Tìm kiếm thông tin
Kế hoạch triển khai thực hiện chương trình phát triển Công nghiệp - TTCN, làng nghề năm 2021
Ngày cập nhật 11/01/2021

Ngày 04 tháng 01 năm 2021, UBND thị xã Hương Trà ban hành Kế hoạch số 05/KHUBND về việc trriển khai thực hiện chương trình phát triển Công nghiệp - TTCN, làng nghề năm 2021, nội dung kế hoạch như sau:                    

 

1.Mục tiêu

Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội một cách toàn diện, chủ động khai thác tốt các lợi thế và hạn chế các mặt bất lợi trong quá trình phát triển để tiếp tục duy trì tăng trưởng kinh tế cao, bền vững.

Chú trọng phát triển sản xuất công nghiệp với cơ cấu ngành nghề, công nghệ thiết bị bảo đảm nguyên tắc thân thiện với môi trường, gắn với phát triển đô thị và xây dựng nông thôn mới.

Phát triển các nghề, làng nghề ở các địa phương có các sản phẩm đang tiêu thụ tốt như bún tươi, bánh tráng, mộc dân dụng, mộc mỹ nghệ...theo hướng chất lượng, gắn với du lịch, quảng bá thương hiệu sản phẩm.

2. Một số chỉ tiêu chủ yếu:

Giá trị sản xuất  ngành công nghiệp - xây dựng (giá cố định 2010) đạt 4.645 tỷ đồng, tăng  khoảng 15-16% so với năm 2020.

Phấn đấu sản lượng một số sản phẩm chủ lực của địa phương trong năm 2021 dự kiến như sau: điện thương phẩm: 190.913.721Kwh, phân hữu cơ vi sinh: 10.000 - 12.000 tấn, 650 tấn bao bì PP và PE, ống cống thoát nước bê tông: 50.000m, nhang Thái Hưng: 120.000 tấn sản phẩm nhang các loại, khí Oxy-Nitơ: 550.000m3 khí Oxy, sản phẩm may mặc 1,3 triệu sản phẩm, gạch tuy nen 20 - 25 triệu viên.

3. Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu

a. Nhiệm vụ

Phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp gắn với quy hoạch đô thị, bảo vệ và cải thiện môi trường sinh thái, phát triển nông thôn, bảo vệ các công trình văn hóa và di sản thiên nhiên. Chú trọng chuyển dịch cơ cấu sản phẩm theo hướng tăng giá trị gia tăng, giảm tỷ lệ gia công, tăng trình độ đội ngũ lao động, tăng cường chuyển giao công nghệ, trang thiết bị để tăng sức cạnh tranh sản phẩm.

Tích cực phối hợp với Ban Quản lý khu kinh tế, công nghiệp tỉnh đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp Tứ Hạ để thu hút, chọn lọc một số ngành công nghiệp sản xuất tư liệu sản xuất, các ngành công nghiệp có tiềm năng, công nghiệp sạch góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tạo bước đột phá trong tăng trưởng công nghiệp và xuất khẩu trên địa bàn thị xã.

Tập trung đầu tư hạ tầng và thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào Cụm công nghiệp Bình Thành. Rà soát quỹ đất tại 2 phường Hương Văn và Hương Vân để lập hồ sơ đề nghị thành lập mới cụm Công nghiệp.

Lập hồ sơ đề nghị mở rộng Cụm công nghiệp Tứ Hạ giai đoạn 3. Tiếp tục đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Tứ Hạ, tạo điều kiện phát triển công nghiệp hỗ trợ tại khu và cụm công nghiệp Tứ Hạ để sản xuất các sản phẩm phụ trợ cho việc chế tạo các sản phẩm chính để gia tăng khả năng cạnh tranh của sản phẩm công nghiệp.

