Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Đảng ủy cơ quan chính quyền thị xã với công tác dân vận chính quyền
Ngày cập nhật 31/10/2021

Công tác dân vận luôn gắn chặt với công tác xây dựng Đảng và xây dựng chính quyền nhà nước. Làm tốt công tác dân vận ở các cơ quan nhà nước và thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở sẽ mở rộng và phát huy hiệu quả quyền làm chủ của cán bộ, đảng viên; nhận thức được điều đó Đảng ủy Cơ quan chính quyền là Đảng bộ trực thuộc Thị ủy Hương Trà, Đảng bộ bao gồm các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND thị xã với 19 chi bộ và 167 đảng viên đã tập trung làm tốt công tác dân vận  đã  góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của các cơ quan đơn vị nói riêng và UBND thị xã nói chung hoàn thành các mục tiêu kế hoạch về phát triển kinh tế- xã hội hàng năm, điều đó được thể hiện ở các nội dung sau:

 

 Công tác lãnh, chỉ đạo của Đảng ủy

Ngay từ đầu năm, Đảng ủy đã ban hành các hướng dẫn yêu cầu các chi bộ trực thuộc triển khai thực hiện công tác dân vận chính quyền bằng việc các cơ quan, đơn vị phối hợp với công đoàn tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức người lao động đầu năm. Đảng ủy đã ban hành các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ lãnh đạo việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở gắn liền với thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW, đặc biệt là thưc hiện chuyên đề năm 2021 là “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên”; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, Khóa XIII), Nghị quyết hội nghị TW 8 khóa XII và quy định 08-Qđi/TW ngày 25/10/2018 về quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trong đó việc quán triệt, tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị; của cán bộ, công chức, viên chức về xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ quan, đơn vị.

Đảng ủy đã thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở Đảng ủy gồm 19 thành viên; trong đó đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy làm Trưởng Ban; Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban chỉ đạo.  Ban chỉ đạo phân công các thành viên phụ trách các chi bộ; hướng dẫn theo dõi, đôn đốc và chỉ đạo các chi bộ lãnh đạo các cơ quan tổ chức thực hiện.

Thực hiện dân vận chính quyền với các nội dung

- Về xây dựng chính quyền kỷ cương:  Đảng ủy đã chỉ đạo các chi bộ tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính. Thực hiện nghiêm túc Nghị định số 157/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của Chính phủ quy định về chế độ trách nhiệm đối với người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị của Nhà nước trong thi hành nhiệm vụ, công vụ. Xử lý nghiêm theo quy định đối với các hành vi vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính. 

- Về xây dựng chính quyền liêm chính: Đảng ủy chỉ đạo Chi bộ Thanh tra thị xã và các cơ quan, đơn vị tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra; kịp thời giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Cụ thể Đảng ủy đã triển khai thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập của các đối tượng theo quy định, công khai bản kê khai trong các chi bộ và trong Đảng ủy, trong năm có 44 đồng chí thuộc diện kê khai tài sản đã thực hiện kê khai theo đúng tinh thần Chỉ thị 33 của Bộ Chính trị.

Đối với công tác tiếp dân : Ban Tiếp công dân thị xã và Thanh tra thị xã và tiếp tục thực hiện tốt công tác tiếp dân thường xuyên, năm 2020 đã tiếp 66 lượt công dân, 10 tháng đầu năm 2021 tiếp 25 lượt công dân; đồng thời Thường trực HĐND và UBND thị xã tổ chức tiếp dân định kỳ tại cơ sở theo quy định, đã tổ chức 33 buổi tiếp dân tại cơ sở với 32 lượt công dân . Tại các buổi tiếp công dân, đã giải thích cụ thể phần lớn những thắc mắc, kiến nghị của công dân, đồng thời tiếp nhận những đơn thư của công dân gửi trực tiếp, giao trách nhiệm cho cơ quan chức năng kiểm tra, xác minh các đơn thư thuộc thẩm quyền.

Công tác tiếp nhận, giải quyết đơn thư : Năm 2020 và 10 tháng đầu  năm 2021, các cơ quan của UBND thị xã đã tiếp nhận: 148 đơn ; trong đó, đơn thuộc thẩm quyền giải quyết: 100 đơn, đến nay đã giải quyết được 83 đơn, đạt tỷ lệ 83%.

