Tìm kiếm thông tin
Đảng bộ thị xã Hương Trà: Những kết quả đạt được qua 05 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị
Ngày cập nhật 28/04/2021

Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là sự kết tinh những truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta và tinh hoa văn hoá của nhân loại, là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và nhân dân ta, là tấm gương sáng để mọi người Việt Nam học tập và noi theo. Trong 05 năm qua, Đảng bộ thị xã Hương Trà luôn xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị là nhiệm vụ trọng tâm có tính chiến lược và là việc làm thường xuyên, liên tục của mỗi địa phương, đơn vị, mỗi tập thể, cá nhân góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền thị xã Hương Trà ngày càng trong sạch, vững mạnh, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, tăng thêm niềm tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước...

 

Việc triển khai nội dung của chỉ thị và các kế hoạch toàn khóa, kế hoạch hằng năm được các cấp ủy, Ủy ban mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội trên địa bàn thị xã cụ thể hóa bằng những kế hoạch, hướng dẫn sát hợp với tình hình thực tế của đơn vị, địa phương; công tác tổ chức học tập, nghiên cứu các chuyên đề toàn khóa và hằng năm đã được thực hiện kịp thời, nghiêm túc, có nhiều sáng tạo; việc đăng ký  “làm theo” Bác bằng những việc làm cụ thể phù hợp, sát với chức trách, nhiệm vụ được giao đã trở thành nền nếp hàng năm.

Nét nổi bật trong thực hiện Chỉ thị 05 của Đảng bộ thị xã Hương Trà là các cấp ủy, chính quyền trên địa bàn thị xã đã gắn thực hiện Chỉ thị 05 với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; khắc phục, ngăn ngừa bệnh thành tích, hình thức, phô trương, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ; qua đó tạo sự đồng thuận, tin tưởng, sự thống nhất về ý chí và hành động trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân góp phần đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Đảng bộ thị xã đã xác định việc xây dựng và thực hiện nghiêm các quy định, quy chế làm việc, xác định rõ trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu, đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách, tác phong công tác nâng cao chất lượng hiệu quả lãnh đạo là khâu đột phá trong tổ chức thực hiện Chỉ thị 05; tập trung những vấn đề trọng tâm là đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tăng cường kỷ cương, kỷ luật, kịp thời giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm xảy ra trên địa bàn. Qua 05 năm thực hiện đã có một số cấp ủy, chính quyền địa phương tạo được những nét mới, tiêu biểu như: Đảng bộ phường Hương Xuân, Hương Bình xác định tăng cường kỷ cương, kỷ luật, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; Đảng bộ xã Hương Toàn đẩy mạnh chương trình xây dựng nông thôn mới gắn với bảo vệ môi trường; Đảng bộ xã Hương Thọ với nhiều cách làm sáng tạo trong việc nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân để giải quyết, tháo gỡ những vấn đề khó khăn cho nhân dân; Đảng bộ cơ quan Thị ủy chọn xây dựng và thực hiện nghiêm các quy định, quy chế làm việc, xác định rõ trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu, đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách, tác phong công tác, nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác tham mưu; Đảng bộ cơ quan Chính quyền chọn vấn đề đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; chi, đảng bộ các trường THPT trên địa bàn chọn vấn đề nâng cao chất lượng giảng dạy… Trong quá trình triển khai, nhiều cơ quan, đơn vị cũng đã phối hợp nỗ lực giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm ở địa phương, cơ quan, đơn vị mình như: giữ gìn an ninh trật tự, quản lý đất đai, khai thác tài nguyên khoáng sản trái phép; hợp nhất địa giới hành chính của 2 đơn vị Bình Điền và Hồng Tiến; việc sắp xếp lại các thôn, tổ dân phố trên địa bàn…