Tiếp tục tập trung phát triển mạnh các ngành công nghiệp đang có lợi thế cạnh tranh như khai thác và chế biến khoáng sản, nhang, vật liệu xây dựng, may mặc xuất khẩu, phân bón, sản phẩm gỗ tinh chế, ống nhựa..., chú trọng khai thác triệt để thế mạnh sẵn có của từng địa phương, đồng thời khuyến khích phát triển các ngành công nghiệp sạch, công nghệ cao.

Phát triển tiểu thủ công nghiệp, làng nghề gắn với phát triển du lịch, quảng bá thương hiệu sản phẩm các làng nghề, làng nghề truyền thống. Chú trọng phát triển các nghề và làng nghề ở các địa phương trên cơ sở đẩy mạnh sử dụng máy móc, thiết bị tiên tiến, hiện đại vào sản xuất để đa dạng hóa sản phẩm về mẫu mã, kiểu dáng, nâng cao năng suất, chất lượng và khả năng cạnh tranh. Hỗ trợ xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu cho các cơ sở sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp ở nông thôn. Hỗ trợ tạo lập, bảo hộ và quản bá nhãn hiệu tập thể sản phẩm Bánh tráng, bánh ướt Lựu Bảo, phường Hương Hồ. Hoàn thiện và nâng cấp sản phẩm bún tươi Vân Cù xã Hương Toàn.

Thực hiện tốt công tác khuyến công, chú trọng công tác vận động, tuyên truyền cơ chế, chính sách khuyến công, đảm bảo sử dụng nguồn vốn hỗ trợ đúng đối tượng và có hiệu quả nhằm khuyến khích các cơ sở đầu tư phát triển sản xuất, nâng cao hiệu quả sản xuất.

Rà soát, lựa chọn những sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp có tiềm năng, lợi thế để tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2021.

Xây dựng Đề án Phát triển Công nghiệp - TTCN và làng nghề thị xã Hương Trà giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến 2030

b. Giải pháp

Giải pháp về vốn

Cơ cấu nguồn vốn gồm vốn ngân sách TW, ngân sách địa phương, huy động vốn các doanh nghiệp, huy động sự đóng góp nhân lực, vật lực của nhân dân và các nguồn vốn khác.

Phát huy tối đa nội lực của toàn dân và các thành phần kinh tế trong việc phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, làng nghề đa dạng hoá các hình thức huy động vốn thông qua hình thức thu hút đầu tư trực tiếp, hợp tác, liên doanh, liên kết; kêu gọi, tranh thủ sự hỗ trợ các nguồn vốn đầu tư từ các ngành cấp tỉnh, trung ương, các tổ chức phi chính phủ,...

Giải pháp về phát triển nguồn nguyên liệu và thị trường

Trên cơ sở quy hoạch vùng nguyên liệu đã có như quy hoạch ngành khai khoáng, quy hoạch vùng gỗ rừng trồng, tiếp tục triển khai các quy hoạch vùng nguyên liệu cho ngành sản xuất giấy, chế biến thuỷ hải sản...

 Khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ cho các sản phẩm tiểu thủ công nghiệp và làng nghề tham gia hoạt động xúc tiến thương mại tại các hội chợ thương mại, các kỳ Festival Huế, Festival nghề truyền thống, các đợt triển lãm, kết nối tiêu thụ trong và ngoài tỉnh nhằm tạo điều kiện giới thiệu, quảng bá các sản phẩm, tìm kiếm và mở rộng thị trường;

Gắn kết hoạt động sản xuất làng nghề với chương trình phát triển du lịch; tiếp tục hình thành các tour, tuyến du lịch làng nghề để tạo điều kiện cho khách du lịch tiếp cận hoạt động sản xuất và bản sắc văn hoá của làng nghề. Hỗ trợ các sản phẩm tiểu thủ công nghiệp và làng nghề xây dựng, đăng ký nhãn hiệu, thương hiệu để được bảo hộ sản phẩm,…

 Tăng cường các hoạt động liên doanh, liên kết phát triển ngành nghề tiểu thủ công nghiệp và làng nghề của thị xã với các địa phương khác trong và ngoài tỉnh nhằm liên kết hợp tác phát triển sản xuất và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm.

