Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022
Ngày cập nhật 21/10/2021

UBND thị xã Hương Trà vừa ban hành Công văn số 3829/UBND-TCKH, ngày 20/10/2021 về việc Hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, theo đó yêu cầu các đơn vị, địa phương thực hiện các nội dung chủ yếu sau:

 

I. Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KTXH năm 2021:

1. Đối với các phòng, ban chuyên môn thị xã; UBND các phường, xã:

- Đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu theo Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 02/01/2021 của UBND thị xã Hương Trà đã được phân công cho các ngành, UBND các phường, xã.

- Đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ năm 2021, trong đó: đánh giá mức độ hoàn thành so với kế hoạch năm; phân tích nguyên nhân tăng, giảm so cùng kỳ, khả năng đạt kế hoạch; nêu nguyên nhân của tồn tại; đề xuất (nếu có).

2. Đối với Chi Cục Thống kê thị xã: Báo cáo tình hình các chỉ tiêu kinh tế - xã hội ước thực hiện năm 2021; dự báo tốc độ tăng trưởng kinh tế thị xã năm 2022; phối hợp với các phòng, ban thị xã thu thập số liệu, đảm bảo cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời có sự thống nhất số liệu giữa Tỉnh và địa phương.

II. Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022:

Trên cơ sở tình hình thực hiện kế hoạch năm 2021; dự báo tình hình trong nước, thế giới và khu vực ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội đất nước và địa phương; trên cơ sở đó, xác định mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022.

Bối cảnh xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022. Bao gồm nhận định, phân tích những cơ hội, thuận lợi, thách thức, rủi ro của bối cảnh trong nước, khu vực quốc tế tác động đến việc xây dựng và thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội.

- Xây dựng các chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu năm 2022 trên cơ sở Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

- Định hướng các ngành lĩnh vực chủ yếu: (thu chi ngân sách, tổng vốn đầu tư toàn xã hội, phát triển công nghiệp, dịch vụ, sản xuất nông nghiệp, tài nguyên môi trường, giáo dục và đào tạo, phát triển đô thị, văn hoá, lao động việc làm, giảm nghèo, y tế, nội chính, Chương trình MTQG.....).

- Các định hướng, nhiệm vụ chủ yếu và đề xuất giải pháp (có tính đến tác động của dịch Covid-19).

III. Các ban, ngành và UBND các phường, xã xây dựng báo cáo thuyết minh kế hoạch và hệ thống biểu phụ lục thông tin kinh tế - xã hội, danh mục các dự án ưu tiên đầu tư và mẫu biểu đăng trên trang Web của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế theo địa chỉ: http://skhdt.thuathienhue.gov.vn

IV. Đối với các ngành được phân công chủ trì tổ chức thực hiện các Chương trình trọng điểm phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng báo cáo dự ước tình hình thực hiện năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

V. Văn bản báo cáo UBND thị xã gửi về phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã Hương Trà trước ngày 26/10/2021

UBND thị xã Hương Trà yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực hiện.

Xuân Khanh TCKH
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
Vào lúc 17h10, ngày 11/8/2022, Điện lực Hương Trà...
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.165.382
Truy câp hiện tại 369