Tìm kiếm thông tin
Kế hoạch Triển khai Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật” năm 2021
Ngày cập nhật 31/01/2021

Ngày 27/01/2021, UBND thị xã ban hành kế hoạch số 272/KH-UBND  Triển khai Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luậttại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật” năm 2021

 

Thực hiện Kế hoạch số 294/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc triển khai Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật” năm 2021; Kế hoạch số 187/KH-UBND ngày 21 tháng 9 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch triển khai Đề án 1259 đến năm 2021, Ủy ban nhân dân thị xã ban hành Kế hoạch triển khai Đề án 1259 năm 2021 tại địa phương như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Thực hiện đồng bộ, toàn diện nhiệm vụ và giải pháp để đạt được mục tiêu của Đề án 1259 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, đặt trong tổng thể triển khai nhiệm vụ và giải pháp của Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 - 2021 ban hành theo Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch số 187/KH-UBND ngày 21 tháng 9 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai Đề án 1259 đến năm 2021.

b) Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật tại địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật; cung cấp kịp thời cho cán bộ, nhân dân các văn bản pháp luật mới ban hành về từng lĩnh vực thuộc phạm vi Đề án 1259; đa dạng hóa, áp dụng linh hoạt hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp; phấn đấu tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tuân thủ và chấp hành pháp luật trong các lĩnh vực đất đai, môi trường, an toàn giao thông, hình sự, tệ nạn xã hội, từng bước giảm số vụ việc và người vi phạm pháp luật, góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại các địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật.

2. Yêu cầu

a) Cần bám sát các nhiệm vụ trọng tâm được xác định tại Kế hoạch 187/KH-UBND ngày 21 tháng 9 năm 2017 của Tỉnh về  triển khai thực hiện Đề án 1259 giai đoạn 2017 - 2021, Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021, Kế hoạch công tác gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của cơ quan, đơn vị, địa phương.

b) Nhiệm vụ đề ra phải có tính khả thi, được triển khai kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm, tránh trùng lắp; xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, địa phương; lồng ghép thực hiện Đề án 1259 với các Chương trình, Đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật và hoạt động khác có liên quan đã được các cơ quan, đơn vị phát động. Tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, các xã, phường trong triển khai thực hiện.

 II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

1. Công tác hướng dẫn, chỉ đạo, điều hành

a) Tham mưu xây dựng, ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án 1259 năm 2021.

- Đơn vị chủ trì: Phòng Tư pháp;

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Quý I/2021.

- Kết quả công việc: Kế hoạch thực hiện Đề án 1259 năm 2021.

b) Tổ chức đánh giá kết quả thực hiện Đề án 1259 năm 2021

- Đơn vị chủ trì: Phòng Tư pháp;

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Quý IV/2021;

- Kết quả công việc: Báo cáo kết quả thực hiện Đề án 1259 năm 2021.

2. Về cách thức, giải pháp vận động nhân dân chấp hành pháp luật có hiệu quả tại địa bàn trọng điểm, tập trung vào các đối tượng đã có tiền án, tiền sự hoặc có nguy cơ phạm tội cao tại địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật

- Đơn vị chủ trì: Công an thị xã.

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Năm 2021;

- Kết quả công việc: Công văn hướng dẫn triển khai các giải pháp.

3. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ và nhân dân tại địa bàn trọng điểm

Tiếp tục tổ chức các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật trực tiếp; các cuộc thi tìm hiểu pháp luật; tuyên truyền, phổ biến pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng, loa truyền thanh các xã, phường, sinh hoạt Ngày Pháp luật; lồng ghép với các phong trào, chiến dịch về tuyên truyền pháp luật; kịp thời biểu dương, khen thưởng gương người tốt, việc tốt, những điển hình tiên tiến trong chấp hành và thực hiện pháp luật tại địa bàn trọng điểm.

- Đơn vị chủ trì: Phòng Tư pháp;

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Năm 2021;        

- Kết quả công việc: Báo cáo kết quả thực hiện Đề án năm 2021.

4. Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật cho đội ngũ cán bộ quản lý, tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải viên, cộng tác viên trợ giúp pháp lý, người có uy tín trong cộng đồng dân cư... tại địa bàn trọng điểm, tập trung vào lĩnh vực: đất đai; môi trường; an toàn thực phẩm; hình sự, ma túy, tệ nạn xã hội khác; trật tự, an toàn giao thông, phòng chống bạo lực gia đình.

- Đơn vị chủ trì: Phòng Tư pháp;

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Năm 2021.

- Kết quả công việc: Các lớp tập huấn được tổ chức thành công và Báo cáo kết quả tập huấn.

5. Triển khai các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật trên phương tiện thông tin đại chúng

Xây dựng, thực hiện các chương trình phát thanh, truyền hình, phóng sự, tọa đàm truyền thông; chương trình thông tin, giải đáp pháp luật, phổ biến, giáo dục về các lĩnh vực pháp luật thuộc phạm vi triển khai thực hiện Đề án 1259

- Cơ quan chủ trì: Phòng Tư pháp;

- Cơ quan phối hợp: Trung tâm Văn hóa- Thông tin và Thể thao thị xa và các cơ quan, đơn vị có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Năm 2021;

- Kết quả công việc: Tin, bài, Giải đáp pháp luật.

6. Tổ chức trao đổi kinh nghiệm giữa các cán bộ trong hệ thống chính trị ở cơ sở bằng hình thức phù hợp trong thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hạn chế vi phạm pháp luật ở địa bàn trọng điểm

- Đơn vị chủ trì: Ủy ban nhân dân xã Hương Phong.

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Năm 2021;

- Kết quả công việc: Báo cáo kết quả thực hiện Đề án 1259 năm 2021.

7. Tiếp tục phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị, của cộng đồng dân cư, doanh nghiệp tham gia các hoạt động phòng ngừa, ngăn chặn, phổ biến, giáo dục pháp luật tại địa bàn trọng điểm

Xây dựng, củng cố, phát huy vai trò các nhóm nòng cốt, tổ tự quản tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật tại địa bàn; hướng dẫn; khuyến khích cộng đồng dân cư xây dựng và thực hiện tốt hương ước, quy ước trong đó có tiêu chí không vi phạm pháp luật; kiểm soát, tiến tới hạn chế tình hình vi phạm pháp luật và tai tệ nạn xã hội…

- Đơn vị chủ trì: UBND các xã , phường;

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Năm 2021;

- Kết quả công việc: Báo cáo kết quả thực hiện Đề án 1259 năm 2021.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Tư pháp

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan tổ chức triển khai Kế hoạch này;

- Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện Đề án 1259.

2. Các cơ quan, đơn vị có liên quan và y ban nhân dân các xã, phường

- Trên cơ sở Kế hoạch này, xây dựng kế hoạch (gửi về Phòng Tư pháp  trước ngày 30 tháng 01 năm 2021 để theo dõi) và triển khai thực hiện Đề án 1259 năm 2021 phù hợp với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương;

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao của mình, tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho các đối tượng được chọn làm địa bàn trọng điểm thuộc phạm vi quản lý.

3. Chế độ thông tin, báo cáo

- Chế độ thông tin, báo cáo: Định kỳ 06 tháng, năm báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Kế hoạch, chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021 của các cơ quan, đơn vị, địa phương gửi về Phòng Tư pháp để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Tư pháp.  Thời điểm báo cáo như sau: Báo cáo 06 tháng gửi trước ngày 01 tháng 5 năm 2021; Báo cáo năm gửi trước ngày 01 tháng 11 năm 2021.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, địa phương phản ánh về Phong Tư pháp để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thị xã xem xét, giải quyết theo thẩm quyền

 

Trọng Quốc - Phòng Tư pháp
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
Vừa qua, tại Hội trường UBND thị xã Hương Trà, Ban Thường vụ Thị...
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.307.827
Truy câp hiện tại 3.430