Đào tạo nguồn nhân lực

Chú trọng đào tạo nghề tại chỗ cho người lao động ở nông thôn, đổi mới chương trình đào tạo nghề phù hợp với ngành nghề và lứa tuổi lao động nhằm để người lao động trực tiếp tham gia vào quá trình sản xuất các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp và làng nghề. Đặc biệt, cần chú trọng nghề thủ công truyền thống phù hợp với điều kiện phát triển của địa phương nhằm giúp người lao động có việc làm thường xuyên, tăng thu nhập, góp phần chuyển dịch nhanh cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn theo hướng công nghiệp hoá - hiện đại hoá.

 Nâng cao kiến thức về khởi sự doanh nghiệp, nghiên cứu xúc tiến thị trường cho các hộ sản xuất và các doanh nghiệp. Đối với làng nghề truyền thống có biện pháp khuyến khích việc nhân nghề, truyền nghề cho lực lượng lao động trẻ thông qua các lớp đào tạo, tập huấn,...

Giải pháp tăng cường đổi mới công nghệ, ứng dụng tiến bộ KHKT vào sản xuất

Thông qua chương trình khuyến công quốc gia và khuyến công địa phương khuyến khích các cơ sở sản xuất ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới, công nghệ sạch, tiết kiệm năng lượng vào quá trình sản xuất sản phẩm tiểu thủ công nghiệp và làng nghề để tăng năng suất lao động, nâng cao chất lượng sản phẩm, cải tiến mẫu mã sản phẩm; có biện pháp bảo tồn và phát triển công nghệ truyền thống độc đáo phù hợp với xu thế phát triển và văn hoá lịch sử địa phương; thực hiện tốt các quy định về bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường của cơ sở sản xuất.

Tăng cường hỗ trợ thông tin, tuyên truyền; xây dựng mô hình chuyển giao khoa học công nghệ; bồi dưỡng, tập huấn và đào tạo cho các cơ sở sản xuất trong làng nghề, cơ sở sản xuất sản phẩm tiểu thủ công nghiệp.

. Giải pháp về cơ chế chính sách

Tăng cường công tác xúc tiến đầu tư, đặc biệt là khuyến khích, thu hút doanh nghiệp đầu tư vào các cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, làng nghề trên địa bàn; tạo điều kiện để các doanh nghiệp chủ lực của thị xã tiếp tục tăng cường đầu tư, phát huy hết công suất sản xuất, đưa ra thị trường nhiều sản phẩm có chất lượng cao, giá thành rẻ, đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng; ưu tiên dự án sản xuất sạch, áp dụng công nghệ tiên tiến, tiết kiệm nguyên liệu, năng lượng, có báo cáo đánh giá tác động môi trường khả thi.

Thúc đẩy phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp nông thôn để đẩy mạnh quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đô thị hóa nông thôn. Khuyến khích đầu tư các dự án chế biến sản phẩm từ tài nguyên của địa phương, không gây ô nhiễm môi trường và những dự án thúc đẩy phát triển sản xuất nông - lâm - thủy sản chất lượng cao, dựa trên công nghệ hiện đại, trước hết là phát triển công nghiệp chế biến sau thu hoạch, khuyến khích đầu tư thiết bị, công nghệ chế biến lúa, lạc, gia súc, gia cầm, thủy sản. Tiến hành các hoạt động hỗ trợ thúc đẩy thành lập và phát triển các doanh nghiệp công nghiệp nông thôn, chuyển giao công nghệ, trình diễn các mô hình kỹ thuật để nhân rộng sản xuất.  

Nghiên cứu vận dụng chính sách vào việc đổi mới phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, làng nghề phù hợp với giai đoạn mới gắn phát triển làng nghề với du lịch; tích cực ứng dụng khoa học công nghệ cho làng nghề nhằm tăng nhanh năng suất, chất lượng sản phẩm và bảo vệ môi trường nông thôn. Chú trọng đầu tư, phát triển các làng nghề đã được công nhận.

