Tìm kiếm thông tin
Thực hiện chế độ hợp đồng lao động trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập
Ngày cập nhật 02/02/2021

UBND thị xã ban hành công văn số 328/UBND-NV ngày 29/01/2021 về thực hiện chế độ hợp đồng lao động trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

 

Căn cứ Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14 tháng 5 năm 2019 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

 Căn cứ Nghị định số 90/2019/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động;

Căn cứ Công văn số 20/SNV-TCCC ngày 07 tháng 01 năm 2021 của Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế về việc thực hiện chế độ hợp đồng lao động trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập.

 Ủy ban nhân dân thị xã đề nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện chế độ hợp đồng lao động đối với người lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP với các nội dung như sau:

1. Đối với người lao động làm việc trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trước đây được quy định tại Điều 1 Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ, quy định tại Khoản 1 Điều 3 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ và áp dụng thang, bảng lương quy định tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 24/12/2004 của Chính phủ thì chuyển sang thực hiện ký hợp đồng lao động theo quy định tại Điều 3 của Nghị định số 161/2018/NĐ-CP; việc ký hợp đồng lao động mới được thực hiện hàng năm có thời hạn 12 tháng và thời gian ký kết hợp đồng lao động thay đổi kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021. Đồng thời trong các điều khoản hợp đồng không được quy định về thời gian nâng lương và mức lương chỉ thay đổi khi mức lương tối thiểu vùng được điều chỉnh theo quy định của Chính phủ.

Mức lương trong hơp đồng lao động được thực hiện như sau:    

- Trường hợp cá nhân có mức lương hiện hưởng thấp hơn mức lương tối thiểu vùng thì được điều chỉnh lên bằng mức lương tối thiểu vùng theo quy định tại Nghị định số 90/2019/NĐ-CP trong hợp đồng lao động mới.

- Trường hợp cá nhân có mức lương hiện hưởng cao hơn mức lương tối thiểu vùng theo quy định tại Nghị định số 90/2019/NĐ-CP thì được giữ nguyên mức lương hiện hưởng trong hợp đồng lao động mới.

2. Giao trách nhiệm Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có người lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP tiến hành ký hợp đồng lao động mới theo các quy định hiện hành của Nhà nước.

- Mẫu hợp đồng lao động ban hành kèm theo Bộ luật Lao động ngày 20 tháng 11 năm 2019.

3. Giao trách nhiệm Phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã rà soát, cân đối bổ sung kinh phí cho các cơ quan, đơn vị sau khi tiến hành ký hợp đồng lao động mới khi còn thiếu nguồn.

4. Sau khi tiến hành ký hợp đồng lao động mới, các cơ quan, đơn vị báo cáo tình hình ký hợp đồng lao động (có đính kèm Mẫu hợp đồng lao động), tình hình nguồn kinh phí thực hiện về Ủy ban nhân dân thị xã theo dõi, quản lý qua Phòng Nội vụ thị xã, Phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã và Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã, cụ thể:

- Báo cáo tình hình nguồn kinh phí thực hiện qua Phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã.

- Báo cáo tình hình ký hợp đồng lao động qua Phòng Nội vụ thị xã và Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã, trong đó:

+ Phòng Nội vụ thị xã đối với các cơ quan: Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao thị xã, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên thị xã.

+ Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã đối với các đơn vị trường học trực thuộc (Mầm non, Tiểu học và Trung học cơ sở).

Ủy ban nhân dân thị xã yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị triển khai, thực hiện các nội dung nêu trên. Trong quá trình triển khai, thực hiện nếu có vấn đề vướng mắc chưa rõ thì trao đổi về Phòng Nội vụ thị xã để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thị xã xem xét, giải quyết.

 

Lê Văn Phong
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
Vừa qua, tại Hội trường UBND thị xã Hương Trà, Ban Thường vụ Thị...
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.307.827
Truy câp hiện tại 3.173