Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Kế hoạch thực hiện Quy định đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
Ngày cập nhật 06/10/2021

Ngày 4 tháng 10 năm 2021, UBND thị xã Hương Trà ban hành Kế hoạch số 3590/KH-UBND về việc thực hiện Quy định đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật như sau:

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Thực hiện nghiêm túc, kịp thời, đầy đủ và có hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Khoản 4 Điều 6 Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (sau đây gọi là Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg).

- Gắn trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện việc đánh giá, công nhận xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật của Ủy ban nhân dân các cấp, cơ quan chuyên môn làm đầu mối gắn với việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, tăng cường dân chủ ở cơ sở, qua đó vận động Nhân dân chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

2. Yêu cầu

- Xác định rõ nội dung công việc, thời gian, tiến độ thực hiện, trách nhiệm cụ thể của từng cơ quan, tổ chức, cá nhân trong thực hiện đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg.

- Các nội dung, nhiệm vụ đề ra phải bảo đảm tính khả thi, có trọng tâm, trọng điểm; phân công cụ thể trách nhiệm chủ trì, phối hợp của cơ quan, tổ chức; chú trọng lồng ghép, kết hợp với triển khai các Chương trình, Đề án, nhiệm vụ có liên quan để sử dụng nguồn lực tiết kiệm, hiệu quả.

II. NỘI DUNG

1. Ban hành kế hoạch, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg

- Cơ quan chủ trì: Phòng Tư pháp tham mưu Ủy ban nhân dân thị xã.

- Cơ quan phối hợp: Văn phòng HĐND và UBND thị xã và các cơ quan, đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

- Kết quả, sản phẩm: Kế hoạch, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn.

2. Quán triệt, phổ biến, tập huấn để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân, cộng đồng về tiêu chí, chỉ tiêu xã, phường, đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

a) Căn cứ tình hình thực tế để tổ chức giới thiệu, triển khai, hướng dẫn thực hiện nội dung cơ bản, điểm mới quan trọng trong Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg và các văn bản có liên quan.

- Cơ quan chủ trì: Phòng Tư pháp tham mưu Ủy ban nhân dân thị xã.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

- Kết quả, sản phẩm: Hội nghị triển khai, tập huấn trực tiếp hoặc qua video clip.

b) Biên soạn tài liệu hướng dẫn nhằm tuyên truyền, phổ biến nội dung cơ bản của Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg, trọng tâm là các tiêu chí, chỉ tiêu, trình tự, thủ tục đánh giá, công nhận xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và trách nhiệm, nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

- Cơ quan chủ trì: Phòng Tư pháp tiếp nhận các tài liệu hướng dẫn nhằm tuyên truyền, phổ biến nội dung cơ bản của Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

- Kết quả, sản phẩm: Các tin, bài, tài liệu tuyên truyền, phổ biến.

c) Tổ chức quán triệt, tập huấn cho đội ngũ cán bộ quản lý, tham mưu công tác đánh giá, công nhận xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

- Cơ quan chủ trì: Phòng Tư pháp tham mưu Ủy ban nhân dân thị xã.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

- Kết quả, sản phẩm: Hội nghị, hội thảo, tọa đàm.

3. Ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn

Tổ chức triển khai Thông tư hướng dẫn thực hiện Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg (thay thế Thông tư số 07/2017/TT-BTP ngày 28 tháng 7 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp).

- Cơ quan chủ trì: Phòng Tư pháp tham mưu Ủy ban nhân dân thị xã chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện tại địa phương.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Sau khi Thông tư hướng dẫn thực hiện Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg được ban hành.

- Kết quả, sản phẩm: Văn bản, kế hoạch…

4. Triển khai, hướng dẫn vận hành, áp dụng phần mềm quản lý, đánh giá công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Tổ chức triển khai, tập huấn, hướng dẫn sử dụng và vận hành phần mềm quản lý, chấm điểm, đánh giá, công nhận xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

- Cơ quan chủ trì: Phòng Tư pháp tham mưu Ủy ban nhân dân thị xã.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Theo lộ trình thực hiện của Bộ Tư pháp.

- Kết quả, sản phẩm: Các Hội nghị tập huấn được tổ chức đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương; phần mềm được áp dụng, triển khai tại cơ sở.

5. Xây dựng các giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg

a) Tham mưu các giải pháp hỗ trợ các xã, phường chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật gắn với thực hiện nội dung và nhiệm vụ được giao trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 của tỉnh.

- Cơ quan chủ trì: Phòng Tư pháp tham mưu Ủy ban nhân dân thị xã.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2022.

