Tìm kiếm thông tin
Kế hoạch Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021
Ngày cập nhật 31/01/2021

Ngày 27/01/2021, UBND thị xã ban hành kế hoạch số 272/KH-UBND  về phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021

 

Căn cứ Kế hoạch số 135/KH-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 - 2021; Kế hoạch số 287/ KH- UBND ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021. Ủy ban nhân dân thị xã ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về phổ biến, giáo dục pháp luật. Đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, giải quyết các vướng mắc, bất cập trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa thị xã trong trong gian qua.

Tăng cường xây dựng ý thức chủ động nghiên cứu, tìm hiểu, học tập pháp luật của mỗi người, bảo đảm quyền được thông tin về pháp luật của công dân; tiếp tục nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức và người dân.

2. Yêu cầu

Xác định công tác phổ biến, giáo dục pháp luật là một bộ phận của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, là nhiệm vụ của toàn bộ hệ thống chính trị đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật phải gắn liền với việc thực hiện Chỉ thị số 27/CT-UBND ngày 25 tháng 10 năm 2016 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nội dung, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật sát với thực tiễn, phù hợp với từng địa bàn, đối tượng, có trọng tâm, trọng điểm, tránh chồng chéo, trùng lặp với các Kế hoạch, Đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật khác tại địa phương. Bên cạnh đó khai thác, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực được giao, tập trung vào các nhóm đối tượng đặc thù cần tuyên truyền, giáo dục.

II. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

1. Nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật

Các cơ quan, xã, phường lựa chọn nội dung pháp luật tuyên truyền, phổ biến phù hợp với chức năng, nhiệm vụ cũng như yêu cầu nhiệm vụ chính trị và tình hình thực tế của ngành, địa phương. Trong đó, tập trung vào các nhóm theo quy định tại Điều 10 Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, cụ thể:

- Quy định của Hiến pháp và văn bản quy phạm pháp luật, trọng tâm là các quy định của pháp luật về dân sự, hình sự, hành chính, hôn nhân và gia đình, bình đẳng giới, đất đai, xây dựng, bảo vệ môi trường, lao động, giáo dục, y tế, quốc phòng, an ninh, giao thông, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức, các văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành.

- Các điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên, các thỏa thuận quốc tế.

- Ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật; ý thức bảo vệ pháp luật; lợi ích của việc chấp hành pháp luật; gương người tốt, việc tốt trong thực hiện pháp luật.

- Các văn bản pháp luật do Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp ban hành; quy định phục vụ cho công tác cải cách hành chính; chủ trương, nhiệm vụ cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp.

- Quy định phục vụ cho công tác cải cách hành chính; chủ trương, nhiệm vụ cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp.

- Tiếp tục quán triệt, triển khai sâu rộng, toàn diện nội dung Kết luận số 80-KL/TW và Công văn số 2104-CV/TU, ngày 09/10/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc triển khai thực hiện Kết luận số 80-KL/TW, ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân.

- Các chính sách, pháp luật được dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội để tạo sự đồng thuận, nhất quán trong thực thi chính sách, pháp luật.

- Văn bản, quy định phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

2. Hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật

Lựa chọn hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật được quy định tại Điều 11 của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật để triển khai phù hợp với đối tượng, địa bàn, mục đích tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.

Chú trọng các hình thức tuyên truyền, phổ biến gắn với thực hiện Luật Tiếp cận thông tin năm 2016, cụ thể: Các thông tin cơ quan Nhà nước phải công khai theo quy định tại Điều 17 Luật Tiếp cận thông tin qua các hình thức cụ thể được quy định tại Điều 18 Luật Tiếp cận thông tin; cung cấp thông tin theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân; thực hiện đầy đủ trách nhiệm bảo đảm thực hiện quyền tiếp cận thông tin của công dân.

Các cơ quan, địa phương chủ động, tích cực nghiên cứu, áp dụng các mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật sát thực, có hiệu quả với người dân; đồng thời báo cáo Cơ quan thường trực Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật để xem xét, nhân rộng.

