Tìm kiếm thông tin
Triển khai Chương trình đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2021
Ngày cập nhật 24/03/2021

Căn cứ tình hình thực tế của địa phương về công tác đưa lao động đi làm việc nước ngoài theo hợp đồng trong thời gian qua, Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2021 như sau:

 

I. Mục tiêu

1. Mục tiêu chung

- Huy động tổng hợp các nguồn lực và sự tham gia của các thành phần kinh tế để giải quyết việc làm cho người lao động, nâng cao chất lượng lao động đặc biệt là trình độ kỹ năng nghề, tác phong công nghiệp đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở địa phương.

- Chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng giảm tỷ lệ lao động ngành nông nghiệp, tăng dần tỷ lệ lao động làm việc lĩnh vực công nghiệp và dịch vụ.

- Đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng nhằm giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống góp phần giảm nghèo bền vững, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thị xã.

2. Mục tiêu cụ thể

Phấn đấu đưa 120 - 150 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

II. Một số giải pháp cơ bản

- Tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể, Mặt trận Tổ quốc từ thị xã đến cơ sở đối với hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở ngước ngoài theo hợp đồng .

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài để người lao động hiểu và nhận thức được lợi ích, hiệu quả kinh tế của công tác giải quyết việc làm gắn với chương trình giảm nghèo nhằm nâng cao thu nhập cho các hộ gia đình, giảm tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo.

- Thông tin thường xuyên nhu cầu tuyển dụng, thông báo kịp thời các đơn hàng trên website của Sở Lao động Thương binh và Xã hội để người dân nắm bắt thông tin, lựa chọn đơn hàng phù hợp.

- Xây dựng các phóng sự, tin, bài về hiệu quả công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, chọn lao động đi làm việc ở nước ngoài đạt hiệu quả kinh tế, những gia đình có người thân đi làm việc ở nước ngoài hết thời hạn trở về làm điển hình để tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân.

- Phối hợp các công ty đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài tổ chức tư vấn, tuyển chọn trực tiếp tại các buổi tọa đàm, gặp mặt được tổ chức tại các xã, phường, nhằm tạo niềm tin, sự gắn kết chặt chẽ với người lao động và làm cho người dân thay đổi nhận thức về hiệu quả công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài; thông báo công khai về thị trường lao động, số lượng, tiêu chuẩn tuyển chọn, điều kiện làm việc, môi trường sinh hoạt; thông báo về tiền lương, tiền công, quyền lợi của người lao động được hưởng và các chi phí trước khi xuất cảnh để người lao động chuẩn bị.

- Chú trọng, tạo điều kiện cho người lao động tiếp cận các nguồn tín dụng ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội theo quy định của pháp luật.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát, theo dõi để ngăn ngừa, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực đưa người lao động đi làm việc nước ngoài theo hợp đồng, đồng thời khen thưởng và động viên các đơn vị thực hiện tốt công tác này.

III. Tổ chức thực hiện

1. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, ban, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân các xã, phường tổ chức triển khai kế hoạch này.

- Phối hợp các cơ quan liên quan, Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã, các doanh nghiệp giải quyết kịp thời các chính sách hỗ trợ cho người lao động có nhu cầu vay vốn để đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

- Tham mưu UBND thị xã công tác thanh tra, kiểm tra công tác đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng nhằm ngăn chặn và xử lý kịp thời những hành vi lừa đảo, tiêu cực để bảo vệ quyền lợi cho người lao động.

- Phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao xây dựng chuyên trang thông tin về công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, thường xuyên thông tin về điều kiện tuyển chọn, quy trình đào tạo, các chi phí liên quan theo từng thị trường đang tiếp nhận lao động; tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tuyên truyền, tư vấn, tuyển chọn lao động bằng các hình thức sinh hoạt, tọa đàm, hội nghị để lao động biết và tham gia.

2. Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao

Phối hợp Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền dưới nhiều hình thức, phổ biến về mục đích, ý nghĩa, chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài trên địa bàn thị xã để người lao động biết, đăng ký tham gia.

3. Cơ quan, ban, ngành đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội thị xã

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, xây dựng các giải pháp triển khai thực hiện có hiệu quả.

4. Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã

Tuyên truyền, hướng dẫn người lao động hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục, kịp thời giải ngân nguồn vốn cho vay phục vụ việc đi làm việc ở nước ngoài và thu hồi nợ, xỷ lý nợ vay đảm bảo theo quy định của Nhà nước.

5. Công an thị xã

- Tạo điều kiện thuận lợi cho lao động đã trúng tuyển làm các thủ tục liên quan để đi làm việc ở nước ngoài đảm bảo nhanh, đúng quy định của pháp luật.

- Đấu tranh ngăn chặn và điều tra xử lý kịp thời các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài trên địa bàn thị xã.

6. Ủy ban nhân dân các xã, phường

- Xây dựng kế hoạch đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2021. Tổng hợp, rà soát, thống kê số lượng lao động của địa phương có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài để tư vấn, giới thiệu các công ty đang tuyển dụng lao động.

- Phối hợp Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thị xã tăng cường công tác tuyên truyền, tổ chức các buổi gặp mặt, tọa đàm, mời các lao động đã tham gia làm việc tại nước ngoài tuyên truyền về hiệu quả của việc đi lao động ở nước ngoài; đồng thời cảnh báo những nguy cơ rủi ro khi làm việc ở nước ngoài bất hợp pháp; đấu tranh, phòng ngừa tình trạng lợi dụng hoạt động tuyển chọn lao động để dụ dỗ, lôi kéo, tổ chức đưa lao động ra nước ngoài làm việc trái phép.

- Tổ chức hội nghị lồng ghép chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giải quyết việc làm với công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

- Kịp thời giải quyết những vướng mắc, khó khăn về các thủ tục, hồ sơ liên quan của người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài theo thẩm quyền.

IV. Chế độ báo cáo

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, tình hình thực tế của địa phương và nội dung Kế hoạch này, UBND các xã, phường và các cơ quan, ban, ngành, đơn vị có liên quan chủ động xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện tại đơn vị, địa phương trước ngày 29/3/2021; định kỳ 06 tháng (trước ngày 20/06) và 01 năm  (trước ngày 30/11) báo cáo Ủy ban nhân dân thị xã kết quả thực hiện (qua Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội) để tổng hợp.

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp Văn phòng HĐND&UBND thị xã có trách nhiệm đôn đốc, báo cáo thường xuyên với Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã về tình hình, triển khai thực hiện Kế hoạch này.

Quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân thị xã (qua Phòng Lao động - TB&XH thị xã) để có hướng dẫn cụ thể.

Ngọc Bích - LĐTBXH
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
Vừa qua, tại Hội trường UBND thị xã Hương Trà, Ban Thường vụ Thị...
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.307.827
Truy câp hiện tại 3.476