Nhằm tạo sự lan tỏa rộng khắp trên địa bàn thị xã Hương Trà việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác đã được các cấp ủy, mặt trận và các đoàn thể gắn với thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động, các mô hình “Dân vận khéo”; các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị… Qua đó đã kịp thời phát hiện và biểu dương khen thưởng những cách làm hay, những mô hình hiệu quả, tiêu biểu như: Hoạt động Chào cơ, hát Quốc ca vào sáng thứ Hai đầu tuần của các cơ quan từ thị xã đến cơ sở; Chương trình “Nồi cháo yêu thương” của đoàn thanh niên và Hội Phụ nữ Công an thị xã; mô hình “tổ tự quản bảo vệ tài nguyên khoáng sản trên sông ở Hương Toàn, Hương Vinh, Hương Xuân…, phong trào “Chung tay xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh”, hưởng ứng Ngày Chủ nhật Xanh- hãy hành động để Hương Trà sáng xanh- sạch-đẹp; các mô hình Hũ gạo tình thương, tiết kiệm heo đất, mô hình vận động Nhân dân hiến đất, tài sản trên đất để mở rộng đường kiệt, xóm theo tiêu chuẩn phường văn minh đô thị ở TDP Lai Thành 1 (Hương Vân), TDP Bồn Phổ (Hương An), TDP Giáp Nhì (Hương Văn)…đã được sự đồng tình hưởng ứng cao của các tầng lớp nhân dân.

Công tác tuyên truyền, giáo dục việc học tập và làm theo Bác cũng được các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể trên địa bàn thị xã Hương Trà chú trọng đẩy mạnh bằng nhiều hình thức như: tuyên truyền cổ động trực quan, tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh, truyền hình, qua các ngày kỷ niệm lớn của quê hương đất nước, qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, qua các đợt sinh hoạt của hệ thống chính trị, qua nội dung sinh hoạt chi bộ, lồng ghép vào chương trình đào tạo bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, giáo viên, hội viên của Trung tâm Chính trị thị xã…đã góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời đã góp phần đấu tranh, phản bác lại các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch nói xấu Đảng ta.

Nhìn chung, qua 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05, thị xã đã đạt được những kết quả tích cực, khá toàn diện góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhất là trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XIII hầu hết các mục tiêu, chương trình trọng điểm và các chỉ tiêu đề ra đạt và vượt kế hoạch. Việc học và làm theo Bác ngày càng thấm sâu trong đời sống xã hội, từng bước tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần quan trọng ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh trên địa bàn thị xã.

Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên, nền nếp trong toàn Đảng bộ thị xã Hương Trà; thời gian tới Ban Thường vụ Thị ủy đã đề ra các nhiệm vụ trọng tâm đó là:

+ Một, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng tuyên truyền và thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 với trọng tâm là xây dựng thị xã Hương Trà phát triển nhanh và bền vững gắn với xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

+ Hai, tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác chính trị, tư tưởng; nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân về mục tiêu, lý tưởng cách mạng, về trách nhiệm và nghĩa vụ của công dân đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phục vụ nhân dân trong tình hình mới.

+ Ba, tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt hơn việc đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt thường xuyên của chi bộ, sinh hoạt định kỳ của cơ quan, đơn vị. Các đồng chí cấp ủy viên các cấp, người đứng đầu địa phương, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên nghiêm túc kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của tập thể và cá nhân gắn với kết quả thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

+ Bốn, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước trong toàn Đảng bộ và hệ thống chính trị bằng nhiều hình thức phong phú, nội dung thiết thực. Đẩy mạnh lao động sản xuất, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng, chống tiêu cực, tham nhũng; thực hiện nếp sống văn minh, bảo vệ môi trường; phòng chống thiên tai, dịch bệnh.

+ Năm, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, tập trung nâng cao ý thức và hiệu quả thực thi công vụ; không ngừng đổi mới, hoàn thiện lề lối làm việc, tác phong lãnh đạo, phong cách công tác của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

+Sáu, tăng cường công tác thông tin, truyền thông, tuyên truyền nhất là đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch. Thường xuyên nắm bắt thực tiễn, sâu sát cơ sở; tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, việc tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Kịp thời động viên, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc; phổ biến và nhân rộng các cách làm hay, hiệu quả, thiết thực trong học tập và làm theo Bác nhằm tạo sức lan tỏa rộng khắp trong xã hội.

 

Hoài Trang - Ban Tuyên giáo
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
Chiều ngày 21/6/2021, Trung tâm Y tế thị xã Hương Trà...
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.407.820
Truy câp hiện tại 1.229