Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Phân bổ kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn thị xã Hương Trà, giai đoạn 3
Ngày cập nhật 28/09/2021

Ngày 24 tháng  9 năm 2021, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 1290 /QĐ-UBND  về việc trích ngân sách thị xã số tiền: 1.100.000.000 đồng (Một tỷ, một trăm triệu đồng) từ nguồn bổ sung có mục tiêu của tỉnh năm trước chuyển nguồn sang phân bổ cho các phường, xã để thực hiện chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn thị xã Hương Trà giao đoạn 3. (Có phụ lục chi tiết đính kèm)

 

(Kèm theo Quyết định số 1290 /QĐ-UBND ngày  24/ 9/2021 của UBND thị xã Hương Trà)

 
               

ĐVT: Đồng

 

STT

Tên đơn vị

Số hộ

Số tiền hỗ trợ sửa chữa nhà ở 1 hộ

Tổng số tiền hỗ trợ sửa chữa

Số hộ

Số tiền hỗ
 trợ xây mới 1 hộ

Tổng số tiền hỗ trợ xây mới

Tổng kinh phí
 được hỗ trợ

 
 

A

B

1

2

3=(1*2)

4

5

6=(4*5)

7=(3+6)

 

1

UBND phường Hương Vân

1

   20.000.000

      20.000.000

    40.000.000

      40.000.000

60.000.000

 

2

UBND phường Hương Chữ

5

   20.000.000

   100.000.000

 

 

                       -  

100.000.000

 

3

UBND phường Hương Xuân

8

   20.000.000

   160.000.000

    40.000.000

    200.000.000

360.000.000

 

4

UBND xã Hương Bình

1

   20.000.000

      20.000.000

 

 

                       -  

20.000.000

 

5

UBND xã Bình Thành

2

   20.000.000

      40.000.000

 

 

                       -  

40.000.000

 

6

UBND xã Hương Toàn

3

   20.000.000

      60.000.000

    40.000.000

      40.000.000

100.000.000

 

7

UBND xã Bình Tiến

6

   20.000.000

   120.000.000

    40.000.000

    120.000.000

240.000.000

 

8

UBND phường Hương Văn

9

   20.000.000

   180.000.000

 

 

                       -  

180.000.000

 

Tổng cộng

35

   20.000.000

   700.000.000

10

    40.000.000

    400.000.000

   1.100.000.000

 

Bằng chữ:( Một tỷ , một trăm triệu đồng triệu đồng)

 

 

VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.708.758
Truy câp hiện tại 101