Tìm kiếm thông tin
Kế hoạch thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở năm 2021
Ngày cập nhật 31/01/2021

Ngày 27/01/2021, UBND thị xã ban hành kế hoạch số 272/KH-UBND Thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở năm 2021

 

Thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở và Kế hoạch số 288/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ngày 31 tháng 12 năm 2020 về thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở năm 2021, Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà ban hành Kế hoạch thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở năm 2021 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tổ chức thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở đi vào cuộc sống.

- Nâng cao hiệu quả hoạt động của các Tổ hòa giải ở cơ sở, hòa giải viên và chất lượng hòa giải.

- Phấn đấu thực hiện hòa giải 90% các vụ việc tranh chấp theo quy định được hòa giải ở cơ sở, trong đó hòa giải thành đạt trên 80% các vụ việc được hòa giải.

2. Yêu cầu

- Các tổ chức hòa giải và hoạt động hòa giải bám sát quy định của Luật hòa giải ở cơ sở, Nghị định số 15/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2014 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hòa giải ở cơ sở, Quyết định số 889/QĐ-BTP ngày 21 tháng 4 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành mẫu Sổ theo dõi hoạt động hòa giải ở cơ sở.

- Xác định cụ thể nội dung công việc, bảo đảm tiến độ, chất lượng, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các cấp, các cơ quan, tổ chức liên quan trong việc triển khai thực hiện.

- Gắn công tác hòa giải ở cơ sở với công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật cho nhân dân.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Hướng dẫn triển khai thực hiện

- Phòng Tư pháp hướng dẫn Ủy ban nhân dân các xã, phường tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức pháp luật, kỹ năng, nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở cho hòa giải viên.

- Ủy ban nhân dân các xã, phường chỉ đạo, tổ chức thực hiện văn bản pháp luật về hòa giải ở cơ sở trong phạm vi địa phương; hướng dẫn lồng ghép thực hiện pháp luật về hòa giải ở cơ sở.

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2021

2. Rà soát thành phần, hoạt động của các Tổ hòa giải ở cơ sở và củng cố, kiện toàn các Tổ hòa giải, đảm bảo hoạt động theo quy định pháp luật

- Rà soát số lượng, thành phần các Tổ hòa giải ở cơ sở theo quy định tại khoản 1 Điều 12 của Luật hòa giải ở cơ sở, bảo đảm cho hoạt động hòa giải.

- Cơ quan thực hiện: Ủy ban nhân dân các xã, phường chủ trì thực hiện và báo cáo kết quả về Phòng Tư pháp để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thị xã và Sở Tư pháp tỉnh theo quy định pháp luật.

- Thời gian: Cả năm 2021

3. Tập huấn nghiệp vụ, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho hòa giải viên

- Căn cứ quy định tại Điều 9 Luật hòa giải ở cơ sở và Điều 4 Nghị định số 15/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2014 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hòa giải ở cơ sở, Ủy ban nhân dân các xã, phường tổ chức tập huấn nghiệp vụ, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho hòa giải viên, bộ tài liệu được đăng tải  trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp (địa chỉ truy cập: http://pbgdpl.moj.gov.vn/qt/tintuc/Pages/Hoa-Giai-Co-So.aspx)

- Phòng Tư pháp phối hợp với Ủy ban nhân dân xã, phường tổ chức tập huấn nghiệp vụ, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho hòa giải viên.

- Thời gian: Cả năm 2021

4. Hướng dẫn thực hiện thủ tục yêu cầu Tòa án công nhận kết quả hòa giải thành ở cơ sở

- Ủy ban nhân dân thị xã phổ biến quy định “Thủ tục yêu cầu Tòa án công nhận kết quả hòa giải thành ở cơ sở” đến hòa giải viên ở cơ sở để hướng dẫn cho các bên tranh chấp thực hiện sau khi tiến hành hòa giải thành.

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2021

5. Kiểm tra, thống kê, báo cáo việc triển khai thực hiện

a) Công tác kiểm tra

- Xây dựng nội dung kiểm tra công tác hòa giải thành một nội dung trong Kế hoạch kiểm tra công tác Tư pháp năm 2021.

- Cơ quan chủ trì: Phòng Tư pháp- cơ quan thường trực Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thị xã.

- Cơ quan phối hợp: Ủy ban nhân dân các xã, phường.

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2021

b) Công tác thống kê, báo cáo

Việc thống kê, báo cáo thực hiện theo quy định tại Thông tư số 03/2019/TT-BTP ngày 20/3/2019 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp.

III. KINH PHÍ

1. Kinh phí thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở thuộc cấp nào do ngân sách cấp đó bố trí.

2. Huy động nguồn kinh phí hỗ trợ từ các Chương trình, Đề án, dự án liên quan đang được triển khai thực hiện.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Phòng Tư pháp chủ động tham mưu Ủy ban nhân dân thị xã chỉ đạo, hướng dẫn Ủy ban nhân dân các xã, phường thực hiện văn bản pháp luật về hòa giải ở cơ sở.

Ủy ban nhân dân các xã, phường xây dựng kế hoạch thực hiện trước ngày 25/01/2021 gửi về Ủy ban nhân dân thị xã (qua Phòng Tư pháp) để theo dõi.

Trên đây là kế hoạch thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở năm 2021 của Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà .

Trọng Quốc - Phòng Tư pháp
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
Vừa qua, tại Hội trường UBND thị xã Hương Trà, Ban Thường vụ Thị...
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.307.827
Truy câp hiện tại 2.906