Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Kế hoạch triển khai công tác văn hóa - văn nghệ năm 2022
Ngày cập nhật 06/05/2022

Thực hiện Kế hoạch số 52-KH/TU ngày 10 tháng 3 năm 2022 của Thị Ủy Hương Trà về triển khai công tác văn hóa - văn nghệ năm 2022. Ủy ban nhân dân thị xã ban hành Kế hoạch số 1358/KH-UBND về triển khai thực hiện công tác văn hóa - văn nghệ năm 2022 trên địa bàn với những nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Xác định việc tổ chức các hoạt động văn hóa – văn nghệ là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, liên tục và lâu dài; cần có sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ của các cấp, các ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội. Thông qua các hoạt động văn hóa – văn nghệ, góp phần tuyên truyền sâu rộng truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng của dân tộc, những giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam; giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; khơi dậy mạnh mẽ hơn nữa tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, tinh thần đoàn kết, khát vọng phát triển quê hương, đất nước phồn vinh, hạnh phúc của toàn dân; phát huy những giá trị văn hóa Huế, sức mạnh và tinh thần cống hiến của mọi người dân; bồi đắp niềm tin của Nhân dân và sự nghiệp đổi mới của quê hương, đất nước.

2. Việc tổ chức các hoạt động văn hóa – văn nghệ phải bảo đảm tính thiết thực, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, an toàn, tránh lãng phí; thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo, quy định về phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới; tạo không khí vui tươi, phấn khởi; cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, khơi dậy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần đại đoàn kết, niềm tự hào và ý chí tự lực, tự cường dân tộc; quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XIV và các chương trình, kế hoạch của thị xã trên lĩnh vực văn hóa – văn nghệ.

II. NỘI DUNG TRỌNG TÂM

1. Tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các quan điểm, chủ trương, đường lốicủa Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực văn hóa - văn nghệ

Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, … của Trung ương, của Tỉnh ủy và Thị ủy đã ban hành về công tác văn hóa – văn nghệ.

Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức cho cán bộ và các tầng lớp nhân dân về những quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước về lĩnh vực văn hóa – văn nghệ.

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị chủ động đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; kiên quyết đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái; tạo dựng niềm tin của nhân dân đối với quan điểm, chủ trương, đường lối văn hóa – văn nghệ của Đảng.

Chỉ đạo, định hướng, quản lý thông tin trên các trang Web, cổng thông tin điện tử, hệ thống Đài truyền thanh trên địa bàn thị xã mở các chuyên trang, chuyên mục, viết bài, xây dựng chương trình phát thanh nhằm tuyên truyền, quảng bá về những giá trị di sản, truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, của Thừa Thiên Huế và Hương Trà.

2. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh và thị xã trên lĩnh vực văn hóa – văn nghệ

Các cơ quan, đơn vị và địa phương theo dõi, quản lý các hoạt động văn hóa – văn nghệ thể dục, thể thao, du lịch, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và trong các ngày lễ kỷ niệm, các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước.

Kịp thời phát hiện và ngăn chặn sự xâm nhập của các sản phẩm phản văn hóa, phi thẫm mỹ vào xã hội, nhất là trên môi trường Internet và mạng xã hội.

3. Công tác chỉ đạo, quản lý và tổ chức các hoạt động văn hóa – văn nghệ

Các cơ quan, đơn vị và địa phương chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa – văn nghệ phục vụ các ngày kỷ niệm, ngày lễ lớn của quê hương, đất nước bảo đảm trang trọng, thiết thực, hiệu quả, phù hợp với tình hình, nhất là công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Tiếp tục tổ chức các hoạt động sáng tác các sản phẩm văn hóa, nghệ thuật theo quan điểm, các thông điệp, ý kiến chỉ đạo của Đảng, Nhà nước góp phần thiết thực cho sự nghiệp phát triển nền văn hóa, văn học, nghệ thuật trong tình hình mới.

Tổ chức các hoạt động văn hóa – văn nghệ, thể thao trong các lễ hội, sự kiện liên quan trên địa bàn cần thiết thực, hiệu quả, an toàn, phù hợp với nếp sống văn minh, truyền thống văn hóa dân tộc và thuần phong mỹ tục, tập quán tốt đẹp của quê hương, bảo đảm các điều kiện về phòng, chống dịch bệnh, cháy ổ, an ninh trật tự theo quy định.

Thực hiện nghiêm túc và đầy đủ các quy định về trách nhiệm nêu gương, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội. Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng di tích, nơi thờ tự, không gian lễ hội, không gian sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng để trục lợi, thực hiện hoạt động mê tín dị đoan.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã

Chủ trì, hướng dẫn, phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận và các đoàn thể thị xã, UBND các xã, phườngtrong việc tổ chức thực hiện Kế hoạch Triển khai công tác văn hóa – văn nghệ năm 2022 trên địa bàn thị xã. Theo dõi, tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân thị xã theo quy định.

Quản lý các hoạt động văn hóa – văn nghệ thể dục, thể thao, du lịch, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và trong các ngày lễ kỷ niệm, các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước.

Phối hợp kiểm tra, ngăn chặn kịp thời sự xâm nhập của các sản phẩm phản văn hóa, phi thẫm mỹ vào xã hội, nhất là trên môi trường Internet và mạng xã hội.

2. Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao thị xã

Tổ chức các hoạt động văn hóa – văn nghệ phục vụ các ngày kỷ niệm, ngày lễ lớn của quê hương, đất nước bảo đảm trang trọng, thiết thực, hiệu quả, phù hợp với tình hình, nhất là công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Tổ chức các hoạt động sáng tác các sản phẩm văn hóa, nghệ thuật theo quan điểm, các thông điệp, ý kiến chỉ đạo của Đảng, Nhà nước trong tình hình mới.

Tăng cường thời lượng phát sóng trên hệ thống Đài Truyền thanh từ thị xã đến cơ sở, xây dựng chuyên trang, chuyên mục, phóng sự, tin bài, … để giới thiệu đến các tầng lớp nhân dân về giá trị tốt đẹp của văn hóa Việt Nam, bản sắc văn hóa Huế, con người Huế gắn với các Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh và của thị xã trên lĩnh vực văn hóa, văn nghệ. Nâng cao công tác thẩm định, biên tập các nội dung tin, bài, chương trình, hoạt động nghệ thuật, giao lưu văn hóa, nghệ thuật.

3. Các cơ quan, ban, ngành cấp thị xã

Tổ chức thực hiện tốt các nội dung đề ra trong kế hoạch, phối hợp với cơ quan chủ trì và các địa phương trong công tác văn hóa – văn nghệ trong tình hình mới.

4. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Thị Đoàn, Liên đoàn Lao động, Hội Người cao tuổi, Hội Cựu chiến binh thị xã

 Xây dựng kế hoạch, hướng dẫn tổ chức các hoạt động văn hóa – văn nghệ. Vận động hội viên, đoàn viên và toàn thể nhân dân tích cực tham gia xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và các hoạt động văn hóa – văn nghệ.

5. Ủy ban nhân dân các xã, phường

Xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa – văn nghệ phục vụ các ngày kỷ niệm, ngày lễ lớn của quê hương, đất nước bảo đảm trang trọng, thiết thực, hiệu quả, phù hợp với tình hình, nhất là công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Tăng cường công tác tuyên truyền, tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, … của Trung ương, của Tỉnh ủy và Thị ủy đã ban hành về công tác văn hóa – văn nghệ.

Tập tin đính kèm:
Mỹ Lệ - phòng VHTT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
              Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022...
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.056.623
Truy câp hiện tại 1.422