Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Chính sách và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
Ngày cập nhật 13/10/2021

Trong các nhóm giải pháp giảm nghèo, thực tế cho thấy, đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng mang lại hiệu quả rõ rệt. Với việc tiếp cận các chính sách ưu đãi của Nhà nước, đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, nhiều lao động thuộc hộ nghèo, cận nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số đã có cuộc sống đủ đầy.

Thực hiện Nghị quyết của Thị ủy, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thị xã về giải quyết việc làm hàng năm và Chương trình đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, Ủy ban nhân dân thị xã ban hành các văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện chỉ tiêu nghị quyết đề ra đạt kết quả tốt.

Giai đoạn từ năm 2018 đến tháng 6 năm 2021, trên đại bàn thị xã đưa 354 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (trong đó: năm 2018 có 121 người; năm 2019 có 139 người, năm 2020 có 41 người, đến tháng 6/2021 có 53 người). Trong tổng số lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, chủ yếu thị trường lao động có thu nhập cao và ổn định là Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc.

Sau khi đi hết hợp đồng về nước, hầu hết người lao động đi làm việc ở nước ngoài đều cải thiện được đời sống vật chất, có vốn đầu tư phát triển kinh tế gia đình, từ đó nâng cao đời sống về mọi mặt.

Hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài và hiệu quả kinh tế đem lại trong thời gian qua đã góp phần làm thay đổi diện mạo nhiều vùng quê trên địa bàn thị xã; góp phần rất lớn vào công tác giải quyết việc làm và giảm nghèo bền vững tại các địa phương. Tuy nhiên, công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng của thị xã còn bộc lộ những hạn chế như: Do đại dịch Covid - 19 xảy ra, đã ảnh hưởng nặng nề đến đời sống của người dân, đặt biệt ảnh hưởng lớn đến công tác hoạt động tư vấn, tuyển chọn lao động. Mặt khác thị trường lao động các nước bị đóng băng nên việc đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trong năm 2020 và năm 2021 giảm đáng kể so cùng kỳ.

Một số cấp ủy, chính quyền địa phương, đặc biệt là các xã, phường chưa thường xuyên quan tâm trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ và lồng ghép đưa chỉ tiêu đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tâm lý của người lao động và gia đình vẫn còn lo lắng, sợ rủi ro, ngại cho con đi xa, muốn an phận, muốn có việc làm ngay để có tiền.

Mặt khác, người lao động chưa thay đổi lối suy nghĩ, chưa có tác phong lao động công nghiệp, lao động trẻ ở nông thôn đang ở độ tuổi lao động nhưng ý thức làm giàu còn hạn chế.

Để nâng cao hiệu quả đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trên địa bàn thị xã, hàng năm, Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà ban hành kế hoạch và các văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện như sau:

          Kế hoạch số 94/KH-UBND ngày 16/01/2018 về thực hiện Chương trình Giải quyết việc làm và Đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2018; Công văn số 568/UBND-LĐTBXH ngày 29/03/2018 về thực hiện Chỉ thị 23-CT/TU ngày 09/02/2018 của Tỉnh ủy về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về Chương trình Giải quyết việc làm và Xuất khẩu lao động năm 2018 và triển khai Hội nghị đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; Kế hoạch số 118/KH-UBND ngày 16/01/2019 về việc thực hiện Chương trình Giải quyết việc làm và Đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2019; Công văn số 591/UBND-LĐTBXH ngày 25/03/2019 về việc đẩy mạnh công tác đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2019; Quyết định số 201/QĐ-UBND ngày 26/03/2019 về thành lập Ban chỉ đạo công tác đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng thị xã; Kế hoạch số 120/KH-UBND ngày 13/01/2020 về thực hiện Chương trình đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2020 và giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch số 452/KH-UBND ngày 21/02/2020 về tập huấn chương trình đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và giải quyết việc làm năm 2020; Quyết định số 326/QĐ-UBND ngày 13/03/2020 về kiện toàn Ban chỉ đạo công tác đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; Kế hoạch số 905/KH-UBND ngày 23/03/2021 về việc thực hiện Chương trình đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2021; Kế hoạch số 991/KH-UBND ngày 26/3/2021, Kế hoạch số 2486/KH-UBND ngày 7/7/2021 về việc triển khai tập huấn Chương trình đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2021.