- Về xây dựng chính quyền sáng tạo: Đã chỉ đạo Chi bộ Phòng nội vụ tiếp tục tham mưu tích cực cho UBND về đào tạo, bồi dưỡng, tạo điều kiện để nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý về nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, phát hiện, đề xuất, vận dụng sáng tạo chủ trương của Đảng, cơ chế chính sách, pháp luật của Nhà nước vào thực tiễn, đặc biệt là trong giải quyết các vấn đề mới nảy sinh từ thực tế ở địa phương; trong 2 năm trong Đảng ủy đã có 24 cán bộ tham gia các lớp CVC, chuyên viên, nhiều cán bộ đảng viên hoàn thành văn bằng 2 về chuyên môn nghiệp vụ, 01 cao học; về lý luận chính trị  có 01 đồng chí hoàn thành chương trình Cao cấp lý luận chính trị; 09 đồng chí hoàn thành lớp Trung cấp Lý luận chính trị - Hành chính; và hiện tại có 10 cán bộ là lãnh đạo và dự nguồn tham gia Lớp trung cấp Lý luận chính trị năm 2021 do Trường Chính Trị Nguyễn Chí Thanh mở tại thị xã.

 Đảng ủy đã làm tốt công tác phát triển đảng viên, tuy nhiên hiện nay các chi bộ đã hết nguồn nên số lượng kết nạp đảng viên mới hàng năm chỉ từ 4-6 đảng viên. Đảng ủy thực hiện việc cho ý kiến đề nghị UBND thị xã bổ nhiệm, bổ nhiệm lại 12 cán bộ lãnh đạo, quản lý các phòng ban.

Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác thi đua khen thưởng; trong năm có nhiều cán bộ, đảng viên được khen thưởng  về mặt nhà nước, kết quả cuối  năm 2020 các cơ quan thuộc  Đảng ủy cơ quan chính quyền có 182 cán bộ đạt danh hiệu  LĐTT, 16 CSTĐ cơ sở, 14 tập thể LĐTT và 5 tập thể LĐXS. 

- Về xây dựng chính quyền minh bạch: Đảng ủy đã chỉ đạo các Chi bộ thực hiện tốt việc công khai, minh bạch, tạo thuận lợi cho công dân tiếp cận, giám sát hoạt động của  cán bộ, công chức, viên chức như công khai, minh bạch về hoạt động xây dựng, đầu tư xây dựng cơ bản; lĩnh vực quản lý đất đai; lĩnh vực tài chính công, mua sắm công; thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các đối với người dân, doanh nghiệp…

Cụ thể, là Chi bộ TTPTQĐ đã làm tốt công tác dân vận trong việc thực hiện bồi thường GPMB các công trình dự án trên địa bàn, thu hồi đất, phê duyệt phương án bồi thường, hổ trợ, tái định cư trên 18 công trình dự án, đặc biệt có dự án trọng điểm quốc gia cao tốc Cam lộ- la sơn với tổng chiều dài tuyến 24km, tổng diên tích ảnh hưởng 138,9ha, số hộ bị ảnh hưởng trên 700 hộ gia đình, cá nhân và tổ chức và phải tái định cư trên 40 hộ, đến nay đã cơ bản hoàn thành bàn giao cho chủ đầu tư theo tiến độ kế hoạch.

Chi bộ  Văn phòng HĐND và UBND thực hiện tốt công tác CCHC, niêm yết công khai các loại thủ tục tại Trung tâm hành chính công thị xã và tiếp tục duy trì hoạt động hệ thống Website của UBND thị xã nhằm cung cấp thông tin, công khai các quy trình, thủ tục hành chính và triển khai dịch vụ công như: tra cứu chính sách pháp luật, văn bản chỉ đạo, điều hành của UBND thị xã, tỉnh; các mẫu đơn, thủ tục hành chính.

Thực hiện công tác CCHC,  hiện nay Trung tâm Hành chính công thị xã đang tiếp nhận và giải quyết 350 TTHC thuộc 16  lĩnh vực thẩm quyền của UBND thị xã; Trong năm nay tại Trung tâm này đã tiếp nhận 10.657 hồ sơ; đã giải quyết 10.104 hồ sơ, trong đó đúng hạn 9.027 hồ sơ đạt tỷ lệ đúng hạn 89,3%.

