Tìm kiếm thông tin
Kế hoạch Thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật” năm 2021
Ngày cập nhật 31/01/2021

Ngày 27/01/2021, UBND thị xã ban hành kế hoạch số 272/KH-UBND thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật” năm 2021

Thực hiện Kế hoạch số: 295/KH-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật” năm 2021. Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật” năm 2021 trên địa bàn thị xã như sau:

I. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU

1. Mục đích

Tăng cường Ứng dụng công nghệ trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đáp ứng yêu cầu xây dựng Chính phủ điện tử nhằm tiếp tục đổi mới nội dung, đa dạng hóa hình thức, nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội góp phần tạo chuyển biến căn bản, toàn diện trong ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân dân

2. Yêu cầu

Khai thác triệt để thế mạnh của công nghệ thông tin, cải thiện điều kiện tiếp cận thông tin về pháp luật thông qua chuyên mục phổ biến, giáo dục pháp luật của thị xã, giúp các tầng lớp nhân dân thị xã sử dụng và khai thác một cách thuận lợi hệ thống thông tin bảo đảm tính chính xác, đầy đủ, thiết thực, kịp thời thường xuyên, có trọng tâm và trọng điểm.

Việc xây dựng chuyên mục phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với việc xây dựng trên trang thông tin điện tử thị xã và các xã, phường của thị xã bảo đảm yêu cầu về kỹ thuật, nội dung theo Đề án và hướng dẫn của cơ quan cấp trên.

II. NHIỆM VỤ CHỦ YẾU  

1. Rà soát, nghiên cứu về thể chế để đề xuất, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền hoàn thiện, đáp ứng yêu cầu tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 

- Cơ quan chủ trì: Phòng Tư pháp;

- Cơ quan phối hợp: Văn Phòng HĐND và UBND và các cơ quan liên quan;

- Thời gian thực hiện: Quý I/2021;

- Sản phẩm: Văn bản, báo cáo.

2. Xây dựng chi tiết nội dung đăng tải trên của chuyên mục phổ biến, giáo dục pháp luật trên trang thông tin điện tử thị xã, các xã, phường bảo đảm theo yêu cầu của Đề án

- Cơ quan chủ trì: Phòng Tư pháp; công chức tư pháp – Hộ tịch xã, phường

- Cơ quan phối hợp: Văn Phòng HĐND và UBND và các cơ quan liên quan;

- Thời gian thực hiện: Năm 2021;

- Sản phẩm: Văn bản, báo cáo.

3. Tổ chức bổ sung chuyên mục phổ biến, giáo dục pháp luật vào Trang thông tin điện tử của UBND thị xã và UBND các xã, phường

- Cơ quan chủ trì: Văn Phòng HĐND và UBND; Ủy ban nhân dân các xã, phường;

- Cơ quan phối hợp: Phòng Tư pháp và các cơ quan liên quan; 

- Thời gian thực hiện: Năm 2021;

- Sản phẩm: báo cáo.

III. KINH PHÍ

 Kinh phí thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật” năm 2021 thuộc cấp nào do ngân sách cấp đó bố trí

 IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, UBND các xã, phường tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này tổng hợp kết quả, đánh giá, báo cáo Ủy ban nhân thị xã về  kết quả thực hiện Kế hoạch này (lồng ghép trong báo cáo kết quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật).

2. Văn phòng HĐND- UBND chủ trì phối hợp Phòng Tư pháp và các phòng, ban liên quan xây dựng vận hành quản lý khai thác chuyên mục phổ biến giáo dục pháp luật trên trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân thị xã

3. Trung tâm Văn hóa- Thông tin và Thể thao thị xã tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh của thị xã về việc thiết lập chuyên mục phổ biến giáo dục pháp luật trên trang thông tin điện tử của thị xã, trang thông tin điện tử của Trung tâm Văn hóa- Thông tin và Thể thao và trang thông tin điện tử các xã, phường để đáp ứng nhu cầu tìm hiểu pháp luật của cán bộ và nhân dân

4. Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của thị xã và Ủy ban nhân dân các xã, phường triển khai phương án xây dựng, bổ sung Chuyên mục phổ biến, giáo dục pháp luật vào Trang thông tin điện tử của cơ quan trên cơ sở hướng dẫn của Văn Phòng HĐND và UBND thị xã và trung tâm giám sát điều hành đô thị thông minh tỉnh.

Các cơ quan đơn vị báo cáo kết quả triển khai thưc hiện (lồng ghép trong báo cáo công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2021) và gửi qua Phòng Tư pháp để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân thị xã.

Trọng Quốc - Phòng Tư pháp
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
Vừa qua, tại Hội trường UBND thị xã Hương Trà, Ban Thường vụ Thị...
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.307.827
Truy câp hiện tại 3.479