Trên cơ sở kế hoạch hàng năm, Ủy ban nhân dân thị xã triển khai hội nghị cán bộ chủ chốt các cơ quan, đoàn thể, cán bộ chủ chốt xã, phường, giai đoạn 2018 -2021 công tác đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trên địa bàn đạt nhiều kết quả.

Hoạt động thông tin tuyên truyền chính sách, chủ trương đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng được quan tâm và triển khai đồng bộ, sâu rộng, đa dạng dưới nhiều hình thức phong phú, phát huy vai trò, trách nhiệm của chính quyền địa phương các cấp, các ngành qua đó góp phần nâng cao nhận thức của xã hội và người dân, giúp lao động nông thôn biết chính sách hỗ trợ, lợi ích, thay đổi nhận thức, tích cực tham gia đăng ký đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng ngày càng tăng, góp phần giải quyết việc làm, ổn định cuộc sống.

Hiện nay trên địa bàn thị xã có 11 Công ty, Doanh nghiệp có uy tín, kinh nghiệm trong việc tư vấn, tuyển chọn lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (gồm: Công ty Cổ phần Vạn Xuân Vivaxan. Công ty TNHH hợp tác lao động và thương mại Thái Bình. Công ty CP dịch vụ đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và chuyên gia Suleco. Công ty CP thương mại và phát triển quốc tế IPM. Công ty CP đầu tư nhân lực số 1 Hà Nội. Công ty TNHH Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ Quinn Hà Nội. Công ty CP phát triển quốc tế Nhật Việt JVJSC. Công ty CP hợp tác lao động và thương mại LABCO. Công ty TNHH Đầu tư hợp tác quốc tế Daystar. Chi nhánh Công ty Cổ phần Traenco - Trung tâm đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng Traenco).

Hàng năm, Ủy ban nhân dân thị xã chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và xã hội thị xã phối hợp Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội thị xã, Ủy ban nhân dân các phường, xã và các Doanh nghiệp có uy tín, tổ chức từ 05 đến 07 lớp tập huấn nghiệp vụ tư vấn, tuyên truyền chính sách, chủ trương của Đảng, Nhà nước và lợi ích đối với công tác đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Số lượng bình quân mỗi lớp 50 đến 80 người tham gia. Đối tương tham gia gồm: cán bộ, công chức, đại diện UBMTTQVN, Đoàn TN, Hội LHPN, Hội ND, Hội CCB xã, phường, tổ trưởng tổ dân phố, thôn trưởng; đối tượng thanh niên chưa có việc làm, thanh niên có việc làm nhưng thu nhập không ổn định, đại diện hộ gia đình có con em tham gia đi làm việc ở nước ngoài hết thời hạn trở về để mạng đàm tuyên tuyền. Trong các buổi hội nghị, tập huấn trình chiếu các phóng sự, tin bài về hiệu quả của lao động tham gia đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng nhằm làm thay đổi nhận thức của người dân, mạnh dạng đăng ký tham gia. Đồng thời, phối hợp Ban Chỉ huy quân sự thị xã và các doanh nghiệp tổ chức buổi gặp mặt quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương để tư vấn, tuyển chọn và đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, bình quân hàng năm gặp mặt hơn 110 quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự.

Ngoài ra, Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã phối hợp Công ty TNHH Đầu tư Hợp tác Quốc tế Daystar tổ chức lễ ký kết thảo thuận hợp tác tuyển sinh đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và du học Nhật Bản - Hàn Quốc; tổ chức hội thảo tư vấn đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng cho hơn 500 đoàn viên thanh niên. Các tổ chức cơ sở đoàn phối hợp tổ chức 10 buổi tư vấn du học, đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng cho hơn 680 đoàn viên thanh niên, hơn 200 học sinh, phụ huynh học sinh và giáo viên của trường THPT Hương Trà và trường THPT Đặng Huy Trứ.

