Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 26/2021/NQ-HĐND Quy định trang bị phương tiện PCCC và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng dân phòng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2023
Ngày cập nhật 06/05/2022

Ngày 28 tháng  4 năm 2022, UBND thị xã Hương Trà ban hành Kế hoahj số1373 /KH-UBND về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 26/2021/NQ-HĐND Quy định trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng dân phòng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2023, nội dung kế hoạch như sau:

 

1. Mục đích yêu cầu

- Tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 26 đảm bảo đúng tiến độ và có hiệu quả, gắn với thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 13/8/2021 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy.

- Đảm bảo duy trì hoạt động của các Đội dân phòng làm công tác PCCC tại thôn, tổ dân phố trên địa bàn thị xã và gắn với việc tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật, huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, thao tác sử dụng các phương tiện được trang bị cho các Đội PCCC dân phòng.

2. Nhiệm vụ

a. Thành lập, củng cố lực lượng dân phòng tại thôn, tổ dân phố

Thành phần:

- Lực lượng dân phòng được thành lập theo quy định tại Điều 30 Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ (theo phụ lục I hướng dẫn thành lập lực lượng dân phòng của UBND tỉnh).

- Phát huy vai trò của người hoạt động không chuyên trách tại thôn, tổ dân phố tham gia công tác phòng cháy, chữa cháy.

Thời gian thực hiện:

- Trước 10/5/2022: 72/72 Đội PCCC dân phòng phải được kiện toàn đúng đủ số lượng thành viên và trong độ tuổi phù hợp để thực hiện công tác PCCC&CNCH theo quy định tại Điều 30 Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ.

- Trong tháng 5/2022: 71/72 Đội PCCC dân phòng phải được tổ chức ra mắt theo quy định (Đội PCCC dân phòng tổ 8 – phường Tứ Hạ đã ra mắt; để đảm bảo chi phí UBND các xã, phường tổ chức 01 buổi ra mắt chung cho tất cả các Đội PCCC dân phòng trên địa bàn).

Chế độ chính sách liên quan

- Đội trưởng, đội phó dân phòng sẽ không được hưởng mức hỗ trợ thường xuyên hàng tháng tối thiểu 15% lương tối thiểu vùng theo quy định tại Khoản 2, Điều 34 Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ, mà chỉ được hưởng mức phụ cấp của những người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố theo Khoản 4 Điều 1 và Điều 3 Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND ngày 14/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh (các hệ số phụ cấp đã được hưởng đều cao hơn mức hỗ trợ thường xuyên 15% lương tối thiểu vùng, đáp ứng theo yêu cầu quy định tại Khoản 2, Điều 34 Nghị định số 136/2020/NĐ-CP). Các chế độ, chính sách khác liên quan thực hiện theo quy định tại Điều 34 Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020.

b. Danh mục trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng dân phòng

Trang bị cho 01 đội dân phòng

Stt

Danh mục

Số lượng

Đơn vị

Niên hạn

 sử dụng

1

Đèn pin (độ sáng 200 lm, chịu nước IPX4)

02

Chiếc

Hỏng thay thế

2

Bình bột chữa cháy xách tay loại 4 kg

05

bình

Theo quy định của nhà sản xuất

3

Bình khí CO2 chữa cháy xách tay loại 3kg

05

bình

          b) Trang bị cho lực lượng dân phòng của 01 xã/phường/thị trấn

Stt

Danh mục

Số lượng

Đơn vị

Niên hạn sử dụng

1

Máy bơm chữa cháy

01

chiếc

 

Theo quy định của nhà sản xuất

2

Vòi chữa cháy

06

cuộn

3

Lăng chữa cháy

02

chiếc

4

Ba chạc

01

chiếc

5

Vòi hút từ trụ nước chữa cháy

01

cuộn

6

Mở khóa trụ nước chữa cháy

01

Chiếc

Quy mô, thời gian thực hiện:

- Trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho đội dân phòng tại 72/72 thôn, tổ dân phố trên địa bàn thị xã. Ưu tiên trang bị phương tiện PCCC cho các khu dân cư có nguy cơ cháy nổ cao gồm: Tổ dân phố 7 – phường Tứ Hạ, tổ dân phố 8 – phường Tứ Hạ, tổ dân phố Giáp Ba – phường Hương Văn, tổ dân phố La Chữ Nam – phường Hương Chữ, thôn Giáp Trung – xã Hương Toàn, thôn Thuận Lợi – xã Bình Tiến.

-  Trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng dân phòng của 01 xã/phường tập trung nhiều loại hình cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ. Dự kiến sẽ trang bị các phương tiện PCCC cho lực lượng dân phòng của 01 xã, phường gồm: Tứ Hạ, Hương Văn, Hương Toàn, Bình Tiến.

