Tìm kiếm thông tin
Kế hoạch triển khai Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn” năm 2021
Ngày cập nhật 31/01/2021

Ngày 27/01/2021, UBND thị xã ban hành kế hoạch số 272/KH-UBND về Triển khai Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức,viên chức và nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn vàpháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn” năm 2021

 

Thực hiện Kế hoạch số 296/KH-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn ( Đề án 65). Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà ban hành Kế hoạch triển khai Đề án 65 năm 2021 tại địa phương như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Thực hiện đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ và giải pháp để từng bước đạt được các mục tiêu của Đề án 65;

b) Tổ chức triển khai các hoạt động của Đề án 65 nhằm nâng cao năng lực thực hiện phổ biến nội dung cơ bản của Công ước của Liên hợp quốc về chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người (Công ước chống tra tấn);

c) Phổ biến rộng rãi nội dung Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn tới cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân thông qua các hình thức, biện pháp hiệu quả, phù hợp nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trong thực hiện phòng, chống tra tấn.

2. Yêu cầu

a) Bám sát mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 - 2021 ban hành theo Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020 và nhiệm vụ chính trị của cơ quan, ban, ngành, địa phương.

b) Các nội dung và hoạt động đề ra phải bảo đảm tính khả thi, có trọng tâm, trọng điểm; xác định rõ trách nhiệm; chú trọng lồng ghép, kết hợp để sử dụng nguồn lực tiết kiệm, hiệu quả; quá trình tổ chức thực hiện Đề án 65 phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương; tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc nảy sinh từ thực tiễn.

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN

1. Nội dung cơ bản của Công ước chống tra tấn; các văn bản về việc phê chuẩn, triển khai thực hiện Công ước chống tra tấn

2. Quy định của pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn

a) Các quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân theo quy định của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nhất là các quyền, nghĩa vụ liên quan trực tiếp đến phòng, chống tra tấn;

b) Các quyền của người bị bắt, bị tạm giữ, tạm giam theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự; các tội danh được quy định trong Bộ luật hình sự liên quan đến các hành vi tra tấn; các quy định của Bộ luật dân sự, Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, Luật khiếu nại, Luật tố cáo để bảo đảm thực hiện tốt hơn các quyền con người và phù hợp với yêu cầu của Công ước chống tra tấn;

c) Nội dung cơ bản của Luật thi hành án hình sự, Luật thi hành tạm giữ, tạm giam, Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự, Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân, Luật tổ chức Tòa án nhân dân, Luật xử lý vi phạm hành chính, các quy định pháp luật về đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức bảo đảm tôn trọng quyền con người khi thi hành công vụ liên quan đến phòng, chống tra tấn;

d) Các quy định pháp luật về bạo lực tại nơi làm việc, bạo lực giới, bạo lực gia đình, bạo lực với trẻ em và các đối tượng yếu thế phù hợp với Điều 16 của Công ước chống tra tấn;

đ) Các quy định, chính sách dự kiến sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế, ban hành mới trong quá trình hoàn thiện thể chế, chính sách về phòng, chống tra tấn.

3. Các hành vi tra tấn, đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhc con người; các biện pháp nghiệp vụ mà cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng được áp dụng trong quá trình ttụng theo quy định của Bộ luật ttụng hình sự và các quy định có liên quan

4. Tình hình phòng ngừa, đấu tranh, xử lý của các cơ quan nhà nước đối với hành vi tra tấn, đối xử, trừng phạt tàn bạo; vô nhân đạo, hạ nhục con người

III. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

1. Công tác hướng dẫn, chỉ đạo, điều hành

a) Xây dựng, ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án 65 năm 2021

- Đơn vị chủ trì: Phòng Tư pháp;

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường;

- Thời gian thực hiện: Quý I/2021;

- Kết quả công việc: Kế hoạch thực hiện Đề án 65 năm 2021.

b) Theo dõi và báo cáo kết quả thực hiện Đề án 65 năm 2021

- Đơn vị chủ trì: Phòng Tư pháp; các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường;

- Thời gian thực hiện: Quý IV/2021;

- Kết quả công việc: Báo cáo kết quả thực hiện Đề án 65 năm 2021.

