Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày gia đình Việt Nam và Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022
Ngày cập nhật 06/05/2022

Ngày 29 tháng 4 năm 2022, Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà ban hành Kế hoạch số 1376/KH-UBND về tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Gia đình Việt Nam và Tháng hành động quốc gia về Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022 trên địa bàn với những nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích: 

a) Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội về công tác gia đình và việc xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.

b) Tôn vinh những giá trị nhân văn sâu sắc của gia đình Việt Nam, đẩy mạnh tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện nếp sống văn minh, văn hóa ứng xử trong gia đình, cộng đồng, kế thừa và phát huy những truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam.

2. Yêu cầu:

Các hoạt động hưởng ứng ngày Gia đình Việt Nam và Tháng hành động quốc gia về Phòng, chống bạo lực gia đình được tổ chức thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, phù hợp với tâm lý, phong tục tập quán của người dân các vùng miền, dân tộc khác nhau.

II. NỘI DUNG        

1. Chủ đề và các thông điệp truyền thông:

a) Truyền thông về Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình theo chủ đề: “Phòng, chống bạo lực gia đình là trách nhiệm của các cấp, các ngành, mọi gia đình và toàn xã hội”.

Thời gian: Từ ngày 15/5 đến 30/6 năm 2022.

b) Truyền thông về Ngày gia đình Việt Nam: Chủ đề “Gia đình bình an - Xã hộihạnhphúc”.

- Các thông điệp truyền thông:

+ Hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam 28/6.

+ Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương.

+ Gia đình là nơi bảo tồn, lưu giữ các giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc.

+ Xây dựng nhân cách người Việt Nam từ giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình.

+ Xây dựng môi trường văn hóa gia đình - cộng đồng - xã hội lành mạnh.

+ Hạnh phúc gia đình là yêu thương và chia sẻ.

+ Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu thảo hiền.

2. Tổ chức Hội thi “Gia đình Hạnh phúc” thị xã Hương Trà lần thứ III (Có Kế hoạch riêng).

a) Thời gian: Dự kiến ngày 24 tháng 6 năm 2022 (thứ sáu).

b) Địa điểm: Hội trường UBND thị xã.

III. KINH PHÍ

Kinh phí tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Gia đình Việt Nam và Tháng hành động quốc gia về Phòng, chống bạo lực gia đình sử dụng trong nguồn ngân sách đã cấp cho các đơn vị, địa phương năm 2022;

Huy động từ các nguồn xã hội hóa hợp pháp khác.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Văn hóa và Thông tin

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, ban ngành, đoàn thể thị xã tham mưu Kế hoạch chi tiết Tổ chức Hội thi “Gia đình Hạnh phúc” cấp thị xã lần thứ III và chọn gia đình tham gia Hội thi “Gia đình Hạnh phúc” cấp tỉnh. Theo dõi, tổng hợp kết quả thực hiện để báo cáo UBND thị xã và Sở Văn hóa và Thể thao.

Phối hợp tuyên truyền, cổ động trực quan về Ngày gia đình Việt Nam với các chủ đề, thông điệp truyền thông về gia đình; Phòng, chống bạo lực gia đình.

Hướng dẫn các xã, phường đăng ký triển khai Mô hình phòng, chống bạo lực gia đình tại cộng đồng.

2. Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể liên quan tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các hoạt động nhằm ngăn ngừa, giảm thiểu tác hại của bất bình đẳng giới và bạo lực gia đình. Hướng dẫn lồng ghép nội dung phòng chống bạo lực gia đình vào tháng hành động vì trẻ em.

3. Phòng Giáo dục và Đào tạo lồng ghép kiến thức phòng, chống bạo lực gia đình vào chương trình giáo dục, đào tạo phù hợp với các cấp học, bậc học;

4. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt nam và các đoàn thể thị xã

Phối hợp lồng ghép các nội dung của Chương trình hành động quốc gia Phòng, chống bạo lực gia đình vào các hoạt động của các ban, ngành đoàn thể.

Tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, hội viên về Ngày Gia đình và Tháng hành động Phòng, chống bạo lực gia đình.

5. Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao

Tăng cường thời lượng phản ánh các hoạt động kỷ niệm Ngày gia đình Việt Nam và hưởng ứng tháng hành động quốc gia Phòng, chống bạo lực gia đình và trên hệ thống truyền thanh; Chú trọng các phóng sự, bài viết về các Mô hình Phòng, chống bạo lực gia đình có nhiều đóng góp tích cực cho công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn.

6. UBND các xã, phường xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày gia đình Việt Nam và hưởng ứng tháng hành động quốc gia Phòng, chống bạo lực gia đình.

Chọn 01 thôn, tổ dân phố để triển khai đăng ký Mô hình phòng, chống bạo lực gia đình tại cộng đồng.

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, cổ động trực quan về Ngày Gia đình Việt Nam 28/6, Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình qua hệ thống đài truyền thanh, áp phích, panô, băng rôn trên các tuyến đường, trung tâm, trường học, địa điểm công cộng.

Phát động tổ chức “Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương” đối với toàn thể các hộ gia đình trên địa bàn trong khung giờ từ 17h00 đến 19h00 ngày 28 tháng 6 năm 2022 (Tùy vào điều kiện của từng gia đình, cơ quan, đơn vị để tổ chức phù hợp).

 

Tập tin đính kèm:
Mỹ Lệ - phòng VHTT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
Ma túy là hiểm họa của mỗi gia đình, mỗi quốc gia, dân...
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.065.034
Truy câp hiện tại 1.312