- Thời gian thực hiện: Từ năm 2022 đến hết năm 2023.

c. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật, huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; thao tác sử dụng các phương tiện phòng cháy, chữa cháy đã được trang bị

Nội dung: Tổ chức tuyên truyền, bồi dưỡng kiến thức, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; thao tác sử dụng, bảo quản các phương tiện được trang bị.

Đối tượng tuyên truyền, tập huấn: Thành viên đội dân phòng và lực lượng tham gia công tác phòng cháy, chữa cháy tại thôn, tổ dân phố. Số lớp huấn luyện đăng ký tham gia: 07 lớp, số lượng người mỗi lớp trung bình 100 người.

Thời gian thực hiện: phối hợp tổ chức các lớp tuyên truyền tập huấn từ năm 2022 đến hết năm 2023

- Số thôn, tổ dân phố: 72 (Số người tham gia huấn luyện: 720 người)

- Tổng số lớp huấn luyện: 07 (Năm 2022: 04 lớp, năm 2023: 03 lớp).

Năm

Tên lớp

Thời gian

thực hiện

Địa điểm dự kiến tổ chức

Lực lượng dân phòng tham gia

2022

Lớp thứ 1

Từ ngày 13/5/2022 đến ngày 14/5/2022

Nhà văn hóa phường Tứ Hạ

Tứ Hạ: 08 Đội

(80 người)

Hương Vân: 07 Đội

(70 người)

Lớp thứ 2

Từ ngày 19/5/2022 đến ngày 20/5/2022

Nhà văn hóa

phường Hương Văn

Hương Văn: 08 Đội

(80 người)

Lớp thứ 3

Từ ngày 20/5/2022 đến ngày 21/5/2022

Nhà văn hóa

phường Hương Xuân

Hương Xuân: 08 Đội

(80 người)

Lớp thứ 4

Từ ngày 26/5/2022 đến ngày 27/5/2022

Nhà văn hóa xã

Hương Toàn

Hương Toàn: 11 Đội (110 người)

2023

Lớp thứ 5

Từ ngày 04/5/2023 đến ngày 05/5/2023

Nhà văn hóa

Xã Bình Tiến

Bình Tiến: 10 Đội

(100 người)

Lớp thứ 6

Từ ngày 05/5/2023 đến ngày 06/5/2023

Nhà văn hóa

xã Bình Thành

Hương Bình: 05 Đội (50 người)

Bình Thành: 07 Đội

(70 người)

Lớp thứ 7

Từ ngày 11/5/2023 đến ngày 12/5/2023

Nhà văn hóa phường Hương Chữ

Hương Chữ: 8 Đội

(80 người)

 

d. Tổng kinh phí thực hiện theo Kế hoạch 346/KH-UBND và nghị quyết số 26/2021/NQ-HĐND được chi hằng năm theo nguồn kinh phí của HĐND tỉnh thông qua, cấp cho các địa phương từ năm 2021 đến 2023 gồm:

- Kinh phí tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật, huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Ngân sách đảm bảo để trang bị phương tiện PCCC cho đội dân phòng và tập huấn công tác phòng cháy, chữa cháy theo phân công thực hiện của HĐND tỉnh phân cho địa phương Hương Trà từ năm 2021 đến 2023 là 1.304.000.000đ (Một tỷ ba trăm lẻ bốn triệu đồng).

- Ngân sách cấp đảm bảo để trang bị máy bơm chữa cháy và các thiết bị đi kèm tại các xã, phường, thị trấn trên cơ sở kinh phí HDND tỉnh cấp, UBND thị xã bố trí ngân sách để phục vụ công tác PCCC&CNCH theo quy định.

3. Phân công trách nhiệm

a. Công an thị xã

- Phối hợp với Phòng Tài chính – Kế hoạch thị xã, UBND các xã, phường tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch này đảm bảo đúng tiến độ và có hiệu quả; chỉ đạo Công an các xã, phường tham mưu UBND cùng cấp triển khai các nội dung liên quan công tác đề xuất kiện toàn, ra mắt Đội PCCC dân phòng; tổ chức công tác kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, tuyên truyền, lập danh sách thành viên tham gia tập huấn về phòng cháy, chữa cháy cho lực lượng dân phòng.

- Phối hợp với UBND các xã, phường lựa chọn các địa bàn trọng điểm về phòng cháy, chữa cháy để tham mưu UBND thị xã trang bị máy bơm chữa cháy và thiết bị kèm theo; đảm bảo yêu cầu công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; hướng dẫn UBND các địa phương ban hành quy chế quản lý, sử dụng phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ được trang bị cho lực lượng dân phòng tại địa bàn quản lý.

- Hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá, tổng hợp tình hình và kết quả thực hiện; định kỳ hàng năm, trước ngày 30/11 báo cáo UBND thị xã tình hình triển khai các nội dung của Kế hoạch. Tham mưu UBND thị xã tổ chức tổng kết việc thực hiện kế hoạch này khi có yêu cầu.

b. Ủy ban nhân dân các xã, phường

- Ban hành quyết định thành lập, kiện toàn và quy chế hoạt động của Đội dân phòng tại toàn bộ thôn, tổ dân phố thuộc địa bàn quản lý trên cơ sở đề xuất của Công an cấp xã; ban hành quy chế quản lý, sử dụng và phương án bố trí các phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ được trang bị.

- Bố trí sử dụng kinh phí do UBND thị xã cấp để tổ chức mua sắm, trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho đội dân phòng đúng quy định; bố trí địa điểm, điều kiện và lực lượng tham gia các lớp tuyên truyền, tập huấn công tác phòng cháy, chữa cháy.

- Triển khai đồng bộ các nội dung Kế hoạch này gắn với việc tiếp tục thực hiện các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh liên quan về phòng cháy, chữa cháy (Quyết định số 615/QĐ-UBND ngày 06/3/2020 ban hành Quy định đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện Tiêu chí “An toàn phòng cháy, chữa cháy” cấp xã trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; Kế hoạch số 172/KH-UBND ngày 20/7/2021 thực hiện Quyết định số 630/QĐ-TTg ngày 11/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy; Kế hoạch số 216/KH-UBND ngày 20/6/2021 thực hiện Kết luận số 02-KL/TW ngày 18 tháng 5 năm 2021 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy…).

- Căn cứ vào các nội dung Kế hoạch này, chủ động sử dụng ngân sách địa phương để tổ chức thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ theo đúng quy định. Lập dự toán kinh phí thực hiện hàng năm gửi Phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã để tổng hợp, thẩm định (đối với nguồn kinh phí do ngân sách thị xã đảm bảo); quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí theo đúng quy định hiện hành.

c. Phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã

- Trên cơ sở dự toán do Công an thị xã và UBND các xã, phường lập, Phòng Tài chính, kế hoạch căn cứ khả năng cân đối ngân sách thị xã và các quy định có liên quan để thẩm định, tham mưu UBND thị xã bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch (phần kinh phí do ngân sách thị xã đảm bảo) theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

- Phối hợp Công an thị xã để tham mưu Chủ tịch UBND thị xã phân bố nguồn ngân sách do HĐND tỉnh phân bổ về cho UBND thị xã Hương Trà phục vụ công tác PCCC&CNCH từ năm 2021 -2023.

- Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí theo đúng quy định hiện hành.

d. Trung tâm Văn hóa - Thông tin và thể thao thị xã

Thực hiện các hoạt động truyền thông, tuyên truyền về các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, địa phương trong công tác phòng cháy, chữa cháy và việc thành lập, trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy cho lực lượng dân phòng trên địa bàn thị xã. Phối hợp với Ban Dân vận thị ủy, các cơ quan liên quan, đẩy mạnh công tác thông tin và truyền thông, tạo sự chuyển biến về nhận thức, đồng thuận và huy động sự tham gia của toàn xã hội đối với hoạt động phòng cháy, chữa cháy tại thôn, tổ dân phố.

3. Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã và các tổ chức thành viên

- Nâng cao vai trò, trách nhiệm giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 26/2021/NQ-HĐND tại các địa phương; vận động, cử người tham gia đội dân phòng được thành lập tại các thôn, tổ dân phố.

- Phối hợp với Công an thị xã xây dựng quy chế dân chủ trong công tác PCCC&CNCH; vận động các hộ gia đình tự trang bị phương tiện chữa cháy. Triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc có hiệu quả các nội dung Kế hoạch 2527/KH-CATX-MTTQ ngày 20/11/2021 phối hợp tổ chức triển khai công tác PCCC giai đoạn 2021-2023.

4. Tổ chức thực hiện

a. Căn cứ Kế hoạch này, các Phòng, ban, ngành liên quan, UBND các xã, phường xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện, gửi kế hoạch về UBND thị xã (qua Công an thị xã ) trước ngày 10/5/2022; định kỳ hàng năm, báo cáo kết quả thực hiện về UBND thị xã (qua Công an thị xã) trước ngày 20/11 để tổng hợp.

b. Giao Công an thị xã đôn đốc, theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện của các đơn vị, địa phương về các nội dung của Kế hoạch; tổng hợp, báo cáo UBND thị xã tình hình thực hiện hàng năm trước ngày 02/12 để báo cáo Hội đồng nhân dân thị xã và báo cáo tổng kết thực hiện Kế hoạch này khi có yêu cầu của UBND tỉnh.

 

VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
              Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022...
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.056.623
Truy câp hiện tại 1.478