Tìm kiếm thông tin
Kế hoạch Thực hiện đánh giá, công nhận, xây dựng xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021
Ngày cập nhật 31/01/2021

Ngày 27/01/2021, UBND thị xã ban hành kế hoạch số 271/KH-UBND về thực hiện đánh giá, công nhận, xây dựng xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021.

 

Căn cứ Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và Kế hoạch số 291/KH-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về Thực hiện đánh giá, công nhận, xây dựng xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021. Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà ban hành kế hoạch thực hiện năm 2021 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, bảo đảm quyền được tiếp cận thông tin của người dân, góp phần xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới và phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh.

2. Yêu cầu

- Xác định rõ nội dung công việc, tiến độ thực hiện các nhiệm vụ trong thực hiện đánh giá, công nhận, xây dựng xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 và Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

- Các nội dung, hoạt động đề ra phải bảo đảm tính khả thi, có trọng tâm, trọng điểm; phân công cụ thể trách nhiệm chủ trì, phối hợp của cơ quan, tổ chức; chú trọng lồng ghép, kết hợp với triển khai các chương trình, đề án, nhiệm vụ có liên quan để sử dụng nguồn lực tiết kiệm, hiệu quả. 

II. NỘI DUNG

1. Chuẩn tiếp cận pháp luật

a) Ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn

- Đơn vị chủ trì: Phòng Tư pháp tham mưu Ủy ban nhân dân thị xã.

- Thời gian thực hiện: Quý I/2021

- Kết quả, sản phẩm: Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn.

b) Quán triệt, phổ biến, truyền thông để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân về xây dựng xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật  và các văn bản liên quan bằng các hình thức phù hợp.

- Đơn vị chủ trì: Phòng Tư pháp; Ủy ban nhân dân các xã, phường

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

- Kết quả, sản phẩm: Các tài liệu tuyên truyền, phổ biến hoặc hội nghị.

c) Chỉ đạo, hướng dẫn, đề ra giải pháp thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí tiếp cận pháp luật theo trách nhiệm và phạm vi quản lý của địa phương

Phòng Tư pháp tham mưu Ủy ban nhân dân thị xã chỉ đạo, hướng dẫn; Ủy ban nhân dân xã, phường triển khai các giải pháp, biện pháp thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, tiêu chí tiếp cận pháp luật và xây dựng cấp xã, phương đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

- Kết quả, sản phẩm: Văn bản, Kế hoạch, Báo cáo kết quả.

d) Chỉ đạo, hướng dẫn việc rà soát, chấm điểm, tổ chức đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

- Đơn vị chủ trì: Phòng Tư pháp tham mưu Ủy ban nhân dân thị xã chỉ đạo, hướng dẫn Ủy ban nhân dân các xã, phường.

- Thời gian thực hiện: Quý IV/2021.

- Kết quả, sản phẩm: Văn bản, Kế hoạch

đ) Tổ chức đánh giá, công nhận xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

- Đơn vị chủ trì: Ủy ban nhân dân xã, phường tự đánh giá; Ủy ban nhân dân thị xã công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

- Thời gian thực hiện: Theo quy định về xây dựng xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

- Kết quả, sản phẩm: Hồ sơ đánh giá, Quyết định công nhận, các tài liệu có liên quan.

2. KINH PHÍ 

- Kinh phí thực hiện theo Luật ngân sách. 

- Huy động nguồn kinh phí hỗ trợ từ các Chương trình, Đề án, dự án liên quan đang được triển khai thực hiện.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

Phòng Tư pháp chủ động tham mưu Ủy ban nhân dân thị xã chỉ đạo, hướng dẫn Ủy ban nhân dân các xã, phường thực hiện văn bản pháp luật về xây dựng xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021. Ủy ban nhân dân các xã, phường xây dựng kế hoạch thực hiện trước ngày 30/01/2021 gửi về Ủy ban nhân dân thị xã (qua Phòng Tư pháp) để theo dõi

Trên đây là kế hoạch đánh giá, công nhận xây dựng xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021 của Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà

 

Trọng Quốc - Phòng Tư pháp
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
Vừa qua, tại Hội trường UBND thị xã Hương Trà, Ban Thường vụ Thị...
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.307.827
Truy câp hiện tại 3.434