Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Kết luận của Chủ tịch UBND thị xã tại buổi làm việc các ngành để rà soát công tác giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng cơ bản và giải ngân vốn đầu tư công năm 2021
Ngày cập nhật 25/10/2021

Ngày 15/10/2021, tại Văn phòng HĐND-UBND thị xã, Ủy ban nhân dân thị xã tổ chức buổi làm việc các ngành để rà soát công tác giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng cơ bản và giải ngân vốn đầu tư công năm 2021; buổi làm việc do đồng chí Nguyễn Duy Hùng - Chủ tịch UBND thị xã chủ trì.

 

Tại buổi làm việc, Ủy ban nhân dân thị xã đã nghe lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, Chủ tịch UBND các xã, phường và đơn vị thi công báo cáo những tồn tại vướng mắc về công tác giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng cơ bản và giải ngân vốn đầu tư công năm 2021, đồng chí Nguyễn Duy Hùng - Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã kết luận như sau:

Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến hết sức phức tạp, tình hình kinh tế - xã hội của thị xã tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách thức, đòi hỏi cả hệ thống chính trị các cấp phải vào cuộc; vừa quyết liệt phòng chống dịch, vừa tập trung phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, chú trọng công tác GPMB và đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công là một nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết, vừa góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và thu ngân sách.

Quán triệt tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh, Thị ủy, Ủy ban nhân dân thị xã đã tập trung, có nhiều biện pháp chỉ đạo quyết liệt để đẩy nhanh công tác GPMB và giải ngân vốn đầu tư công, tuy nhiên tiến độ giải phóng mặt bằng và kết quả giải ngân kế hoạch vốn năm 2021 vẫn chưa đạt yêu cầu đề ra, theo báo cáo, nguồn vốn kế hoạch đầu tư công của thị xã năm 2021 là 63.788 tỷ đồng, lũy kế vốn giải ngân đến ngày 30/9/2021 là 71.057 tỷ đồng. Trong đó, số vốn giải ngân kế hoạch 2021 là 33.787 tỷ đồng, đạt 52,97% kế hoạch. Việc giải ngân không hết kế hoạch vốn được giao do nhiều nguyên nhân, trong đó nguyên nhân chủ quan là chủ yếu. Vì vậy, việc chấn chỉnh, đôn đốc công tác giải ngân đầu tư công là hết sức cấp bách.

Để công tác giải phóng mặt bằng và giải ngân đầu tư công năm 2021 đạt kết quả cao, Chủ tịch UBND thị xã yêu cầu các cơ quan, ban ngành, địa phương và các chủ đầu tư tập trung thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau đây:

I. Vê công tác giải phóng mặt bằng:

Trung tâm Phát triển quỹ đất chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý dự án ĐTXD khu vực, UBND các xã, phường, và các chủ đầu tư khẩn trương đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng đối với các công trình dự án trên địa bàn thị xã; đặc biệt các công trình trọng điểm của Trung ương, của tỉnh và của thị xã cụ thể như sau:

- Đường 19/5 (đoạn từ QL1A đến cầu Ông Ân) và Hạ tầng khu dân cư TDP Thanh Lương 4, phường Hương Xuân: Giao Trung tâm Phát triển quỹ đất chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND phường Hương Xuân xây dựng phương án tái định cư đối với các hộ còn lại. Riêng trường hợp hộ ông Nguyễn Đắc Chiến, ở đường 19/5 (Trà kệ) và hộ bà Nguyễn Thị Đông, ở hạ tầng khu dân cư TDP Thanh Lương 4, thống nhất phương án bố trí tái định cư tại chỗ. Giao trách nhiệm Trung tâm phát triển quỹ đất làm việc với phòng Quản lý Đô thị về chỉ giới xây dựng, nếu diện tích không đảm bảo theo quy định thì xây dựng phương án bố trí tái định cư chỗ khác, thời gian yêu cầu tất cả các công việc trên hoàn thành trước ngày 29/10/2021.

          - Nâng cấp, mở rộng đường từ Tứ Hạ đến trung tâm phường Hương Vân (đoạn từ đường Trần Hữu Độ đến đường Trần Trung Lập): Hiện còn vướng hộ bà Trần Thị Tâm, giao UBND phường Hương Vân khẩn trương xác định nguồn gốc sử dụng đất hoàn thành trước ngày 25/10/2021, chuyển Trung tâm phát triển quỹ đất tiến hành lập các thủ tục trình phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã thẩm định, thời gian yêu cầu tất cả các công việc trên hoàn thành trước ngày 29/10/2021.

