Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Một số kết quả đạt được trong thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017- 2021 trên địa bàn thị xã
Ngày cập nhật 18/09/2021

Sau 05 năm thực hiện Quyết định 705/QĐ-TTg, ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) giai đoạn 2017 – 2021, công tác PBGDPL trên địa bàn thị xã đã đạt được nhiều kết quả tích cực sau:

 

Để triển khai Chương trình PBGDPL giai đoạn 2017-2021 theo Quyết định đạt hiệu quả. UBND thị xã xây dựng các kế hoạch 2029/KH-UBND ngày 07 tháng 8 năm 2017 triển khai thực hiện chương trình Phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn thị xã giai đoạn 2017-2021 và hàng năm ban hành các Kế hoạch, văn bản đôn đốc, nhắc nhở các cơ quan, đơn vị bám sát tiến độ để triển khai có hiệu quả các đề án theo chuyên ngành lĩnh vực quản lý.

+ Đề án “Củng cố kiện toàn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển của đất nước”.

Để thực hiện hiệu quả nội dung này, hàng năm UBND thị xã ban hành văn bản hướng dẫn các cơ quan, đơn vị lập hồ sơ đề nghị công nhận Báo cáo viên pháp luật thị xã và hướng dẫn UBND các xã, phường về việc công nhận tuyên truyền viên pháp luật. Đến nay, UBND thị xã đã ban hành các quyết định công nhận 21 Báo cáo viên pháp luật thị xã và 24 Thành Viên Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật thị xã; Tại Ủy ban nhân dân các xã, phường đã rà soát công nhận 128 Tuyên truyền viên pháp luật

+  Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân”; “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường”; “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên”;  “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp giai đoạn 2017 - 2021; “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân giai đoạn 2015 - 2020”; “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2016-2021; Đề án tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù; người bị áp dụng biện pháp tư pháp hoặc các hiện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ giai đoạn 2019-2021”; “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 - 2021” trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

+ Từ Năm 2017 đến tháng 6 năm 2021 tổng số kinh phí thực hiện các chương trình PBGDPL giai đoạn 2017-2021 được cấp Phòng Tư pháp và Ủy ban nhân dân các xã, phường 1.072.000.000đ

+ Từ Năm 2017 đến tháng 6 năm 2021 tổng số kinh phí thực hiện các chương trình PBGDPL giai đoạn 2017-2021 số liệu thông kê về kết quả Phổ biến giáo dục pháp luật từ Ủy ban nhân dân thị xã đến Ủy ban nhân dân các xã, phường như sau: Số Hội nghị triển khai phổ biến các văn bản pháp luật 374 cuộc với 23.431 lượt người tham dự; số lần phát sống chương trình phổ biến giáo dục pháp luật trên hệ thống đài truyền thanh ở cơ sở 2.465 giờ; Số tài liệu được cấp phát miễn phí 7.305 tờ; Phổ biến trên trang thông tin điện tử thị xã và Ủy ban nhân dân các xã, phường 3.315 bản tin tuyên truyền về các văn pháp pháp luật của Trung ương và Ủy ban nhân dân tỉnh.