- Kết quả, sản phẩm: văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thị xã, báo cáo thực hiện các giải pháp được triển khai, áp dụng.

b) Thực hiện chỉ đạo điểm để hỗ trợ xây dựng triển khai mô hình xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

- Cơ quan chủ trì: Phòng Tư pháp tham mưu Ủy ban nhân dân thị xã.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2022.

- Kết quả, sản phẩm: Các hoạt động chỉ đạo điểm được triển khai.

6. Kiểm tra; khảo sát mức độ hài lòng của Nhân dân; tổng hợp, báo cáo; tổ chức sơ kết, tổng kết, khen thưởng

a) Tổ chức kiểm tra việc triển khai thực hiện nhiệm vụ đánh giá, công nhận xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

- Cơ quan chủ trì: Phòng Tư pháp tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã thực hiện theo trách nhiệm và phạm vi quản lý.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm (định kỳ, đột xuất).

- Kết quả, sản phẩm: Kế hoạch, báo cáo kết quả kiểm tra.

b) Tổ chức các cuộc khảo sát đánh giá sự hài lòng của Nhân dân về hiệu quả của công tác đánh giá, công nhận xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

- Cơ quan chủ trì: Phòng Tư pháp tham mưu Ủy ban nhân dân thị xã.

- Cơ quan phối hợp thực hiện: Các cơ quan, đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Định kỳ 02 năm một lần hoặc trường hợp đột xuất theo yêu cầu của cơ quan cấp trên.

- Kết quả, sản phẩm: Kế hoạch, báo cáo khảo sát....

c) Theo dõi, tham mưu báo cáo Sở Tư pháp và Bộ Tư pháp về công tác đánh giá, công nhận xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

- Cơ quan chủ trì: Phòng Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp thực hiện: Các cơ quan, đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

- Kết quả, sản phẩm: Kế hoạch, báo cáo, tổ chức cuộc họp.

d) Tổ chức sơ kết, tổng kết và khen thưởng, biểu dương cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong đánh giá, công nhận xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

- Cơ quan chủ trì: Phòng Tư pháp tham mưu Ủy ban nhân dân thị xã.

- Cơ quan phối hợp thực hiện: Các cơ quan, đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Sơ kết cuối năm 2023, tổng kết năm 2025.

- Kết quả, sản phẩm: Kế hoạch, báo cáo sơ kết, tổng kết, quyết định khen thưởng.

III. KINH PHÍ

Kinh phí triển khai thực hiện Kế hoạch này được bố trí từ ngân sách nhà nước theo quy định pháp luật thực hiện theo quy định của Thông tư số 14/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 27/01/2014 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước đảm bảo cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở; Quyết định số 23/2015/QĐ-UBND ngày 12/6/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định mức chi đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao Phòng Tư pháp là cơ quan đầu mối, chịu trách nhiệm theo dõi, tham mưu Ủy ban nhân dân thị xã trong việc chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, tổng kết, báo cáo tình hình thực hiện nội dung liên quan đến đánh giá, công nhận xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này.

2. Các cơ quan, ban, ngành trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi, thống kê, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu tiếp cận pháp luật liên quan đến phạm vi quản lý và các nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch này.

3. Phòng Tài chính kế hoạch hướng dẫn các cơ quan xây dựng và bố trí kinh phí để thực hiện Kế hoạch này và các hoạt động đánh giá, công nhận xã, phường, đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

4. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã và các tổ chức chính trị - xã hội, chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đánh giá, công nhận xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật cho thành viên, hội viên; giám sát, phản biện xã hội, vận động thành viên, hội viên tham gia đánh giá, công nhận xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; giám sát kết quả đánh giá sự hài lòng của tổ chức, cá nhân khi thực hiện các thủ tục hành chính; phối hợp với cơ quan tư pháp cùng cấp và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong thực hiện Quy định đánh giá, công nhận xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

5. Căn cứ nội dung Kế hoạch này, Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg, Ủy ban nhân dân xã, phương ban hành Kế hoạch triển khai tổ chức thực hiện tại địa phương. Chỉ đạo, hướng dẫn, phân công công chức làm đầu mối theo dõi, tham mưu thực hiện nhiệm vụ được giao; kịp thời phản ánh và đề xuất giải pháp khắc phục khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ định kỳ, đột xuất báo cáo kết quả gửi về Phòng Tư pháp để tổng hợp trình Ủy ban nhân dân thị xã xem xét, giải quyết.

Trọng Quốc - Phòng Tư Pháp
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
Vào lúc 17h10, ngày 11/8/2022, Điện lực Hương Trà...
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.157.996
Truy câp hiện tại 6.815