- Đường Dinh (đoạn từ Tôn Thất Bách đến xóm cồn Lai Thành 1, giai đoạn 2): Hiện còn vướng 17 trường hợp, giao UBND phường Hương Vân khẩn trương, phối hợp với Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã tiến hành lập các thủ tục chuyển phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã thẩm định đối với 17 trường hợp còn lại. Đồng thời, giao trách nhiệm UBND phường Hương Vân phân bổ nguồn kinh phí để chi trả hỗ trợ tài sản trên đất đối 17 trường hợp còn lại thời gian yêu cầu tất cả các công việc trên hoàn thành trước ngày 30/10/2021.

- Kè sông Bồ, phường Hương Xuân, hiện còn vướng 2 trường hợp: Giao trách nhiệm UBND phường Hương Xuân khẩn trương xác định nguồn gốc sử dụng đất của 2 hộ còn lại chuyển Trung tâm phát triển quỹ đất tiến hành lập các thủ tục trình phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã thẩm định thời gian yêu cầu tất cả các công việc trên hoàn thành trước ngày 30/10/2021.

- Đường trung tâm xã Hương Toàn: Hiện còn vướng hộ bà Hoàng Thị Ấy (do đã chết): Giao trách nhiệm UBND xã Hương Toàn chủ trì, làm việc các đơn vị có liên quan, khẩn trương cử người đại diện đối với bà Hoàng Thị Ấy (đã chết) gủi về Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã trước ngày 23/10/2021; Trung tâm phát triển quỹ đất tiến hành lập các thủ tục chuyển phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã thẩm định hoàn thành trước ngày 28/10/2021.

- Đường liên phường Hương An - Hương Chữ: Hiện còn vướng 9 trường hợp, giao UBND phường Hương Chữ khẩn trương xác định nguồn gốc sử dụng đất của các hộ còn lại chuyển Trung tâm phát triển quỹ đất tiến hành lập các thủ tục trình phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã thẩm định, thời gian yêu cầu tất cả các công việc trên hoàn thành trước ngày 27/10/2021.

- Đường quy hoạch số 1, TDP3, phường Tứ Hạ: Hiện còn vướng các hộ còn lại, giao trách nhiệm UBND phường Tứ Hạ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức họp dân, cử người đại diện và xác định nguồn gốc đất đối với các trường họp còn lại. Riêng 5 trường hợp xây dựng nhà trên đất nông nghiệp giao theo Nghị định 64/NĐ-CP, UBND phường khẩn trương xác nhận, làm rõ nguồn gốc và quá trình sử dụng đất theo công văn số 91/PTQĐ ngày 4/10/2021 của Trung tâm phát triển quỹ đất, thời gian hoàn thành các công việc trên trước ngày 27/10/2021; đồng thời, chuyển hồ sơ cho Trung tâm phát triển quỹ đất để tiến hành lập các thủ tục chuyển phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã thẩm định, hoàn thành trước ngày 30/10/2021. 

II. Về công tác đầu tư xây dựng cơ bản và giải ngân vốn đầu tư công:

1. Yêu cầu các cơ quan, ban ngành và UBND các xã, phường tiếp tục quán triệt chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 642/VPCP-KTTH ngày 26/01/2021 và Chỉ thị số 28/CT-UBND ngày 28/12/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về đẩy nhanh thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2021. Nêu cao nhận thức, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao, triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các giải pháp đẩy nhanh tiến độ GPMB và giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 để đảm bảo mục tiêu, kế hoạch đề ra. Chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện cụ thể  cho các tháng còn lại năm 2021 và năm tiếp theo về đầu tư công để có giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các dự án đầu tư, nhất là công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, đấu thầu,...

2. Ban QLDA Đầu tư - Xây dựng khu vực thị xã, Ủy ban nhân dân các xã, phường (chủ đầu tư) khẩn trương, đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình do đơn vị làm chủ đầu tư, cụ thể:

- Đối với các công trình xây dựng cơ bản từ các năm trước đến năm 2021: Yêu cầu các chủ đầu tư phối hợp với đơn vị thi công đi thực địa, kiểm tra, lập biên bản cam kết tiến độ thi công từng công trình (có ấn định thời gian cụ thể và cam kết thời gian hoàn thành đối với các công trình).

 - Đối với các công trình: Đường sản xuất xã Bình Thành; đường nội thị Bình Điền qua sân bóng cũ; đường nội thị qua chợ, UBND và TTVH xã Bình Điền yêu cầu QLDA Đầu tư - Xây dựng khu vực chỉ đạo đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ hoàn thành trước 15/11/2021; hạ tầng Đông hòa xã Bình Tiến; đường trung tâm xã Hương Toàn giai đoạn 2, Hạ tầng KDC Thôn La Khê và Thôn Địa Linh xã Hương Vinh khẩn trương, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành trước 25/12/2021. Riêng công trình đường sản xuất xã Bình Thành giao phòng Tài chính Kế hoạch tham mưu UBND thị xã kết thúc dự án, thanh quyết toán và thu hồi số kinh phí còn lại hoàn thành trước 30/10/2021.