 3. Phổ biến, giáo dục pháp luật cho đối tượng đặc thù: Các cơ quan, địa phương căn cứ quy định từ Điều 17 đến Điều 22 Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật để triển khai phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng đặc thù, bảo đảm nội dung, hình thức và yêu cầu.

Khuyến khích các cơ quan, tổ chức tăng cường hỗ trợ, đầu tư nguồn lực, có các giải pháp để đẩy mạnh phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng đặc thù.

III. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Tiếp tục rà soát, hoàn thiện về thể chế trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

Rà soát văn bản pháp luật hiện hành về phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân; nghiên cứu các quy định pháp luật liên quan trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; thống kê, đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ để hoàn thiện về thể chế trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho hoạt động này.

- Cơ quan chủ trì: Phòng Tư pháp,UBND các xã, phường.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2021.

- Sản phẩm: Văn bản, báo cáo

2. Ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc triển khai thực hiện

Ban hành kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ năm 2021 và văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện thường xuyên, kịp thời.

- Cơ quan chủ trì: Phòng Tư pháp tham mưu Ủy ban nhân dân thị xã xây dựng Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021 và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện trên địa bàn thị xã; Ủy ban nhân dân các xã, phường xây dựng kế hoạch và triển khai tại địa phương phù hợp với tình hình thực tiễn và yêu cầu nhiệm vụ.

Các cơ quan chủ trì các Đề án phổ biến, giáo dục pháp luật phối hợp với các cơ quan, địa phương tham mưu xây dựng Kế hoạch thực hiện năm 2021 để triển khai thực hiện, cụ thể:

+ Phòng Tư pháp tham mưu 03 Đề án: Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn; tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật và Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Cơ quan phối hợp: Văn phòng HĐND và UBND thị xã; các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan.

 - Thời gian thực hiện: Năm 2021.

3. Củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

a) Củng cố, kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thị xã.

- Cơ quan chủ trì: Phòng Tư pháp cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật rà soát, theo dõi hoạt động của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật và các thành viên;

- Cơ quan phối hợp: Văn phòng HĐND và UBND thị xã và các cơ quan, đơn vị liên quan;

- Thời gian thực hiện: Năm 2021;

- Sản phẩm: Văn bản rà soát, quyết định củng cố, kiện toàn.

b) Củng cố, kiện toàn, nâng cao hiệu quả quản lý và chất lượng hoạt động của đội ngũ Báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật

Thường xuyên rà soát, củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật thuộc phạm vi quản lý. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức pháp luật, kỹ năng nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật cho báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật thuộc phạm vi địa bàn quản lý.

- Cơ quan chủ trì: Cơ quan, tổ chức và UBND xã, phường

- Cơ quan phối hợp: Phòng Tư pháp và Công chức tư pháp- Hộ tịch.

- Thời gian thực hiện: Năm 2021

- Sản phẩm: Văn bản, báo cáo, lớp tập huấn, các quyết định công nhận.

c) Đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ cán bộ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, Báo cáo viên pháp luật, Tuyên truyền viên pháp luật

Các cơ quan, tổ chức, UBND các xã, phường thực hiện đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ Báo cáo viên pháp luật, Tuyên truyền viên pháp luật theo Thông tư số 10/2016/TT-BTP ngày 22 tháng 7 năm 2016 của Bộ Tư pháp quy định về báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật.

Nội dung đào tạo, bồi dưỡng: Thực hiện theo Chương trình khung do Bộ Tư pháp ban hành kèm theo Quyết định số 3147/QĐ-BTP ngày 28 tháng 12 năm 2018.

- Cơ quan chủ trì: Phòng Tư pháp, Ủy ban nhân dân các xã, phường;

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan liên quan;

- Thời gian thực hiện: Năm 2021;

- Sản phẩm: Các văn bản, hoạt động bồi dưỡng, tập huấn.

