Tìm kiếm thông tin
Triển khai thực hiện Chỉ thị số 41/CT-TTg ngày 01/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ và triển khai phân loại chất thải rắn trên địa bàn
Ngày cập nhật 24/03/2021

Ngày 17 tháng 03 năm 2021, UBND thị xã Hương Trà đã ban hành Công văn số 836/UBND-TNMT về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 41/CT-TTg ngày 01/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ và triển khai phân loại chất thải rắn trên địa bàn, trong đó yêu cầu các cơ quan, ban ngành, đoàn thể trên địa bàn thị xã, UBND các xã, phường triển khai thực hiện tốt một số nội dung sau:

 

1. Triển khai đồng bộ việc phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn theo hướng dẫn của UBND tỉnh tại Công văn số 4512/UBND-GT ngày 01/6/2020 và Công văn số 2178/UBND-TNMT ngày 29/6/2020 của UBND thị xã về việc triển khai phân loại chất thải rắn trên địa bàn thị xã Hương Trà nhằm giảm lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh.

2. UBND các xã, phường căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, xây dựng kế hoạch triển khai phân loại chất thải rắn tại nguồn cho phù hợp. Đối với các xã ở khu vực nông thôn, miền núi cần hướng dẫn người dân tận dụng tối đa chất hữu cơ để tái sử dụng, tái chế làm phân compost (phân hữu cơ) hoặc tự xử lý tại từng hộ gia đình, giảm kinh phí thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải trên địa bàn. Dự kiến đến hết tháng 6 năm 2021 tất cả các xã, phường hoàn thành cơ bản việc triển khai phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn theo tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 4512/UBND-GT ngày 01/6/2020.

3. UBND các xã, phường tập trung thực hiện công tác thu giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải (đảm bảo thu theo từng tháng) nhằm giảm chi ngân sách hỗ trợ cho việc thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn.

 

Thu Phương - Phòng TNMT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
Vừa qua, tại Hội trường UBND thị xã Hương Trà, Ban Thường vụ Thị...
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.307.827
Truy câp hiện tại 2.477