Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thị xã đã ban hành Công văn số 240/HĐTĐKT về việc hướng dẫn công tác xét thi đua, khen thưởng thành tích thực hiện nhiệm vụ năm 2021
Ngày cập nhật 31/10/2021

Để đảm bảo cho công tác xét thi đua, khen thưởng thành tích thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2021. Ngày 20/10/2021, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thị xã đã ban hành Công văn số 240/HĐTĐKT về việc hướng dẫn công tác xét thi đua, khen thưởng thành tích thực hiện nhiệm vụ năm 2021 với một số nội dung như sau:

 

1. Đối với các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND thị xã: Thực hiện theo các quy định tại Quyết định số 1201/QĐ-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2018 của UBND thị xã ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng thị xã Hương Trà.

Việc xét và công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” cho các chức danh là Bí thư, Phó Bí thư Thường trực, Phó Bí thư; Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã thực hiện theo quy định tại Điểm d, Khoản 2, Mục I, Hướng dẫn số 156/HD-HĐTĐKT ngày 22/10/2019 thực hiện Quyết định số 63/2019/QĐ-UBND ngày 09/10/2019 của UBND tỉnh ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng tỉnh Thừa Thiên Huế.

Về thẩm quyền quyết định công nhận danh hiệu “Chiến sĩ tiên tiến”, “Đơn vị tiên tiến” đối với cá nhân, tập thể thuộc Công an xã, Bảo vệ dân phố theo quy định tại Thông tư số 12/2019/TT-BCA ngày 29/5/2019 của Bộ Công an quy định công tác thi đua, khen thưởng trong ngành công an, các trường hợp này không thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã.

2. Đối với các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh: Thực hiện theo các quy định tại Quyết định số 63/2019/QĐ-UBND ngày 09/10/2019 và Quyết định số 52/2020/QĐ-UBND ngày 21/10/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế và Hướng dẫn số 156/HD-HĐTĐKT ngày 22/10/2019 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh.

3. Đối với các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng cấp Nhà nước: Thực hiện theo quy định tại Luật Thi đua, khen thưởng và Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ.

4. Đối với việc xét duyệt, công nhận đề tài sáng kiến cấp cơ sở: Thực hiện theo Hướng dẫn số 1023/HD-HĐXDSK ngày 03/5/2019 của Hội đồng xét duyệt sáng kiến cấp cơ cở thị xã Hương Trà.

5. Đối với việc xét duyệt, công nhận sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học làm cơ sở để đề nghị các danh hiệu thi đua (Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, Chiến sĩ thi đua toàn quốc) và hình thức khen thưởng cấp Nhà nước: Thực hiện theo Hướng dẫn số 164/HD-HĐHKSK ngày 17 tháng 10 năm 2018 của Hội đồng Khoa học, sáng kiến tỉnh Thừa Thiên Huế về việc xét duyệt, công nhận sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học.

6. Không xem xét đề nghị khen thưởng đối với tập thể, cá nhân trong các trường hợp sau đây:

a) Đối với tập thể:

- Tập thể bị xử lý kỷ luật;

- Tập thể có người đứng đầu hoặc cấp phó người đứng đầu bị xử lý kỷ luật.

b) Đối với cá nhân:

- Cá nhân bị xử lý kỷ luật;

- Người đứng đầu của tập thể bị xử lý kỷ luật;

- Người đứng đầu của tập thể có xếp loại cải cách hành chính từ trung bình trở xuống.

7. Về hồ sơ thủ tục đề nghị các danh hiệu thi đua và hình khen thưởng thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh: thực hiện theo Điều 17, Quy chế thi đua, khen thưởng thị xã Hương Trà ban hành kèm theo Quyết định số 1201/QĐ-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2018 của UBND thị xã Hương Trà. Các cơ quan, đơn vị, địa phương đề nghị công nhận danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng cấp tỉnh, cấp Nhà nước ngoài hồ sơ nộp bằng văn bản giấy theo quy định, phải gửi kèm file điện tử về Phòng Nội vụ qua địa chỉ công vụ: ntloi.huongtra@thuathienhue.gov.vn.

8. Thể thức và kỹ thuật trình bày các văn bản và báo cáo thành tích phải được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ về công tác văn thư.

9. Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Các đơn vị nộp hồ sơ đề nghị công nhận danh hiệu thi đua và khen thưởng thành tích thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2021 về Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thị xã (qua Phòng Nội vụ) trước ngày 30/11/2021.  Riêng hồ sơ đề nghị tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh đối với khối thi đua xã, phường và hợp tác xã gửi hồ sơ trước ngày 25/11/2021. Sau thời gian này, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng sẽ không tiếp nhận hồ sơ./.

(Có đính file các văn bản)

 

Tập tin đính kèm:
Nguyễn Thị Lợi - Phòng Nội vụ
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
Ma túy là hiểm họa của mỗi gia đình, mỗi quốc gia, dân...
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.065.034
Truy câp hiện tại 946