3. Đối với công trình, dự án kéo dài thời gian thực hiện và thanh toán kế hoạch năm 2021 đến ngày 30/10/2021 chưa giải ngân:

- Các chủ đầu tư, đơn vị thi công khẩn trương đẩy nhanh tiến độ, nghiệm thu và hoàn tạm ứng đối với các công trình dự án; đối với các công trình chưa có khối lượng để hoàn tạm ứng yêu cầu các chủ đầu tư, đơn vị thi công nộp lại tiền cho ngân sách nhà nước. Sau ngày 30/10/2021 nếu các chủ đầu tư, đơn vị thi công chưa hoàn tạm ứng đối với các công trình nói trên, UBND thị xã thống nhất đề xuất của Kho bạc nhà nước Hương Trà tại Báo cáo số 75/KBHTr-KTNN ngày 21/9/2021 về thu hồi tạm ứng vốn đầu tư Xây dựng cơ bản.

- Đề nghị Kho Bạc Nhà nước Hương Trà phối hợp chặt chẽ với phòng Tài chính Kế hoạch, Văn phòng HĐND-UBND thị xã theo dõi, đôn đốc, đẩy nhanh công tác giải ngân vốn; định kỳ vào chiều thứ 6 hàng tuần cung cấp số liệu giải ngân vốn trong tuần cho phòng Tài chính Kế hoạch, Văn phòng HĐND-UBND thị xã để theo dõi, tham mưu UBND thị xã.

III. Một số nội dung khác:

1. Đối với các công trình, dự án chuẩn bị đầu tư trong năm 2021 và năm 2022: Yêu cầu các chủ đầu tư khẩn trương tổ chức cắm mốc phạm vi giải phóng mặt bằng; hợp đồng với Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã để triển khai việc kiểm kê đất đai, tài sản và giải phóng mặt bằng các dự án trên; khẩn trương hoàn thiện các thủ tục về: chủ trương đầu tư, báo cáo kinh tế kỷ thuật, thông báo thu hồi đất, đấu thầu dự án… Đồng thời, các chủ đầu tư căn cứ vào hợp đồng ký kết với đơn vị thi công để tham mưu UBND thị xã xử phạt các đơn vi thi công không đảm bảo tiến độ và thời gian như đã ký kết. Yêu cầu Ban quản lý dự án ĐTXD khu vực và các chủ đầu tư hàng tuần báo cáo tiến độ về UBND thị xã để chỉ đạo, đôn đốc.

2. Phòng Tài chính Kế hoạch chủ động rà soát tiến độ giải ngân của từng dự án để kịp thời có phương án xử lý cụ thể, kiên quyết cắt giảm, điều chuyển vốn từ các dự án chậm giải ngân sang các dự án có khả năng giải ngân tốt hơn, bảo đảm hiệu quả vốn đầu tư. Tham mưu UBND thị xã có chế tài mạnh, xử lý nghiêm đối với các chủ đầu tư, đơn vị thi công không đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ và động viên kịp thời các tổ chức, cá nhân có thành tích tốt trong công tác giải ngân; thường xuyên báo cáo tiến độ giải ngân gửi về UBND thị xã để chỉ đạo, đôn đốc.

3. Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã chủ trì, làm việc với các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các xã, phường và các chủ đầu tư khẩn trương rà soát, bổ sung quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất đối với các công trình khởi công trong năm 2021 và chuẩn bị cho năm 2022, kể cả các công trình chuyển tiếp chưa nằm trong danh mục kế hoạch sử dụng đất thị xã năm 2021 được phê duyệt tại Quyết định số 398/QĐ-UBND ngày 22/02/2021 của UBND tỉnh, báo cáo kết quả về UBND thị xã trước ngày 25/11/2021.

4. Yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, phường tiếp tục thực hiện các nội dung tại Thông báo Kết luận số 881/TB-UBND ngày 19/3/2021 của UBND thị xã về rà soát công tác giải phóng mặt bằng, công tác đầu tư xây dựng cơ bản, công tác đấu giá quyền sử dụng đất năm 2021 và chuẩn bị các điều kiện để làm việc với Đoàn kiểm toán Nhà nước về các Chương trình mục tiêu quốc gia. Đồng thời, hỗ trợ tối đa trong quá trình thực hiện các dự án triển khai trên địa bàn, đặc biệt tập trung thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư (vốn ngân sách nhà nước và vốn ngoài ngân sách) để đẩy nhanh tiến độ đề ra.

Ủy ban nhân dân thị xã thông báo để các cơ quan đơn vị, địa phương liên quan biết, thực hiện.

Tôn Thất Mạnh-VP
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
Vào lúc 17h10, ngày 11/8/2022, Điện lực Hương Trà...
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.165.540
Truy câp hiện tại 423