Tìm kiếm thông tin
Báo cáo Công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường quý III năm 2020
Ngày cập nhật 20/10/2020

I. Kết quả thực hiện

1. Công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường

- Tham mưu UBND thị xã ban hành Kế hoạch số 209/KH-UBND ngày 21/01/2020 của UBND thị xã Hương Trà về việc triển khai thực hiện Đề án bảo vệ môi trường và phát triển bền vững năm 2020.

 

- Phối hợp các ngành chức năng tổ chức tuyên truyền về công tác bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu trên các phương tiện thông tin đại chúng để hưởng ứng các ngày lễ lớn về môi trường. Tham mưu UBND thị xã các Công văn chỉ đao tuyên truyền như:

+ Công văn số 1085/UBND-TNMT ngày 24/3/2020 về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2020;

+ Công văn số 1837/UBND-TNMT ngày 27/5/2020 về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2020;

+ Công văn số 1883/UBND-TNMT ngày 01/6/2020 về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Tháng hành động vì môi trường”, Ngày Môi trường thế giới 05/6/2020, Tuần lễ Biển, Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại Dương thế giới năm 2020 tại xã Hương Phong.

- Phối hợp với Thị đoàn phát động phong trào toàn dân tổng dọn vệ sinh môi trường, ra quân diệt cây Mai Dương tại xã Hương Phong.

- Phối hợp với Hội Phụ nữ tổ chức thực hiện công tác bảo vệ Môi trường và triển khai mô hình phân loại rác tại nguồn tại thôn Sơn Thọ, xã Hương Thọ.

- Tham mưu UBND thị xã xây dựng các Kế hoạch và văn bản chỉ đạo như:

+ Kế hoạch số 937/KH-UBND ngày 16 tháng 3 năm 2020 công tác kiểm tra trên lĩnh vực quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản và bảo vệ môi trường năm 2020 và Quyết định số 332/QĐ-UBND ngày 16 tháng 3 năm 2020 về việc thành lập đoàn kiểm tra liên ngành thị xã để tiến hành kiểm tra công tác quản lý tài nguyên khoáng sản và môi trường năm 2020. Từ đầu năm đến nay tham mưu UBND thị xã ban hành 02 quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản với số tiền xử phạt là 65.000.000 đồng

+ Kế hoạch số 1884/KH-UBND ngày 01/6/2020 về tổ chức tổng ra quân trục vớt, xử lý cây bèo Lục Bình trên địa bàn thị xã Hương Trà.

+ Tiếp tục rà soát, bổ sung và thực hiện Phương án thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt thị xã Hương Trà giai đoạn 2018-2020 theo Quyết định số 39/QĐ-UBND ngày 18/01/2018 của UBND thị xã; tham mưu UBND thị xã Công văn số 1471/UBND-MT ngày 22/4/2020 về việc thống nhất chuyển đổi mô hình thu gom rác đối với 03 xã Hương Toàn, Hương Phong, Hải Dương từ mô hình 02 sang mô hình 01 của Đề án thu gom rác thải sinh hoạt thị xã;

+ Phối hợp với phòng Tài chính – Kế hoạch, Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Huế hướng dẫn UBND các xã, phường thực hiện thu tiền dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải năm 2020; tham mưu UBND thị xã Công văn số 1843/UBND-MT ngày 28 tháng 5 năm 2020 về việc đôn đốc UBND các xã, phường thu tiền dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải năm 2020.

- Phối hợp với Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Huế xây dựng Kế hoạch vệ sinh môi trường chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ XIV.

- Tham mưu giải quyết các kiến nghị, phản ánh của người dân về vấn đề môi trường trên địa bàn.

- Tiếp nhận các kiến nghị, ý kiến phản ánh của công dân trên hệ thống thông tin Dịch vụ đô thị thông minh tỉnh, tiến hành kiểm tra, xử lý và báo cáo UBND thị xã theo đúng quy định.

- Tiến hành rà soát và báo cáo về công tác quản lý thu gom, vận chuyển, kinh doanh phế liệu tái chế, tái sử dụng trên địa bàn thị xã Hương Trà.

- Tiến hành rà soát tình hình hoạt động của các bến bãi tập kết cát sỏi dọc sông Hương, sông Bồ trên địa bàn thị xã.

- Tham mưu UBND thị xã kiểm tra, xác nhận 08 hồ sơ đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường theo đúng quy định.

- Tham mưu UBND thị xã tiến hành kiểm tra các cơ sở sản xuất kinh doanh có điều kiện về môi trường, các mỏ khai thác khoáng sản trên địa bàn.

- Tham mưu Công văn số 2486/UBND-TNMT ngày 3/8/2020 về việc triển khai Nghị định số 23/2020/NĐ-CP ngày 24/02/2020 của Chính phủ và tăng cường phòng chống hoạt động khai thác khoáng sản trái phép.

- Tham mưu Công văn số 2697/UBND-TNMT ngày 19/8/2020 về việc tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện Đề án Ngày Chủ nhật xanh “Hãy hành động để Hương Trà Sáng – xanh – sạch – đẹp” năm 2020.

