Tìm kiếm thông tin
Kết luận của Chủ tịch UBND thị xã tại buổi họp rà soát công tác giải phóng mặt bằng, công tác đầu tư xây dựng cơ bản, công tác đấu giá quyền sử dụng đất năm 2021
Ngày cập nhật 22/03/2021

Ngày 16/3/2021, tại Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã, Ủy ban nhân dân thị xã tổ chức họp rà soát công tác giải phóng mặt bằng, công tác đầu tư xây dựng cơ bản, công tác đấu giá quyền sử dụng đất năm 2021 và chuẩn bị các điều kiện để làm việc với Đoàn kiểm toán Nhà nước về các Chương trình mục tiêu quốc gia; do đồng chí Hà Văn Tuấn - Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã chủ trì.

 

Tại phiên họp, Ủy ban nhân dân thị xã đã nghe lãnh đạo của các phòng, ban, Chủ tịch UBND các xã, phường báo cáo các tồn tại vướng mắc về công tác giải phóng mặt bằng, công tác đầu tư xây dựng cơ bản, công tác đấu giá quyền sử dụng đất năm 2021 và chuẩn bị các điều kiện để làm việc với Đoàn kiểm toán Nhà nước về các Chương trình mục tiêu quốc gia; đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã chủ trì cuộc họp kết luận:

1. Về công tác đầu tư xây dựng cơ bản và giải ngân vốn đầu tư công:

- Ban QLDA Đầu tư - Xây dựng khu vực thị xã, Ủy ban nhân dân các xã, phường (chủ đầu tư) kiểm tra, đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình do đơn vị làm chủ đầu tư, cụ thể:

+ Đối với các công trình xây dựng cơ bản từ các năm trước đến năm 2020: Chủ đầu tư phối hợp với đơn vị thi công đi thực địa, kiểm tra, lập biên bản cam kết tiến độ thi công từng công trình (có ấn định thời gian cụ thể), đặc biệt cam kết hoàn thành các công trình thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới chậm nhất trong tháng 5/2021. Yêu cầu chủ đầu tư đăng ký tiến độ thi công và giải ngân từng công trình về UBND thị xã qua phòng Tài chính và Kế hoạch; giao trách nhiệm Phòng Tài chính và Kế hoạch thị xã theo dõi, đôn đốc, tổng hợp, tham mưu UBND thị xã có chế tài mạnh, xử lý nghiêm đối với các chủ đầu tư, nhà thầu không đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ; động viên kịp thời các tổ chức, cá nhân có thành tích tốt trong công tác giải ngân,...

+ Đối với các công trình khởi công mới trong năm 2021: Chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện hồ sơ thủ tục, tổ chức giải phóng mặt bằng, rà soát kế hoạch sử dụng đất 2021 để đăng ký bổ sung, tổ chức đấu thầu và khởi công vào đầu tháng 4 năm 2021. Phòng Quản lý đô thị tập trung nhân lực tổ chức thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật các công trình, dự án đảm bảo tiến độ đề ra.

- Phòng Tài chính - Kế hoạch phối hợp với Kho bạc nhà nước tổ chức làm việc với các chủ đầu tư rà soát tất cả các công trình đã được phân bổ vốn trong năm 2020 và tiến độ giải ngân của các dự án, tham mưu Ủy ban nhân dân thị xã văn bản xin ý kiến UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư đồng ý cho chủ trương kéo dài tiến độ thực hiện dự án để hoàn thiện hồ sơ, đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân hết nguồn vốn đã được bố trí để nghiệm thu dự án, bàn giao đưa vào sử dụng và quyết toán dự án theo quy định.

- Giao trách nhiệm Phòng Tài chính và Kế hoạch thị xã tiếp tục quán triệt chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Chỉ thị số 28/CT-UBND ngày 28/12/2020 về đẩy nhanh thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2021; Thông báo số 76/TB-UBND ngày 23/02/2021 tại cuộc họp nghe báo cáo triển khai thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 do Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì; tập trung giải ngân theo các mốc thời gian như sau:

+ Đối với các dự án và gói thầu chuyển tiếp được bố trí kế hoạch vốn năm 2021, đến ngày 30/6/2021 phải giải ngân trên 50% kế hoạch vốn năm 2021, đến 15/12/2021 phải giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2021.