Việc kiểm tra, thanh tra công vụ, xử lý nghiêm những cán bộ, công chức, viên chức có hành vi cửa quyền, tham nhũng, lãng phí, gây phiền hà cho nhân dân;  thực hiện  Kế hoạch số 61/KH-UBND ngày 10/01/2018  và KH 321ngày 01/3/2019 của UBND về việc kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính; các đơn vị phòng Nội vụ, VP HĐND và UBND thị xã được giao nhiệm vụ thực hiện Kiểm tra theo kế hoạch và  kiểm tra đột xuất  về thực hiện công tác CCHC, kỷ luật, kỷ cương hành chính tại các địa phương, đơn vị để kịp thời phát hiện và nhắc nhở cán bộ, công chức, viên chức, người làm việc trong các cơ quan hành chính nghiêm túc chấp hành các quy định về kỷ luật, kỷ cương hành chính. Tiến hành kiểm tra việc tổ chức làm việc vào sáng thứ 7 của các cơ quan và các phường.

Một nội dung nữa của công tác dân vận chính quyền là thực hiện “quy chế dân chủ” tại các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; Đảng ủy đã chỉ đạo các chi bộ lãnh đạo các cơ quan  thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan theo nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập. Kết quả  trong đảng ủy có 100% cơ quan, đơn vị tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức đầu năm, thực hiện công khai quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế làm việc. Công khai kế hoạch tuyển dụng, quy hoạch, chế độ nâng lương, khen thưởng, kỷ luật.... do đó đã phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức, viên chức trong việc tham gia xây dựng cơ quan, đơn vị.

Qua hơn một năm từ Đại hội lần thứ II Đảng bộ cơ quan chính quyền thị xã nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, việc thực hiện chỉ đạo công tác dân vận chính quyền Đảng ủy đã tập trung chỉ đạo tăng cường tuyên truyền, giáo dục, vận động cán bộ, đảng viên thực hiện tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Người đứng đầu các cơ quan  có tinh thần trách nhiệm cao trong thực hiện nhiệm vụ gắn với công tác dân vận và phương châm hành động “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả” trong đó đã tập trung chỉ đạo điều hành thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính. Chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở  tiếp tục được đẩy mạnh và nâng cao.

Tuy nhiên bên cạnh đó vẫn còn một số tồn tại là một số cán bộ, công chức, cơ quan, đơn vị nhận thức về công tác dân vận trong thực thi nhiệm vụ của mình chưa đầy đủ; phẩm chất đạo đức, năng lực công tác, tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân chưa tốt; thực hiện Quy chế dân chủ, trong  cải cách hành chính vẫn còn tình trạng trễ hẹn giải quyết hồ sơ của công dân, việc giải quyết khiếu nại, khiếu kiện của nhân dân ở một số cơ quan, đơn vị chưa tốt.

Để thực hiện tốt hơn công tác này, trong thời gian tới Đảng ủy đã đề ra một số giải pháp sau:

1. Đảng ủy tiếp tục thực hiện Chỉ thị 18/2000/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước. Các cơ quan, đơn vị bố trí cán bộ theo dõi công tác dân vận, đôn đốc xây thực hiện Quy chế dân chủ. Đảm bảo hoạt động của cán bộ, công chức thường xuyên được đôn đốc, nhắc nhở về tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân.

2. Tiếp tục cụ thể hóa, quán triệt, triển khai thực hiện Quyết định 290-QĐ/TW ngày 25-2-2010 của Bộ Chính trị về Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị nhằm đổi mới và nâng cao chất lượng công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước; Tổ chức việc đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức trực tiếp làm việc liên quan đến nhân dân.

3. Tham mưu các cấp lãnh đạo tổ chức đối thoại trực tiếp với tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân để lắng nghe, học hỏi, tiếp thu ý kiến, giải quyết khó khăn, vướng mắc và kịp thời tháo gỡ những bất cập; thực hiện công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân theo đúng quy định của pháp luật.

4. Đẩy mạnh việc thực hiện công tác cải cách hành chính.Tiếp tục nâng cao năng lực quản lý nhà nước, sửa đổi lề lối làm việc theo hướng dân chủ hóa và công khai hóa; chống quan liêu, cửa quyền, tham nhũng, lãng phí.

Để thực hiện đúng đắn Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, quan điểm của Đảng, pháp luật Nhà nước về công tác dân vận của chính quyền, thiết nghĩ phải xuất phát từ nhận thức các cấp chính quyền cần có thái độ gần gũi, lắng nghe một cách thực sự, làm cho người dân tin tưởng, hiểu đúng và chấp hành tốt các quy định của Nhà nước mà không phải sử dụng đến quyền lực….có như thế thì Nhà nước mà chúng ta xây dựng mới thực sự là Nhà nước của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân.

Trần Ngọc Huyến-Phó Bí thư Đảng uỷ CQCQ
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
Vào lúc 17h10, ngày 11/8/2022, Điện lực Hương Trà...
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.157.996
Truy câp hiện tại 5.628