2. Đăng tải tài liệu phổ biến

Đăng tải nội dung Bộ tài liệu tuyên truyền, phổ biến Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn do Bộ Tư pháp phối hợp với Bộ Công an trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân thị xã và trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân các xã, Phường; Trên cơ sở Bộ tài liệu do Bộ Tư pháp phối hợp với Bộ Công an biên soạn, phát hành, lựa chọn những nội dung liên quan trực tiếp, thiết thực với yêu cầu tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại địa phương để biên soạn lại, in, phát hành phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn;

Cấp phát sách Tình huống pháp luật về phòng, chống tra tấn; tờ gấp pháp luật về phòng, chống tra tấn.

- Đơn vị chủ trì: Phòng Tư pháp;

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường;

- Thời gian thực hiện: Năm 2021;

- Kết quả công việc: Tờ gấp pháp luật; sách tình huống giải đáp pháp luật.

3. Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật

Tổ chức lớp tập huấn giới thiệu nội dung cơ bản của Công ước quốc tế và pháp luật Việt Nam về chống tra tấn cho đội ngũ Báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân.

- Đơn vị chủ trì: Phòng Tư pháp;

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường;

- Thời gian thực hiện: Năm 2021;

- Kết quả công việc: Lớp tập huấn được tổ chức thành công và Báo cáo kết quả tập huấn.

4. Tuyên truyền, phổ biến trực tiếp; tư vấn, hướng dẫn, khai thác tủ sách pháp luật, tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tra tấn

- Đơn vị chủ trì: Phòng Tư pháp;

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường;

- Thời gian thực hiện: Năm 2021;

- Kết quả công việc: Văn bản hướng dẫn.

5. Tuyên truyền, phổ biến thông qua hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án hình s, xử lý vi phạm hành chính, hoạt động tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân và hoạt động khác của các cơ quan trong bộ máy nhà nước; thông qua hoạt động trợ giúp pháp lý, hòa giải ở cơ sở

- Đơn vị chủ trì: Phòng Tư pháp; các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Năm 2021;

- Kết quả công việc: Báo cáo kết quả thực hiện Đề án 65 năm 2021.

6. Ứng dụng công nghệ thông tin trong triển khai tuyên truyền, phổ biến nội dung cơ bản của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn

Tham gia cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến về Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn trên Trang thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp.

- Đơn vị chủ trì: Phòng Tư pháp;

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã phường;

- Thời gian thực hiện: Năm 2021;

- Kết quả công việc: Tham gia trả lời các câu hỏi của cuộc thi.

IV. KINH PHÍ

1. Kinh phí thực hiện Đề án 65 năm 2021 thuộc cấp nào do ngân sách cấp đó bố trí.

2. Kinh phí thực hiện Đề án 65 cấp thị xã được bố trí từ ngân sách của thị xã trong năm 2021. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Tư pháp

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai Kế hoạch này;

- Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện Đề án 65.

2. Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể thị xã và y ban nhân dân các xã, phường

Trên cơ sở nội dung của Kế hoạch này, xây dựng kế hoạch (gửi về Phòng Tư pháp trước ngày 30/01/2021 để theo dõi) và triển khai thực hiện Đề án 65 năm 2021 phù hợp với tình hình thực tế của cơn quan, đơn vị, địa phương;

3. Chế độ thông tin, báo cáo 

- Chế độ thông tin, báo cáo: Định kỳ 06 tháng, năm báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Kế hoạch, Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021 của các cơ quan, đơn vị, địa phương gửi về Phòng Tư pháp để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thị xã.

- Thời điểm báo cáo như sau: Báo cáo 06 tháng gửi trước ngày 01 tháng 5 năm 2021; Báo cáo năm gửi trước ngày 01 tháng 11 năm 2021.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, địa phương phản ánh về Phòng Tư pháp để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thị xã xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

Trọng Quốc - Phòng Tư pháp
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
Vừa qua, tại Hội trường UBND thị xã Hương Trà, Ban Thường vụ Thị...
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.307.827
Truy câp hiện tại 3.436