4. Tăng cường xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật theo Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành

Tăng cường sự tham gia của Hội Luật gia thị xã, các tổ chức xã hội - nghề nghiệp khác về pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật miễn phí cho nhân dân thông qua hoạt động chuyên môn hoặc theo yêu cầu của cá nhân, tổ chức.

Vận động sự tham gia của tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật hoặc hỗ trợ kinh phí, cơ sở vật chất, phương tiện cho hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Cơ quan chủ trì: Phòng Tư pháp; các cơ quan, UBND các xã, phường;

- Cơ quan phối hợp: Văn phòng HĐND và UBND thị xã và các cơ quan, tổ chức có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Năm 2021;

- Sản phẩm: Văn bản, hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật được xã hội hóa.

5. Hướng dẫn nội dung, hình thức tổ chức “Ngày Pháp luật” và tổ chức Ngày Pháp luật năm 2021

- Cơ quan chủ trì: Phòng Tư pháp tham mưu Ủy ban nhân dân thị xã hướng dẫn nội dung, hình thức tổ chức Ngày Pháp luật; Ủy ban nhân dân  xã, phường hướng dẫn nội dung, hình thức tổ chức Ngày Pháp luật tại địa phương.

- Cơ quan chủ trì: Phòng Tư pháp; Ủy ban nhân dân các xã, phường;

- Cơ quan phối hợp: Văn phòng HĐND và UBND thị xã và các cơ quan có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý III, IV/2021.

- Sản phẩm: Văn bản, hoạt động tổ chức Ngày Pháp luật.

6. Tổ chức Cuộc thi Báo cáo viên pháp luật, Tuyên truyền viên pháp luật giỏi toàn quốc về pháp luật phòng, chống tham nhũng

- Cơ quan thực hiện: Phòng Tư pháp tham mưu Ủy ban nhân dân thị xã;

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, Ban, ngành, địa phương có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý II, QuýIII/năm 2021.

- Kết quả, sản phẩm: Cuộc thi được tổ chức.

7. Tuyên truyền phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

- Cơ quan thực hiện: Hội đồng Phối hợp Phổ biến, giáo dục pháp luật thị xã.

- Cơ quan phối hợp: Các Cơ quan, Ban, ngành, UBND các xã, phường.

- Thời gian thực hiện: Năm 2021

- Kết quả, sản phẩm: các tài liệu, hội nghị, hội thảo tuyên truyền pháp luật phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

8. Nghiên cứu, nhân rộng các mô hình mới, cách làm hiệu quả trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện tuyên truyền, phổ biến pháp luật

Trong quá trình triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nghiên cứu cần đánh giá các hình thức, biện pháp thực hiện hiệu quả để áp dụng phù hợp với điều kiện địa bàn. Chú trọng tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác này nhằm mang lại hiệu quả thông tin, tuyên truyền tốt nhất.

- Cơ quan chủ trì: Phòng Tư pháp; các cơ quan, các xã, phường;

- Cơ quan phối hợp: Văn phòng HĐND và UBND thị xã và các cơ quan có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Năm 2021;

- Sản phẩm: Văn bản, báo cáo, hội nghị, hội thảo về hình thức, biện pháp phổ biến, giáo dục pháp luật có hiệu quả.

9. Nghiên cứu, trao đổi, học tập kinh nghiệm về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

- Cơ quan chủ trì: Phòng Tư pháp;

- Cơ quan phối hợp: Cơ quan, đơn vị có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Năm 2021.

- Sản phẩm: Mô hình, biện pháp phổ biến, giáo dục pháp luật có hiệu quả.

10. Kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết và khen thưởng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

a) Kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

- Cơ quan chủ trì: Phòng Tư Pháp- Cơ quan thường trực Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tham mưu tổ chức kiểm tra đối với các xã, phường: (có thông báo và lịch cụ thể sau )

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, địa phương có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý III, IV/2021.

- Sản phẩm: Kế hoạch, công văn, thông báo kết luận kiểm tra, báo cáo kiểm tra...

b) Đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

Triển khai thực hiện đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật theo quy định tại Thông tư số 03/2018/TT-BTP ngày 10 tháng 3 năm 2018 của Bộ Tư pháp.

