Tìm kiếm thông tin
Báo cáo công tác đất đai quý III năm 2020
Ngày cập nhật 20/10/2020

I. Kết quả thực hiện

1. Về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân sử dụng đất, UBND các phường, xã rà soát nhu cầu sử dụng đất để tham mưu UBND thị xã đăng ký bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trong 9 tháng đầu năm và đã được UBND tỉnh phê duyệt tại các Quyết định số 1198/QĐ-UBND ngày 18/5/2020, Quyết định số 2169/QĐ-UBND ngày 25/8/2020 và Quyết định số 2387/QĐ-UBND ngày 15/9/2020 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế. Triển khai công tác Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2025, tổ chức đăng ký Kế hoạch sử dụng đất năm 2021.

 

2. Tình hình giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất: Giao đất 11 trường hợp; chuyển mục đích sử dụng đất 27 trường hợp; thu hồi đất làm đường đi chung 09 trường hợp.

3. Thu hồi đất, bồi thường, hổ trợ tái định cư

Đã tham mưu UBND thị xã Hương Trà ban hành thông báo thu hồi đất đối với 13 công trình dự án có thu hồi đất.

Đã ban hành thông báo thẩm định điều kiện đền bù, hổ trợ về đất và tài sản khác gắn liền với đất; và tham mưu ban hành quyết định phê duyệt giá trị bồi thường, hỗ trợ, tái định cư về đất và tài sản gắn liền với đất đối với 44 hồ sơ của các công trình dự án, với tổng giá trị phê duyệt là 73,7 tỷ đồng.

(có phụ lục chi tiết kèm theo)

4. Thẩm định hồ sơ cấp giấy, cấp đổi, cấp lại chứng nhận quyền sử dụng đất

Thẩm định cấp mới: 157 hồ sơ;

Cấp đổi, cấp lại: 30 hồ sơ;

Xác định lại hạn mức đất ở: 33 hồ sơ.

5. Công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, kiến nghị, phản ánh, tranh chấp đất đai:

Tổng số đơn tiếp nhận: 110 đơn

Trong đó:

  • Đơn kiến nghị: 35 đơn (đã giải quyết: 29 đơn; đang giải quyết: 7 đơn)
  • Đơn phản ánh liên quan việc cấp giấy trái quy định pháp luật: 75 đơn.

        Nội dung đơn: Các đơn thuộc thẩm quyền giải quyết có nội dung chủ yếu: Kiến nghị liên quan việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất; kiến nghị, phản ánh liên quan việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất không đúng quy định pháp luật.

6. Việc thực hiện các Kết luận thanh tra của các Đoàn thanh tra tỉnh thanh tra về công tác quản lý đất đai

Thực hiện Kết luận thanh tra số 693/KLTTr-BTNMT ngày 05/3/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Kết luận thanh tra số 467/KL-TTr ngày 20/6/2014 của Chánh Thanh tra tỉnh, Kết luận số 684/KL-TTr ngày 30/7/2018 của Thanh tra tỉnh; Kết luận thanh tra 472/KL-TTr ngày 09/7/2015 của Thanh tra tỉnh, Kết luận thanh tra số 255/KL-UBND ngày 30/7/2019 của UBND tỉnh, phòng đã tham mưu UBND thị xã các kế hoạch để thực hiện nhằm khắc phục các sai phạm đã chỉ ra trong kết luận thanh tra.

Đến nay cơ bản các nội dung kết luận thanh tra số 693/KLTTr-BTNMT, Kết luận thanh tra số 467/KL-TT, Kết luận số 684/KL-TTr đã được tổ chức thực hiện; đối với Kết luận thanh tra 472/KL-TTr ngày 09/7/2015, Kết luận thanh tra số 255/KL-UBND ngày 30/7/2019 của UBND tỉnh liên quan việc quản lý sử dụng đất lâm nghiệp, phòng và các phường xã đang phối hợp tổ chức thực hiện. Kế hoạch hoàn thành trong năm 2020.

7.  Công tác kiểm kê đất đai:

          Đã tham mưu hoàn thành công tác kiểm kê đất đai năm 2019 trình UBND tỉnh phê duyệt.

II. Kế hoạch thực hiện trong 3 tháng cuối năm 2020:

- Tham mưu giải quyết hồ sơ, thủ tục tiếp nhận từ trung tâm hành chính công, Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai.

- Tiếp tục thực hiện Kết luận thanh tra về đất lâm nghiệp;

- Cùng Hội đồng tư vấn giải quyết vướng mắc đất đai giải quyết, đề xuất hướng xử lý đối với những trường hợp phát sinh trong thời gian đến.

- Tham mưu các thủ tục để lập quy hoạch sử dụng đất thị xã giai đoạn 2021-2030, kế hoạch sử dụng đất 5 năm giai đoạn 2021-2025; và lập kế hoạch sử dụng đất năm 2021.

- Thực hiện hoàn thành công tác kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn toàn thị xã.

- Tiếp tục tổ chức thực hiện đăng ký bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2020 đối với các công trình dự án thực hiện trong năm 2020 và nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất của các hộ gia đình, cá nhân.

- Thụ lý tham mưu giải quyết kịp thời công tác thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất phát sinh theo đúng quy định của pháp luật.

- Tiếp tục tham mưu UBND thị xã chỉ đạo UBND các xã, phường triển khai công tác kê khai, đăng ký cho tất cả các thửa đất chưa đăng ký, cấp giấy chứng nhận cho các thửa đất đủ điều kiện nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận; thẩm định và trình phê duyệt hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất các trường hợp được trình kịp thời, đúng quy định.

- Tiếp tục tham mưu UBND thị xã chỉ đạo xử lý, giải quyết các trường hợp UBND xã, phường giao đất trái thẩm quyền.

- Tiếp tục tham mưu UBND thị xã chỉ đạo, hướng dẫn UBND các xã, phường xây dựng phương án sử dụng quỹ đất do UBND xã, phường quản lý.

- Phối hợp các ngành, tham mưu UBND thị xã rà soát đề nghị UBND tỉnh tổ chức đấu giá cấp quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn.

- Phối hợp các ngành hướng dẫn thực hiện quy hoạch đất ở đô thị, đất ở nông thôn để tạo quỹ đất đấu giá.

- Tiếp tục thụ lý, tham mưu giải quyết đơn thư, kiến nghị, tranh chấp đất đai kịp thời, đúng thời gian và quy định pháp luật.

- Tổ chức thực hiện tốt, kịp thời và đúng quy định của pháp luật công tác thẩm định, tham mưu UBND thị xã phê duyệt bồi thường hỗ trợ tái định cư các công trình thu hồi đất trên địa bàn; thẩm định phương án đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

- Phối hợp thực hiện công tác định giá đất cụ thể hằng năm trên địa bàn thị xã để thực hiện thu hồi đất, bồi thường về đất theo kế hoạch sử dụng đất được duyệt. 

- Thực hiện công tác tiếp công dân theo quy định.

 

Phòng TNMT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
Sáng ngày 20/2/2021,  Trường Chính trị Nguyễn Chí...
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.167.802
Truy câp hiện tại 246