Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Kế hoạch tổ chức thực hiện Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2021
Ngày cập nhật 06/10/2021

Ngày 4 tháng 10 năm 2021, UBND thị xã Hương Trà ban hành Kế hoạch số 3591/KH-UBND về việc tổ  chức thực hiện Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2021 như sau:

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

1. Mục đích

Thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (gọi tắt là Ngày Pháp luật); triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật trở thành hoạt động thường xuyên;

Phát huy tính tích cực, tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật  góp phần khơi dậy ý thức trách nhiệm công dân, góp phần quan trọng trong chuyển biến ý thức tôn vinh Hiến pháp, pháp luật để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương, nâng cao văn hóa pháp lý cho mỗi cá nhân trong cộng đồng.

2. Yêu cầu 

a) Việc tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật phải bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất, thiết thực, tiết kiệm và hiệu quả; bám sát các nhiệm vụ trọng tâm của cơ quan, đơn vị, địa phương trong năm 2021;

b) Ngày pháp luật phải được tổ chức sâu rộng từ thị xã đến xã, phường chú trọng triển khai tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng điều kiện kinh tế khó khăn; 

c) Phát huy kết quả, kinh nghiệm tổ chức Ngày Pháp luật năm 2020; khắc phục những hạn chế, tồn tại và xác định các hoạt động triển khai phù hợp trong năm 2021;

d) Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với điều kiện đặc thù; bám sát nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương, trọng tâm là công tác xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật;

đ) Xác định cụ thể trách nhiệm tổ chức và tham gia tổ chức Ngày Pháp luật của các cơ quan, đơn vị, địa phương; sự phối hợp, kết hợp giữa các cơ quan, ban, ngành thị xã, cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn thị xã, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã, các tổ chức chính trị - xã hội, Hội Luật gia thị xã và Ủy ban nhân dân các xã, phường.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, KHẨU HIỆU, THỜI GIAN TỔ CHỨC TRIỂN KHAI NGÀY PHÁP LUẬT NĂM 2021

1.     Nội dung

Căn cứ điều kiện thực tiễn và nhiệm vụ chính trị, các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2021 cần tập trung vào các nội dung: Tiếp tục tổ chức tuyên truyền, phổ biến về mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật, lựa chọn nội dung pháp luật để thông tin, phổ biến thiết thực, phù hợp, trong đó tập trung phổ biến trọng tâm là các lĩnh vực: phòng, chống dịch bệnh Covid-19; phòng, chống tham nhũng; cải cách hành chính; bảo vệ môi trường; đất đai; biên giới, hải đảo; xử lý vi phạm hành chính…. Kịp thời phản ánh, lan tỏa các nhân tố tích cực, góp phần củng cố niềm tin, tạo đồng thuận trong toàn xã hội.

2.     Hình thức

Cần xác định hưởng ứng Ngày Pháp luật là việc làm hàng ngày, thường xuyên của mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương, cán bộ, công chức, viên chức và người dân. Các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động lựa chọn hình thức hưởng ứng Ngày Pháp luật phù hợp, thiết thực, hiệu quả, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao; chú trọng đổi mới, đa dạng các hình thức hưởng ứng một cách linh hoạt, tiết kiệm và có sức lan tỏa sâu rộng; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường xã hội hóa trong thực hiện, tập trung vào một số hoạt động như sau:

Tập trung tuyên truyền, phổ biến pháp luật trên Trang thông tin điện tử và hệ thống loa truyền thanh cơ sở; tổ chức lồng ghép hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật với các hình thức khác phù hợp với chức năng, nhiệm vụ... 

3.     Khẩu hiệu

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn, lĩnh vực được giao quản lý và tình hình thực tế, các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động lựa chọn khẩu hiệu tuyên truyền, phổ biến về Ngày Pháp luật năm 2021 (có thể tham khảo và sử dụng một số khẩu hiệu do Bộ Tư pháp cung cấp tại chuyên mục “Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp tại địa chỉ truy cập: http://moj.gov.vn/Pages/home.aspx từ ngày 01/10/2021).

4.     Thời gian thực hiện

Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật cần tổ chức thường xuyên, liên tục trong cả năm, đặc biệt trong 2 tháng cao điểm là tháng 10 và 11 năm 2021.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

5.     Phòng Tư pháp– Cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật thị xã có trách nhiệm

Tham mưu UBND thị xã tổ chức cấp phát tài liệu đến các cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân các xã, phường để triển khai một số luật mới ban hành để hưởng ứng Ngày pháp luật.

Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, tổ chức kiểm tra việc triển khai, giám sát và hướng dẫn thực hiện “Ngày pháp luật” ở các cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân các xã, phường.

6.     Trách nhiệm của các cơ quan đơn vị và các xã, phường

Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành thị xã và Chủ tịch Ủy ban nhân các xã, phường căn cứ kế hoạch này tổ chức triển khai thực hiện “ Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2021 phù hợp với điều kiện cụ thể của các cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân các xã, phường. 

7.     Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã, các tổ chức chính trị – xã hội, Hội luật gia thị xã

Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam thị xã trên cơ sở kế hoạch này hướng dẫn nội dung, hình thức tổ chức Ngày Pháp luật cho các tổ chức thành viên, nhất là đối với các tổ chức chính trị - xã hội trong đó đề nghị quan tâm chỉ đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp dưới và các tổ chức thành viên vận động nhân dân chấp hành pháp luật.

8.     Chế độ thông tin báo cáo

Trước ngày 18 tháng 11 năm 2021 các cơ quan đơn vị, đoàn thể và các xã, phường báo cáo kết quả triển khai thực hiện Ngày pháp luật năm 2021 qua Phòng Tư pháp – Cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân thị xã và Sở Tư pháp.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, các cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân các xã, phường báo cáo gửi về Phòng Tư pháp để tổng hợp trình UBND thị xã xem xét quyết định.

Trọng Quốc - Phòng Tư Pháp
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
Vào lúc 17h10, ngày 11/8/2022, Điện lực Hương Trà...
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.157.996
Truy câp hiện tại 6.891