+ Đối với các dự án và gói thầu khởi công mới được bố trí kế hoạch vốn năm 2021, đến ngày 30/6/2021 phải có số liệu giải ngân cho công tác xây lắp, đến ngày 30/9/2021 phải giải ngân trên 60% kế hoạch vốn năm 2021, đến 31/12/2021 phải giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2021.

+ Các dự án đã được bố trí kế hoạch vốn năm 2021 (cả chuyển tiếp và khởi công mới) đến ngày 30/6/2021 chưa giải ngân cho công tác xây lắp theo quy định trên, UBND thị xã dừng giải ngân và điều chuyển cho các dự án khác có khả năng thanh toán; chủ đầu tư chịu trách nhiệm trước UBND thị xã về việc chuyển vốn cho các dự án khác.

- Các chủ đầu tư chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện cụ thể ngay từ đầu năm 2021 về đầu tư công để có giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện dự án đầu tư, nhất là công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, đấu thầu,...để đảm bảo tiến độ đề ra như trên; thực hiện việc lưu trữ hồ sơ đầy đủ, khoa học phục vụ cho việc nghiệm thu dự án, bàn giao đưa vào sử dụng, quyết toán dự án, thanh tra, kiểm toán nhà nước theo quy định.

2. Công tác giải phóng mặt bằng:

Trung tâm Phát triển quỹ đất phối hợp với Ban QLDA ĐTXD khu vực, UBND các xã, phường, các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các công trình dự án trên địa bàn thị xã; đặc biệt các công trình trọng điểm của Trung ương, của tỉnh và của thị xã, một số công trình cụ thể:

- Đường ngoài hàng rào Khu công nghiệp Tứ Hạ: Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã khẩn trương thẩm định điều kiện bồi thường, hỗ trợ về đất để công khai, thẩm định, phê duyệt Phương án, tổ chức chi trả dứt điểm cho các hộ ảnh hưởng trong tháng 3/2021; đồng thời, Ban QLDA ĐTXD khu vực thị xã chỉ đạo đơn vị thi công hoàn thiện bê tông mặt đường trong tháng 3/2021 như đã cam kết.

- Đường Tứ Hạ đi trung tâm phường Hương Vân: Giao trách nhiệm Ban QLDA ĐTXD khu vực thị xã phối hợp với phòng Quản lý đô thị, UBND phường Hương Vân và các ngành liên quan đi thực địa để giải quyết vướng mắc liên quan đến điều chỉnh hướng tuyến (lưu ý có sự thống nhất về phạm vi giải phóng mặt bằng ảnh hưởng đến hộ ông Trần Bá Kết ngay từ đầu). Hoàn thành trước ngày 31/3/2021.

- Đường Nguyễn Trọng Nhân: Giao trách nhiệm UBND phường Hương Hồ, Ban QLDA ĐTXD khu vực làm việc với các hộ dân còn lại để giải quyết vướng mắc do thi công cống thoát nước trước mặt nhà. Trường hợp hộ dân không đồng ý, chủ đầu tư phối hợp đơn vị thi công nghiên cứu giải pháp và tổ chức thi công cống thoát nước vòng qua hộ nhà dân trên; hoàn thành trước ngày 05/4/2021.

- Đối với các công trình khởi công mới trong năm 2021: Yêu cầu các chủ đầu tư khẩn trương tổ chức cắm mốc phạm vi giải phóng mặt bằng; hợp đồng với Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã để triển khai việc kiểm kê đất đai, tài sản và giải phóng mặt bằng các dự án trên; đồng thời, khẩn trương hoàn thiện các thủ tục về: chủ trương đầu tư, báo cáo kinh tế kỷ thuật, thông báo thu hồi đất, đấu thầu dự án...

3. Về đấu giá thu tiền sử dụng đất:

- Để tổ chức thực hiện hoàn thành nhiệm vụ thu tiền sử dụng đất năm 2021, yêu cầu Ban QLDA ĐTXD khu vực thị xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường khẩn trương rà soát, đối chiếu Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thị xã đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 398 /QĐ-UBND ngày 22/02/2021 và thực hiện các nội dung công việc được giao tại Công văn số 209/UBND-PTQĐ ngày 28/01/2019 của Ủy ban nhân dân thị xã về quy trình, thời gian và các bước thực hiện đối với quỹ đất phân lô để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất; đồng thời, Trung tâm PTQĐ khẩn trương phối hợp phòng Quản lý đô thị, phòng Tài chính - Kế hoạch, UBND các xã, phường đi thực địa, kiểm tra để xử lý dứt điểm các vướng mắc từ khâu quy hoạch, đo đạc bản đồ địa chính, cập nhật cơ sở dữ liệu địa chính, thu hồi đất, giao đất, đầu tư hạ tầng, xác định giá, đấu giá để rút ngắn thời gian thực hiện.