- Tham mưu Công văn số 2580/UBND-TNMT ngày 10/8/2020 về việc thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 14/2/2020 của UBND tỉnh về tăng cường quản lý các loại dình kinh doanh dịch vụ văn hóa, hoạt động văn hóa gây tiếng ồn, làm mất an ninh trật tự tại khu vực dân cư trên địa bàn.

- Tham mưu Công văn số 2178/UBND-TNMT ngày 29/6/2020 về việc triển khai phân loại chất thải rắn trên địa bàn thị xã Hương Trà.

- Để kịp thời bảo vệ tài nguyên khoáng sản chưa khai thác và xử lý nghiêm tình trạng khai thác cát, sỏi trái phép trên địa bàn, phòng đã tham mưu UBND thị xã Công văn số 958/UBND-TNMT ngày 16 tháng 3 năm 2020 về việc kiểm tra, xử lý việc khai thác cát sỏi trái phép, trong đó yêu cầu chủ tịch UBND các xã, phường có kế hoạch huy động lực lượng tổ chức tuần tra, kiểm tra, giám sát, bảo vệ tài nguyên khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn, kiên quyết xử lý các trường hợp khai thác tài nguyên khoáng sản và lập bến bãi trái phép không đúng quy định của pháp luật; tiến hành thành lập, kiện toàn các Tổ tự quản cộng đồng, Tổ giám sát, Tổ quản lý bảo vệ tài nguyên khoáng sản nhằm tăng cường sự giám sát phát hiện các trường hợp khai thác, vận chuyển cát, sỏi trái phép. Hướng dẫn người dân cung cấp thông tin, phản ánh lên Hue-S để cơ quan chức năng kịp thời xử lý.

2. Khó khăn, vướng mắc:

- Công tác thẩm định bồi thường: Hồ sơ trình thẩm định phần lớn là gấp về mặt tiến độ, chất lượng hồ sơ chưa đảm bảo, thành phần hồ sơ nhiều trường hợp còn thiếu, nội dung xác nhận về nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất của UBND các xã, phường có nhiều trường hợp chưa có cơ sở và chưa phù hợp với hồ sơ quản lý. Do đó, có nhiều trường hợp Phòng phải phối hợp với các cơ quan liên quan, UBND các phường xã kiểm tra, rà soát lại nguồn gốc, thời điểm sử dụng đất.

- Về kiểm tra công tác giao đất trái thẩm quyền: các phường xã chậm rà soát, báo cáo về việc giao đất trái thẩm quyền tại địa phương dẫn đến ảnh hưởng tiến độ thực hiện và khó khăn trong công tác kiểm tra của đoàn kiểm tra.

II. Kế hoạch thực hiện trong 3 tháng cuối năm 2020:

- Tiếp tục tham mưu thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường; tổ chức thực hiện và tuyên truyền phổ biến Luật đất đai 2013; và các Nghị định thi hành Luật.

- Thực hiện chế độ thông tin báo cáo theo quy định, các nhiệm vụ chuyên môn khác theo chức năng tham mưu quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường và các nhiệm vụ đột xuất do UBND thị xã phân công.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách pháp luật về bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu trên các phương tiện thông tin đại chúng; tổ chức hội nghị hội thảo, xây dựng pano, áp phích… để nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, các địa phương và các hộ dân trong công tác bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu.

- Phối hợp với các cấp, các ngành, các địa phương tổ chức tốt các hoạt động về bảo vệ môi trường, thường xuyên phát động phong trào toàn dân tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu;

- Tiếp tục thực hiện tốt Đề án thu gom xử lý rác thải sinh hoạt thị xã Hương Trà giai đoạn 2016- 2020 theo Quyết định số 891/QĐ- UBND ngày 06/8/2012; Phối hợp các sở ngành xúc tiến đầu tư xây dựng dự án xử lý rác tại xã Hương Bình theo chủ trương của tỉnh; tiếp tục triển khai thực hiện quyết định số 94/2017/QĐ-UBND ngày 15/11/2017 của UBND tỉnh về thu giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt; phấn đấu thu gom xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn đạt 92%.

- Rà soát sắp xếp điều chỉnh, bổ sung quy hoạch các mỏ đất, đá, cát sỏi trên địa bàn, soát xét để di dời một số cơ sở thường xuyên gây ô nhiễm môi trường ra khỏi khu dân cư đến các khu quy hoạch.

- Thực hiện kiểm tra, tham mưu UBND thị xã kịp thời xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân khai thác Tài nguyên khoáng sản trái phép, gây ô nhiểm môi trường theo đúng quy định của pháp luật; Chỉ đạo UBND các phường, xã tổ chức thành lập tổ tự quản để quản lý việc khai thác cát, sỏi trái phép thuộc địa bàn nhạy cảm tại các phường, xã theo tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh

 

Phòng TNMT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
Sáng ngày 20/2/2021,  Trường Chính trị Nguyễn Chí...
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.167.802
Truy câp hiện tại 266