- Cơ quan chủ trì: Phòng Tư pháp;

- Cơ quan phối hợp: Văn phòng HĐND và UBND thị xã và cơ quan liên quan;

- Thời gian thực hiện: Theo quy định tại Thông tư số 03/2018/TT-BTP ngày 10 tháng 3 năm 2018 của Bộ Tư pháp;

- Sản phẩm: Các văn bản, hoạt động thực hiện đánh giá theo Thông tư số 03/2018/TT-BTP ngày 10 tháng 3 năm 2018 của Bộ Tư pháp;

c) Sơ kết 6 tháng, tổng kết năm và khen thưởng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

Căn cứ tình hình thực tiễn, tổ chức sơ kết 6 tháng và tổng kết năm 2021 bằng văn bản hoặc hội nghị; tổ chức khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong công tác năm của cơ quan, địa phương.

- Cơ quan chủ trì: Các cơ quan; Ủy ban nhân dân các xã, phường;

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Sơ kết 6 tháng trước ngày 05/6/2021; tổng kết năm trước ngày 05/11/2021.

- Sản phẩm: Báo cáo, hội nghị,.

IV. KINH PHÍ

Kinh phí thực hiện Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật được bố trí trong kế hoạch ngân sách năm 2021 của cơ quan, địa phương theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành và huy động từ sự đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Tư pháp

Có trách nhiệm tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện Kế hoạch; chủ trì thẩm định kế hoạch thực hiện các Đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021 để tránh trùng lắp, lãng phí nguồn lực; theo dõi, tổ chức sơ kết, tổng kết, kiểm tra, đánh giá, rút kinh nghiệm, có biện pháp động viên, khen thưởng kịp thời đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện; trình Ủy ban nhân dân thị xã quyết định điều chỉnh mục tiêu, nhiệm vụ khi cần thiết; định kỳ hàng năm tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thị xã kết quả thực hiện Kế hoạch trên phạm vi toàn thị xã.

2. Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể thị xã và Ủy ban nhân dân các xã, phường

Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao có trách nhiệm xây dựng và tổ chức triển khai Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021, Kế hoạch thực hiện các Đề án phù hợp với điều kiện thực tiễn, bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm; lồng ghép thực hiện có hiệu quả với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và các chương trình, kế hoạch khác có liên quan của sở, ngành, địa phương;

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã, Hội Luật gia thị xã và các tổ chức thành viên của Mặt trận

Tham gia triển khai các nội dung của Kế hoạch và các Đề án của Kế hoạch trong tổ chức mình.

4. Đề nghị Tòa án nhân dân thị xã, Viện kiểm sát nhân dân thị xã

Chỉ đạo toàn ngành tích cực phối hợp lồng ghép phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua hoạt động điều  tra, truy tố, xét xử, thi hành án để nâng cao nhận thức pháp luật, giáo dục ý thức tôn trọng, chấp hành pháp luật trong cán bộ và Nhân dân.

 5. Chế độ thông tin, báo cáo

- Kế hoạch, chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021 của các cơ quan, đơn vị, địa phương gửi về Phòng Tư pháp - cơ quan thường trực Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thị xã trước ngày 30 tháng 01 năm 2021 để theo dõi, tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thị xã.

Thực hiện chế độ thông tin báo cáo định kỳ 06 tháng, năm về kết quả thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021 gửi về UBND thị xã qua (Phòng Tư pháp) để tổng hợp báo cáo Sở Tư pháp. Thời điểm báo cáo như sau: Báo cáo 06 tháng gửi trước 05 tháng 5 năm 2021 và Báo cáo năm gửi trước ngày 05 tháng 11 năm 2021.

Trọng Quốc - Phòng Tư pháp
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
Vừa qua, tại Hội trường UBND thị xã Hương Trà, Ban Thường vụ Thị...
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.307.827
Truy câp hiện tại 2.459