+ Qua bảng số liệu trên Để triển khai thực hiện có hiệu quả các Đề án UBND thị xã chức Hội nghị phổ biến Luật phòng chống tham nhũng và các văn bản hướng dẫn thi hành; các văn bản chỉ đạo của tỉnh đến toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Trung tâm hành chính thị xã, đội ngũ cán bộ, công chức xã, phường và hàng năm Phối hợp với Phòng Giáo dục đào tạo thị xã và các đơn vị có liên quan để thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường” với những hình thức linh hoạt phù hợp như phổ biến các văn bản pháp luật liên quan đến giáo dục và đào tạo, các văn bản về an toàn giao thông, vệ sinh an toàn thực phẩm. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với Công an thị xã tập trung công tác phổ biến Luật giao thông đường bộ, đảm bảo an ninh trường học, phòng chống tệ nạn xã hội xâm nhập học đường...Nội dung này được triển khai tại các trường tiểu học, THCS trên địa bàn. Thường xuyên đổi mới bằng hình thức như tổ chức Hội thi tìm hiểu Luật giao thông thị xã; Thị đoàn thị xã đã tổ chức nhiều hoạt động nổi bật như các buổi tập huấn tuyên truyền, phổ biến kiến thức về Luật an toàn giao thông đường bộ cho các cơ sở; Liên đoàn Lao động thị xã đã phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thị xã tổ chức các lớp tập huấn, phổ biến pháp luật cho hơn 2500 lượt cán bộ công đoàn cơ sở tham gia. Với các chuyên đề như: Tuyên truyền Luật An ninh mạng, phổ biến, quán triệt các Nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương về công tác cán bộ, về cải cách chính sách tiền lương, cải cách chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các văn bản pháp luật khác của Trung ương mới ban hành. Ngoài ra, tiếp tục tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp năm 2013, Luật hòa giải ở cơ sở, Bộ luật lao động 2019; Luật phòng, chống tác hại của rượu bia; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án hình sự; Tuyên truyền về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; Tuyên truyền, hỗ trợ phòng chống dịch bệnh covid-19. Phòng Tư pháp đã tham mưu UBND thị xã ban hành Kế hoạch về thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân, giai đoạn 2015 - 2020”. Kế hoạch đã phân công các ngành, lĩnh vực căn cứ vào nội dung của kế hoạch để triển khai bằng hình thức phù hợp lồng ghép trong thực hiện  nhiệm vụ của đơn vị mình; Công an thị xã đã Tổ chức các hội nghị phổ biến, quán triệt, tập huấn chuyên sâu các luật nêu trên, các điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế mà Việt Nam là thành viên liên quan đến công tác bảo đảm an ninh, trật tự và hoạt động của lực lượng Công an cho Chỉ huy, cán bộ cốt cán, cán bộ, chiến sĩ trực tiếp đấu tranh phòng, chống tội phạm, thi hành án hình sự và Công an các phường, báo cáo viên pháp luật, cán bộ làm công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, công tác pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp;“Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 – 2021”, trong thời gian qua, UBND thị xã đã xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện Đề án này trên địa thị xã với những nội dung và phân công, giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan đơn vị có liên quan. Trong năm 2018, Phòng Tư pháp phối hợp Văn phòng HĐND và UBND thị xã tham mưu thị xã tổ chức hội nghị phổ biến Luật Tiếp cận thông tin đến toàn thể các bộ, công chức và viên chức.

Các biện pháp, giải pháp được áp dụng trong quá trình thực hiện chương trình PBGDPL giai đoạn 2017-2021

 Tập trung bám sát các chương trình xây dựng luật của Quốc Hội, UBTVQH, Chính phủ và các Chương trình, Đề án của Bộ Tư pháp, UBND tỉnh để ban hành Kế hoạch, chương trình công tác của Ủy ban nhân dân thị xã nhằm triển khai tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật có tác động ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của nhân dân và cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn.

 Phát huy tính tích cực chủ động của các cơ quan, đơn vị, các đoàn thể thị xã và UBND 9 xã, phường, đặc biệt trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật.

 Thực hiện các biện pháp đổi mới công tác phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn thị xã nhằm đổi mới các nội dung và hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật, kết hợp sự hài hòa giữa hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật truyền thống và hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật mới. 

Tiếp tục thực hiện tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua hệ thống Truyền thanh thị xã; Cổng thông tin điện tử thị xã; Hệ thống truyền thanh cơ sở và Cổng Thông tin điện tử của các xã, phường.

 Tăng cường sự phối hợp trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật giữa các cơ quan, đơn vị, đoàn thể và UBND các xã, phường thuộc thị xã.

 

Trọng Quốc - Phòng Tư Pháp
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
Năm 2021 mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, dịch bệnh...
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.828.482
Truy câp hiện tại 2.553