưu Ủy ban nhân dân thị xã thu hồi đất và giao đất cho các hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng thu hồi đất khi xây dựng Trường trung học phổ thông Hương Trà. Phòng Quản lý đô thị tham mưu Ủy ban nhân dân thị xã đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh quy hoạch; Ủy ban nhân dân phường Tứ Hạ thông báo, hướng dẫn các hộ gia đình lập hồ sơ đề nghị giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thị xã tại Công văn số 2226/UBND-ĐĐ ngày 03/7/2020 về việc giải quyết vướng mắc liên quan việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Thời gian yêu cầu thực hiện hoàn thành trước ngày 30/9/2020.

3. Đối với việc thu hồi đất để làm đường đi vào mộ phần, nghĩa địa khi cấp đổi, cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất các thửa đất trong khuôn viên có mộ phần, nghĩa địa:

Giao trách nhiệm cho phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai tham mưu Ủy ban nhân dân thị xã văn bản quy định trình tự, thủ tục thực hiện theo hướng xác định chủ mộ, trường hợp mộ của người trong gia đình chủ sử dụng đất thì không quy định thu hồi đường đi; trường hợp mộ người không phải là người trong gia đình chủ sử dụng đất thì quy định độ rộng đường đi vào mộ tối thiểu 1m trên cơ sở thống nhất giữa chủ đất và chủ mộ, trong quá trình thực hiện phải kiểm tra từng trường hợp cụ thể để đề xuất giải quyết.

Thời gian yêu cầu thực hiện hoàn thành trước ngày 15/9/2020.

4. Đối với các khu đất quy hoạch phân lô đã được phê duyệt nhưng bản đồ địa chính năm 2010 (phê duyệt điều chỉnh năm 2015) chưa được đo đạc, cập nhật dữ liệu địa chính:

- Giao trách nhiệm cho phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu Ủy ban nhân dân thị xã chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường tiến hành cắm mốc, tổ chức đo đạc các lô đất tại các khu quy hoạch này, đồng thời phối hợp với Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai để cập nhật cơ sở dữ liệu địa chính.

- Đối với các thửa đất trong khu quy hoạch đã xây dựng nhà: giao Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai phối hợp với Ủy ban nhân dân xã, phường và chủ sử dụng đất để xác định mốc giới, cập nhật cơ sở dữ liệu địa chính.

Thời gian yêu cầu thực hiện hoàn thành trước ngày 15/9/2020.  

5. Việc xây dựng quy trình giải quyết hồ sơ, theo dõi quá trình giải quyết thủ tục hành chính trên Hệ thống dịch vụ công của tỉnh:

Giao trách nhiệm cho Trung tâm hành chính công theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, cá nhân trong việc giải quyết các thủ tục hành chính theo đúng chức năng, nhiệm vụ đảm bảo tiến độ và thời hạn trả kết quả cho tổ chức, cá nhân theo quy định; chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị chuyên môn kiểm tra việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trên Hệ thống dịch vụ công để kịp thời đề nghị điều chỉnh nếu hệ thống phát sinh lỗi, bất cập trong quá trình thực hiện.

6. Đối với các trường hợp đã có kết luận của cơ quan Thanh tra liên quan việc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp không đúng quy định pháp luật:

Giao trách nhiệm cho Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai căn cứ các Kết luận của cơ quan Thanh tra để thông báo cho Ủy ban nhân dân các xã, phường và các cơ quan Công chứng không thực hiện công chứng, chứng thực chuyển quyền các thửa đất đã có kết luận thu hồi, điều chỉnh giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; đồng thời chủ động rà soát, đối chiếu trong quá trình giải quyết hồ sơ.

Thời gian yêu cầu thực hiện hoàn thành trước ngày 15/9/2020.

7. Đối với việc phối hợp cung cấp thông tin để giải quyết các thủ tục hành chính liên quan lĩnh vực Đất đai:

Giao trách nhiệm cho Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai tham mưu Ủy ban nhân dân thị xã văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phối hợp cung cấp thông tin để giải quyết các thủ tục hành chính đảm bảo thời gian và nội dung theo quy định.

Thời gian yêu cầu thực hiện hoàn thành trước ngày 15/9/2020.

8. Đối với việc thẩm tra, giải quyết giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp không đảm bảo quy định pháp luật về hạn mức đất ở:

Giao trách nhiệm cho phòng Tài nguyên và Môi trường căn cứ vào quyết định quy định hạn mức đất ở cho hộ gia đình, cá nhân tại tỉnh Thừa Thiên Huế của Ủy ban nhân dân tỉnh để tham mưu Ủy ban nhân dân thị xã chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, Đài truyền thanh thông báo cho các hộ gia đình, cá nhân được công nhận quyền sử dụng đất với hạn mức đất ở trên 500 m2 (đối với các xã) và trên 300 m2 (đối với các phường) từ khi quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh có hiệu lực liên hệ Ủy ban nhân dân xã, phường hoặc Trung tâm hành chính công thị xã để được hướng dẫn điều chỉnh, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Thời gian yêu cầu thực hiện hoàn thành trước ngày 15/9/2020.

9. Việc xây dựng quy trình giải quyết đối với Thủ tục thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp trái quy định pháp luật do các cơ quan, đơn vị phát hiện:

Giao trách nhiệm cho Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân chủ trì cùng với phòng Tài nguyên và Môi trường; Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai xây dựng quy trình giải quyết nội bộ đối với Thủ tục thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp trái quy định pháp luật do các cơ quan, đơn vị phát hiện trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính theo Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 để áp dụng thực hiện.

Thời gian yêu cầu thực hiện hoàn thành trước ngày 15/9/2020.

10. Việc xây dựng quy trình giải quyết đối với Thủ tục đo đạc:

Giao trách nhiệm cho Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai xây dựng quy trình giải quyết nội bộ đối với Thủ tục đo đạc hiện trạng, đo đạc tách thửa theo nhu cầu của chủ sử dụng đất theo Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 để áp dụng thực hiện.

Thời gian yêu cầu thực hiện hoàn thành trước ngày 15/9/2020.

Ủy ban nhân dân thị xã thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết, thực hiện .

Tập tin đính kèm:
VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
Sáng ngày 20/2/2021,  Trường Chính trị Nguyễn Chí...
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.167.802
Truy câp hiện tại 210