Người lao động là người dân tộc thiểu số, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người thuộc hộ bị thu hồi đất nông nghiệp, thân nhân của người có công cách mạng, người thuộc hộ bị ảnh hưởng do sự cố môi trường biển được vay vốn đi đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, mức vay là 100% chi phí theo hợp đồng ký kết giữa người lao động và doanh nghiệp XKLĐ (theo quy định tại Điều 11, Điều 36 của Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 của Chính phủ)

Người lao động có hộ khẩu trên địa bàn tỉnh được vay vốn tín chấp, mức vay tối đa 50 triệu đồng/người (theo quy định tại Khoản 1, Điều 4 Quyết định số 64/2017/QĐ-UBND ngày 15/8/2017 của UBND tỉnh Thừa thiên Huế). Kết quả từ năm 2015 đến 2020, có 13 lao động vay vốn đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng từ nguồn Ủy thác qua Ngân hàng Chính sách Xã hội thị xã.

Để đạt chỉ tiêu đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo Kế hoạch giai đoạn 2021 - 2025, bình quân hàng năm đưa từ 80 đến 100 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, Ủy ban nhân dân thị xã tập trung chỉ đạo một số giải pháp như sau:

 Thứ nhất, tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể, Mặt trận Tổ quốc từ thị xã đến cơ sở, xem công tác đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng là nhiệm vụ của các cấp, các ngành.

 Thứ hai, đẩy mạnh công tác tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng để người lao động hiểu và nhận thức được lợi ích, hiệu quả kinh tế của công tác giải quyết việc làm gắn với chương trình giảm nghèo nhằm nâng cao thu nhập cho các hộ gia đình, giảm tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo.

 Thứ ba, thông tin thường xuyên về nhu cầu tuyển dụng, thông báo kịp thời các đơn hàng trên website của Sở Lao động Thương binh và Xã hội để người dân nắm bắt thông tin để lựa chọn đơn hàng phù hợp.

 Thứ tư, xây dựng các phóng sự, tin, bài về hiệu quả công tác đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, chọn lao động đi làm việc ở nước ngoài đạt hiệu quả kinh tế, những gia đình có người đi đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng hết thời hạn trở về làm điển hình để tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân.

 Thứ năm, tạo điều kiện các Công ty, Doanh nghiệp đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tổ chức tư vấn, tuyển chọn trực tiếp tại các buổi tọa đàm, gặp mặt được tổ chức tại các xã, phường, nhằm tạo niềm tin, sự gắn kết chặt chẽ với người lao động và làm cho người dân thay đổi nhận thức về hiệu quả công tác đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; thông báo công khai về thị trường lao động, số lượng, tiêu chuẩn tuyển chọn, điều kiện làm việc, môi trường sinh hoạt; thông báo về tiền lương, tiền công, quyền lợi của người lao động được hưởng và các chi phí trước khi xuất cảnh để người lao động chuẩn bị.

 Thứ sáu, tăng cường kiểm tra, giám sát, theo dõi để ngăn ngừa, xử lý kịp thời các hành vi vi lợi dụng trong lĩnh vực đưa người lao động đi làm việc nước ngoài theo hợp đồng để trục lợi.

Thứ bảy, kịp thời  giải quyết các khó khăn, vướng mắc khi người lao động tham làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng từ lúc đăng ký cho đến khi hết hạn trở về nước.

Thứ tám, Ủy ban nhân dân thị xã giao trách nhiệm cho các ngành, cơ quan chuyên môn, đơn vị liên quan trong việc triển khai công tác đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, Ủy ban nhân dân các xã, phường đưa chỉ tiêu đi lao động ở nước ngoài vào chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội hàng năm

Hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài không những đem lại hiệu quả về thu nhập mà còn thay đổi tư duy, nhận thức của người lao động; người lao động sau khi về nước đã tích lũy được nhiều kiến thức chuyên môn, có tác phong công nghiệp hiện đại. Thực tế đã khẳng định, hoạt động đi làm việc ở nước ngoài của người lao động trên địa bàn tỉnh đã đem lại hiệu quả tích cực trên nhiều mặt. Vì vậy, trong các năm tới cần đẩy mạnh các hoạt động để có thể đưa được nhiều người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống của người lao động và gia đình, thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, nâng cao chất lượng nguồn lao động có trình độ kỹ năng nghề... góp phần phát triển kinh tế - xã hội của thị xã.

Văn Thu Thảo-Phòng TP
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.008.880
Truy câp hiện tại 2.803