Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Triển khai thực hiện Nghị định số 13/2021/NĐ-CP của Chính phủ
Ngày cập nhật 25/10/2021

Nhằm thực hiện có hiệu quả quy định về đối thoại với thanh niên; cơ chế, chính sách và biện pháp thực hiện chính sách đối với thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi (gọi tắt là Nghị định số 13/2021/NĐ-CP), UBND thị xã ban hành Công văn số 3716/UBND-NV ngày 13/11/2021 về việc triển khai triển khai thực hiện Nghị định số 13/2021/NĐ-CP của Chính phủ trong đó yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện tốt các nhiệm vụ cụ thể (có công văn kèm theo).

 

Tập tin đính kèm:
Hoàng Minh - Phòng Nội vụ
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
Vào lúc 17h10, ngày 11/8/2022, Điện lực Hương Trà...
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.165.075
Truy câp hiện tại 260