Tìm kiếm thông tin
Kế hoạch triển khai Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019 - 2022” trên địa bàn thị xã Hương Trà năm 2021
Ngày cập nhật 31/01/2021

Ngày 27/01/2021, UBND thị xã ban hành kế hoạch số 272/KH-UBND  triển khai Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019 - 2022” trên địa bàn thị xã Hương Trà năm 2021.

 

Thực hiện Quyết định số 428/QĐ-TTg ngày 18 tháng 4 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch số 137/KH-UBND ngày 04 tháng 6 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về triển khai Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019 - 2022” (Đề án 428), Kế hoạch 290/KH- UBND ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019 - 2022” trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2021. Ủy ban nhân dân thị xã ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án 428 năm 2021 trên địa bàn thị xã như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu tổng quát

Nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở để giải quyết kịp thời, hiệu quả các mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm pháp luật thuộc phạm vi hòa giải ở cơ sở; góp phần tạo bước chuyển biến căn bản, toàn diện trong công tác hòa giải ở cơ sở, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới; qua đó giảm số vụ việc phải đưa ra Tòa án nhân dân và các cơ quan nhà nước giải quyết; tiết kiệm thời gian, chi phí của gia đình, xã hội và của Nhà nước.

2. Mục tiêu cụ thể

- Các tài liệu tập huấn, bồi dưỡng cho tập huấn viên, hòa giải viên ở cơ sở, các ấn phẩm về hòa giải ở cơ sở được gửi về đến cho đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở.

- Trên 95 % tổ hòa giải ở cơ sở được củng cố, kiện toàn đủ số lượng, thành phần cơ cấu hòa giải viên theo quy định của Luật Hòa giải ở cơ sở.

- Trên 80% hòa giải viên ở cơ sở được tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở theo Chương trình khung và Bộ tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở do Bộ Tư pháp ban hành.

- 100% đội ngũ tập huấn viên thị xã được tập huấn, bồi dưỡng, cung cấp tài liệu để hướng dẫn, bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho hòa giải viên ở cơ sở.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Hướng dẫn sử dụng Bộ tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở cho đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở và đội ngũ tập huấn viên

a) Nhận tài liệu, hướng dẫn sử dụng Bộ tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở cho đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở do Bộ Tư pháp biên soạn; các tài liệu hỗ trợ, tham khảo dành cho hòa giải viên…

Cơ quan chủ trì: Phòng Tư pháp tham mưu Ủy ban nhân dân thị xã;

Cơ quan phối hợp: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã và các cơ quan, đơn vị có liên quan;

Thời gian thực hiện: Năm 2021.

b) Nhận các tài liệu dành cho đội ngũ tập huấn viên (tài liệu về phương pháp hướng dẫn kỹ năng bồi dưỡng cho hòa giải viên, bài giảng mẫu, tài liệu hỗ trợ khác)

Cơ quan chủ trì: Phòng Tư pháp;

Cơ quan phối hợp: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã và các cơ quan, đơn vị có liên quan;

Thời gian thực hiện: Năm 2021.

2. Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng hòa giải ở cơ sở đội ngũ tập huấn viên thị xã

Cơ quan chủ trì: Phòng Tư pháp tham mưu Ủy ban nhân dân thị xã;

Cơ quan phối hợp: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã và  Hội Luật gia thị xã;

Thời gian thực hiện: Quý II, quý III/năm 2021.

3. Thực hiện chỉ đạo điểm

Phòng Tư pháp phối hợp với Ủy ban nhân dân phường Tứ Hạ để thực hiện việc chỉ đạo điểm.

- Trên cơ sở rà soát, đánh giá thực trạng năng lực, trình độ của đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở, tiến hành củng cố, kiện toàn tổ hòa giải, bầu bổ sung, thay thế hòa giải viên, bảo đảm các tổ hòa giải đủ số lượng, thành phần, tiêu chuẩn đáp ứng nhu cầu của công tác hòa giải ở cơ sở;

- Bồi dưỡng nghiệp vụ cho hòa giải viên (tổ chức các lớp tập huấn, cấp phát Bộ tài liệu; tổ chức các diễn đàn giao lưu, trao đổi kinh nghiệm...);

- Xây dựng mô hình tổ hòa giải tiêu biểu xuất sắc;

- Định kỳ hàng năm thực hiện đánh giá hiệu quả công tác chỉ đạo điểm; biểu dương, khen thưởng kịp thời đối với tổ hòa giải, hòa giải viên, cá nhân, tổ chức có đóng góp tích cực, hiệu quả trong công tác hòa giải ở cơ sở

Cơ quan chủ trì: Phòng Tư pháp;

Cơ quan phối hợp: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã, các xã, phường và các tổ chức chính trị - xã hội thành viên của Mặt trận;

Thời gian thực hiện: Năm 2021.

4. Xây dựng đội ngũ hòa giải viên có đủ tiêu chuẩn, năng lực đáp ứng yêu cầu của công tác hòa giải ở cơ sở

a) Trên cơ sở rà soát, đánh giá, tiến hành bổ sung, thay thế hòa giải viên đối với những tổ hòa giải còn thiếu hòa giải viên hoặc có hòa giải viên hoạt động mang tính hình thức, hiệu quả chưa cao; bảo đảm các tổ hòa giải đủ số lượng, thành phần, tiêu chuẩn đáp ứng nhu cầu của công tác hòa giải ở cơ sở

Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân cấp xã, phường;

Cơ quan phối hợp: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội các xã, phường;

Thời gian thực hiện: Năm 2021.

b) Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng hòa giải cho hòa giải viên ở cơ sở

Cơ quan chủ trì: Phòng Tư pháp thị xã;

Cơ quan phối hợp: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp thị xã và các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp, Tòa án nhân dân thị xã;

Thời gian thực hiện: Năm 2021.

