Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Ủy ban nhân dân thị xã ban hành Kế hoạch CCHC giai đoạn 2021-2025 đinh hướng 2030
Ngày cập nhật 25/10/2021

Nhằm thực hiện có hiệu quả cải cách hành chính (CCHC) giai đoạn 2021-2025 đinh hướng 2030, UBND thị xã ban hành Quyết định số 1406/QĐ-UBND  ngày 20/10/2021 ban hành Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025 định hướng 2030 với các mục tiêu, nhiệm vụ chung:

 

1. Mục tiêu tổng quát

- Tiếp tục đẩy mạnh CCHC nhằm xây dựng nền hành chính dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, kỷ cương, công khai, minh bạch, nâng cao trách nhiệm giải trình; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ; hệ thống cơ quan hành chính nhà nước các cấp tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, có năng lực kiến tạo phát triển, liêm chính, phục vụ Nhân dân. Nâng cao mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp, lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp là mục tiêu phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước.

- Kế hoạch CCHC giai đoạn 2021 - 2025 của thị xã tập trung vào 6 nội dung, đó là: Cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; cải cách chế độ công vụ; cải cách tài chính công và xây dựng, phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số. Trọng tâm là: Cải cách thể chế, trong đó tập trung xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, đảm bảo tính đồng bộ, hợp hiến, hợp pháp và nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, có năng lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và sự phát triển đất nước, địa phương; xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số.

- Giữ vững kỷ cương, kỷ luật hành chính, thực hiện tốt đạo đức công vụ và văn hóa công sở, tăng cường ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ hướng tới nền hành chính kiểu mẫu. Chuyển biến mạnh mẽ nền hành chính theo hướng chuyên nghiệp và hiệu quả, đảm bảo tính liên thông, đồng bộ, thống nhất và hội nhập nhằm thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên địa bàn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thị xã.

- Phấn đấu Chỉ số CCHC (PAR Index), Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI), Chỉ số sẵn sàng phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin (ICT), Chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) của thị xã trong nhóm 3 địa phương dẫn đầu cả tỉnh.

2. Yêu cầu

- Xác định rõ trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong việc triển khai, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ CCHC.

- Các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong Kế hoạch CCHC giai đoạn 2021-2025 định hướng 2030 được gắn với các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thị xã.

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) gắn với quản lý nhà nước theo TCVN ISO 9001:2015 trong CCHC.

- Các cơ quan, đơn vị chủ động nghiên cứu, sáng tạo, quyết liệt áp dụng những giải pháp đổi mới để CCHC là khâu đột phá trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của thị xã.

Với các nhiệm vụ cụ thể về:

1. Cải cách thể chế.

2. Cải cách TTHC và kiểm soát TTHC.

3. Cải cách tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính nhà nước.

4. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

5. Cải cách tài chính công.

6. Về hiện đại hóa nền hành chính.

7. Tổ chức chỉ đạo, điều hành.

 

Tập tin đính kèm:
Hoàng Minh - Phòng Nội vụ
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
Vào lúc 17h10, ngày 11/8/2022, Điện lực Hương Trà...
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.164.929
Truy câp hiện tại 201