- Đối với các khu quy hoạch đất ở đã được UBND thị xã thống nhất chủ trương và phân bổ vốn đầu tư hạ tầng (Khu quy hoạch dân cư TDP La Khê, Địa Linh, xã Hương Vinh; khu quy hoạch TDP Thanh Chữ, phường Hương An; khu Bố Chi phường Hương Văn; khu quy hoạch Thanh Phước, xã Hương Phong, khu quy hoạch TDP 7, phường Tứ Hạ) yêu cầu các chủ đầu tư đôn đốc đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ; đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để đưa quỹ đất vào đấu giá vào đầu quý II/2021.

- Đối với các khu quy hoạch đất ở xen ghép đã lấy ý kiến Sở Xây dựng về tổng mặt bằng và bản vẽ quy hoạch phân lô, yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, phường khẩn trương thực hiện các bước tiếp theo để hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đấu giá (khu xen ghép Giáp trung, Giáp Đông xã Hương Toàn; khu quy hoạch xen ghép Thọ Bình, Phú Tuyên xã Bình Thành)

- Đối với các khu quy hoạch đất ở xen ghép mới được UBND thị xã giao xã, phường làm làm chủ đầu tư: Yêu cầu UBND các xã, phường khẩn trương thuê đơn vị tư vấn để lập quy hoạch phân lô; lấy ý kiến Phòng Quản lý đô thị thị xã trước ngày 31/3/2021.

- Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã căn cứ kế hoạch đấu giá thu tiền sử dụng đất năm 2021 của thị xã, khẩn trương xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể cho từng khu đất (có ấn định thời gian hoàn thành từng hạng mục công việc và thời gian đưa quỹ đất ra đấu giá trong năm 2021)

4. Làm việc với Đoàn Kiểm toán Nhà nước: Phòng Tài chính - Kế hoạch, Ban QLDA ĐTXD khu vực thị xã, UBND các xã chuẩn bị hồ sơ, tài liệu để làm việc với Đoàn kiểm toán nhà nước về các công trình xây dựng nông thôn mới và các dự án trên địa bàn trong thời gian tới.

5. Một số vấn đề khác:

- Đối với cơ sở nhà đất tại TDP 9, phường Tứ Hạ (công ty Vật tư cũ): giao trách nhiệm Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã làm việc với Công ty TNHH Tân Bảo Thành yêu cầu công ty tháo dỡ tài sản, di dời các vật tư, trang thiết bị tại khu đất trên; đồng thời, tổ chức vệ sinh môi trường, phát dọn cây cối; hoàn thành trước ngày 31/3/2021.

- Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã làm việc với Ban QLDA ĐTXD khu vực, UBND các xã, phường và các chủ đầu tư rà soát, bổ sung quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất đối với các công trình khởi công mới năm 2021, kể cả các công trình chuyển tiếp chưa nằm trong danh mục kế hoạch sử dụng đất thị xã năm 2021 được phê duyệt tại Quyết định số 398 /QĐ-UBND ngày 22/02/2021 của UBND tỉnh; hoàn thành trước ngày 25/3/2021.

- Chủ tịch UBND các xã khẩn trương rà soát, đề xuất điều chỉnh quy hoạch nông thôn mới của địa phương gửi về Phòng Quản lý đô thị tổng hợp, tham mưu UBND thị xã báo cáo UBND tỉnh xin ý kiến về việc điều chỉnh tổng thể quy hoạch nông thôn mới trên địa bàn thị xã; hoàn thành trước ngày 31/3/2021.

Ủy ban nhân dân thị xã thông báo để các cơ quan đơn vị, địa phương liên quan biết, thực hiện.

VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
Chiều ngày 21/6/2021, Trung tâm Y tế thị xã Hương Trà...
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.407.399
Truy câp hiện tại 1.120