5. Ứng dụng công nghệ thông tin trong việc nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở

Đăng tải Bộ tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở cho đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở trên Cổng Thông tin điện tử thị xã, UBND các xã, phường

Cơ quan chủ trì: Phòng Tư pháp;

Cơ quan phối hợp: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã và các cơ quan, đơn vị có liên quan;

Thời gian thực hiện: Năm 2021.

6. Các nhiệm vụ, giải pháp khác

a) Tổ chức hội nghị, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm về thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở, trao đổi, đề xuất cơ quan có thẩm quyền tháo gỡ những vướng mắc, bất cập, vấn đề mới phát sinh trong công tác hòa giải ở cơ sở

Cơ quan chủ trì: Phòng Tư pháp, Ủy ban nhân dân các xã, phường;

Cơ quan phối hợp: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội thành viên của Mặt trận của thị xã và các xã, phường; các tổ chức và cá nhân có liên quan;

Thời gian thực hiện: Quý III, quý IV/năm 2021.

b) Huy động nguồn lực từ xã hội hỗ trợ hoạt động hòa giải ở cơ sở

- Huy động các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân hỗ trợ kinh phí, cơ sở vật chất, phương tiện cho công tác hòa giải ở cơ sở theo tinh thần nâng cao trách nhiệm xã hội của tổ chức, doanh nghiệp;

- Khuyến khích Hội Luật gia thị xã, tư vấn, tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho tổ hòa giải, hòa giải viên ở cơ sở; vận động và tạo điều kiện cho thành viên của tổ chức mình tham gia làm hòa giải viên ở cơ sở

Cơ quan chủ trì: Phòng Tư pháp, Ủy ban nhân dân các xã, phường;

Cơ quan phối hợp: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã và xã, phường;

Thời gian thực hiện: Năm 2021.

c) Kiểm tra việc thực hiện Đề án, tổ chức biểu dương, khen thưởng những hòa giải viên, tổ hòa giải ở cơ sở điển hình xuất sắc, tổ chức, cá nhân có đóng góp tích cực trong công tác hòa giải ở cơ sở

Cơ quan chủ trì: Phòng Tư pháp, Ủy ban nhân dân các xã, phường;

Cơ quan phối hợp: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội thị xã và xã, phường; các cơ quan, đơn vị có liên quan;

Thời gian thực hiện: Quý IV/năm 2021.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Tư pháp

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan tổ chức triển khai Kế hoạch này;

- Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện Đề án 428.

2. Các cơ quan, đơn vị có liên quan và Ủy ban nhân dân các xã, phường

a) Trên cơ sở nội dung của Kế hoạch này, các đơn vị, các địa phương xây dựng kế hoạch (gửi về Phòng Tư pháp trước ngày 30/01/2021 để theo dõi) và triển khai thực hiện Đề án 428 năm 2021 phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị, địa phương

b) Trung tâm Văn hóa- Thông tin và Thể thao thị xã có trách nhiệm tổ chức tuyên truyền, phổ biến trên báo, đài các quy định pháp luật về hòa giải ở cơ sở và tình hình triển khai thi hành pháp luật về hòa giải ở cơ sở, góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng về vị trí, vai trò và ý nghĩa của công tác hòa giải ở cơ sở trong đời sống xã hội, khuyến khích sử dụng hòa giải để giải quyết các tranh chấp, mâu thuẫn, vi phạm pháp luật trong cộng đồng;

c) Ủy ban nhân dân các xã, phường có trách nhiệm chỉ đạo tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Đề án 428; bố trí ngân sách hàng năm để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ của Đề án;

d) Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã, các tổ chức chính trị - xã hội thị xã phối hợp với Phòng Tư pháp xây dựng kế hoạch, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát, tổng kết việc thực hiện Đề án 428; tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 428; chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức thành viên ở địa phương phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã, phường tổ chức thực hiện có hiệu quả Đề án 428; tăng cường các hoạt động truyền thông, vận động, thuyết phục thành viên, hội viên và nhân dân giải quyết mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm pháp luật thông qua hòa giải ở cơ sở;

3. Chế độ thông tin, báo cáo

- Chế độ thông tin, báo cáo: Định kỳ 06 tháng, năm báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Kế hoạch, chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021 của các cơ quan, đơn vị, địa phương gửi về Phòng Tư pháp để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thị xã và Sở Tư pháp.

- Thời điểm báo cáo như sau: Báo cáo 06 tháng gửi trước ngày 01 tháng 5 năm 2021; Báo cáo năm gửi trước ngày 01 tháng 11 năm 2021.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, phường phản ánh về Phòng Tư pháp để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thị xã xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

 

Trọng Quốc - Phòng Tư pháp
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
Vừa qua, tại Hội trường UBND thị xã Hương Trà, Ban Thường vụ Thị...
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.307.827
Truy câp hiện tại 3.263