Khuyến khích, hỗ trợ các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn tham gia các hội chợ, triển lãm giới thiệu sản phẩm, hội nghị kết nối cung cầu hàng hóa nhằm tạo cơ hội giao lưu, tìm kiếm đối tác, hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.

Hỗ trợ xây chuyển giao ứng dụng máy móc thiết bị hiện đại, công nghệ tiên tiến vào một số công đoạn sản xuất tiểu thủ công nghiệp, xử lý ô nhiễm môi trường.

3.Phân công tổ chức thực hiện

a. Văn phòng HĐND - UBND thị xã: Theo dõi, đôn đốc các đơn vị thực hiện Kế hoạch này.

b. Phòng Kinh tế: Phối hợp các phòng ban, địa phương liên quan xây dựng kế hoạch chi tiết để tổ chức thực hiện Kế hoạch; triển khai thực hiện các quy hoạch phát triển ngành; xây dựng đề án hỗ trợ phát triển làng nghề, nhãn hiệu, thương hiệu sản phẩm đặc thù của thị xã; phối hợp với Sở Công thương, Trung tâm Khuyến công tỉnh xây dựng kế hoạch khuyến công cụ thể và tổ chức triển khai thực hiện sau khi được phê duyệt; định kỳ 6 tháng, một năm tổng hợp báo cáo kết quả, kịp thời kiến nghị những khó khăn vướng mắc trình Ủy ban nhân dân thị xã xem xét, giải quyết.

c. Phòng Tài chính - Kế hoạch: Tham mưu đề xuất UBND thị xã phân bổ kinh phí thực hiện các nhiệm vụ phát triển công nghiệp-TTCN, làng nghề, đồng thời tham mưu UBND thị xã đề xuất UBND tỉnh bố trí kinh phí đầu tư hạ tầng các cụm công nghiệp, làng nghề trên địa bàn; phối hợp với phòng Kinh tế và các cơ quan liên quan thực hiện công tác xúc tiến, kêu gọi doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn.

d. Phòng Quản lý đô thị: Hướng dẫn cung cấp thông tin quy hoạch và cấp phép xây dựng đối với các doanh nghiệp theo phân cấp quản lý.

e. Phòng Tài nguyên và Môi trường: Giải quyết, hướng dẫn các thủ tục về đất đai và đánh giá tác động môi trường đối với các doanh nghiệp mới xin đầu tư vào địa bàn, theo dõi, kiểm tra tình hình xử lý môi trường đối với các doanh nghiệp đang hoạt động; bổ sung quy hoạch sử dụng đất để phục vụ phát triển tiểu thủ công nghiệp và làng nghề, các cụm, điểm công nghiệp, vùng nguyên liệu.

f. Ban QLDA và Đầu tư - Xây dựng khu vực thị xã Hương Trà: Tham mưu đề xuất UBND thị xã xây dựng quy hoạch và các dự án xây dựng hạ tầng các Cụm công nghiệp, làng nghề theo phân cấp quản lý. Phối hợp với Ban Quản lý khu kinh tế, công nghiệp tỉnh đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp Tứ Hạ để sớm đưa vào hoạt động, thu hút đầu tư trên địa bàn.

 g. Phòng Lao động - TBXH: Chủ trì phối hợp với Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên thị xã và các ban ngành đoàn thể, doanh nghiệp, địa phương tổ chức đào tạo nghề cho lao động trên địa bàn thị xã.

h. Trung tâm Phát triển Quỹ đất: Chủ trì phối hợp với các ban ngành liên quan đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng đối với các dự án đầu tư vào địa bàn.

i. UBND các xã, phường: Phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn.

 

VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
Thời gian qua tại địa bàn thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên...
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.277.448
Truy câp hiện tại 4.368