F:\F_Portal\huongtra.hue.gov.vn\UploadFiles
Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tình hình kinh tế - xã hội (Tuần thứ 20, từ ngày 16/5/2022 – 20/5/2022)
Ngày cập nhật 24/05/2022

I. TÌNH HÌNH:

1. Công tác giải ngân vốn đầu tư công năm 2022: Công tác giải ngân vốn đầu tư công vẫn còn rất chậm so với kế hoạch vốn thông báo; số giải ngân là 3,338 tỷ so với 70,541 tỷ đồng, đạt 4,73%; chưa được các chủ đầu tư đôn đốc, triển khai thực hiện theo tinh thần Chỉ thị số 30/CT-UBND ngày 27/12/2021 của UBND tỉnh về thực hiện đầu tư công năm 2022 và Công văn số 1647/UBND-XD ngày 21/02/2022 của UBND tỉnh về việc đôn đốc thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2022.

2. Về tiến độ công tác chuẩn bị đầu tư dự án khởi công mới năm 2022: Số dự án được phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đến ngày 13/5/2022 là 25 dự án so với tổng số 32 dự án (có 2 dự án chỉ đối ứng vốn), chiếm tỷ lệ 78%.

Trong tuần, UBND thị xã tổ chức cuộc họp rà soát, đôn đốc tiến độ để sớm khởi công dự án trong tháng 5/2022.

3. Về công tác quyết toán dự án hoàn thành: Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 04/CT-UBND ngày 18/02/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác quyết toán vốn đầu tư công năm 2022 và tiếp tục rà soát, xử lý 89 công trình, dự án chậm lập hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành.

4. Công tác thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: Đến ngày 20/5/2022, các khoản thị xã, phường, xã thu vào ngân sách ước thực hiện được là: 34,722 tỷ đồng, đạt 27,15% dự toán tỉnh giao và đạt 18,48% so với dự toán thị xã giao. Chi tiết như sau:

TT

Nội dung

Dự toán
Tỉnh giao
năm 2022

Dự toán
Thị xã giao
năm 2022

Thực hiện đến ngày 20/5

Tỷ lệ Thực hiện so với DT tỉnh (%)

Tỷ lệ Thực hiện so với DT thị xã (%)

A

Các khoản giao Thị xã, phường, xã thu

127.900

187.900

34.722

27,15

18,48

1

Thu ngoài quốc doanh

32.000

32.000

14.477

45,24

45,24

2

Thuế thu nhập cá nhân

8.000

8.000

4.965

62,06

62,06

3

Thu tiền sử dụng đất

50.000

110.000

4.261

8,52

3,87

 

Trong đó:

         
 

Ngân sách tỉnh hưởng

15.000

33.000

1.317

8,78

3,99

 

Ngân sách thị xã hưởng

35.000

77.000

2.944

8,41

3,82

4

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

200

200

23

11,50

11,50

5

Tiền thuê đất

5.000

5.000

356

7,12

7,12

 

Trong đó:

         
 

Ngân sách tỉnh hưởng

2.000

2.000

 

-

-

 

Ngân sách thị xã hưởng

3.000

3.000

356

11,87

11,87

6

Thu cấp quyền khai thác khoáng sản

6.000

6.000

828

13,80

13,80

7

Lệ phí trước bạ

11.500

11.500

5.507

47,89

47,89

8

Phí, lệ phí

8.500

8.500

2.816

33,13

33,13

 

Trong đó:

         
 

Ngân sách tỉnh hưởng

7.000

7.000

1.977

28,24

28,24

 

Ngân sách thị xã hưởng

1.500

1.500

839

55,93

55,93

9

Thu khác ngân sách

4.000

4.000

1.359

33,98

33,98

 

Trong đó:

         
 

Ngân sách tỉnh hưởng

1.900

1.900

35

1,84

1,84

 

Ngân sách thị xã hưởng

2.100

2.100

1.324

63,05

63,05

10

Thu quỹ đất công ích và hoa lợi công sản khác

2.700

2.700

91

3,37

3,37

11

Thu huy động, đóng góp

   

39

   

B

Phân chia ngân sách

127.900

187.900

34.722

27,15

18,48

1

Ngân sách tỉnh hưởng

31.900

49.900

4.157

13,03

8,33

2

Ngân sách thị xã hưởng

96.000

138.000

30.565

31,84

22,15

5. Sản xuất nông nghiệp:

  1. Công tác trồng trọt-BVTV:

- Cây lúa:

+ Lúa Đông Xuân: Đã thu hoạch khoảng 1.500ha. Còn lại khoảng 200ha (Đông Toàn: 80ha, Tây Toàn: 50ha, La Chữ: 20ha, …), dự kiến thu hoạch xong trước ngày 23/5.

+ KH vụ Hè Thu: 1.650ha. Hiện nay đang làm đất và bắt đầu gieo sạ được 13ha (Đông Toàn).

Trên lúa Đông Xuân: Bệnh lem lép hạt gây hại khoảng 97ha trong đó nhiễm nhẹ 55ha; nhiễm trung bình 40ha, nhiễm nặng 2ha ở Tây Xuân. Bệnh khô vằn gây hại khoảng 112ha trong đó nhiễm nhẹ 80ha; nhiễm trung bình 32ha.

- Cây lạc: Đến nay đã thu hoạch: 145ha (Văn Xá Tây: 40ha, Tây Xuân: 20, Hương Vân: 15, Lai Thành: 12, Phú An: 20ha).

- Cây sắn: Đang giai đoạn phát triển thân lá. Bệnh khảm lá tiếp tục gây hại, diện tích nhiễm khoảng 475ha. Trong đó: 07ha tỷ lệ <30%; 96ha tỷ lệ 30-70%; 372ha tỷ lệ >70%.

- Cây ăn quả có múi: Diện tích 266,5ha, đang giai đoạn phát triển quả. Bệnh chảy gôm tiếp tục gây hại và giảm hơn kỳ trước, tỷ lệ bệnh phổ biến 5-10%, nơi cao 10- 20%, tập trung chủ yếu ở Hương Vân, Hương Bình. Sâu đục thân, đục cành gây hại khoảng 70ha, sâu chủ yếu tuổi 5-trưởng thành, tỷ lệ bệnh phổ biến 3-5%, nơi cao 7-10%. Ngoài ra có sâu vẽ bùa, muội đen, rệp sáp,... gây hại rải rác.

- Cây rau: Diện tích khoảng 125ha (Hương Chữ 60ha, Hương Xuân 25ha, Tứ Hạ 05ha, Hương Văn 10ha, Hương Vân 10ha và rải rác các HTX khác). Sâu ăn lá, dòi đục cọng hành gây hại nhẹ.

  1. Công tác chăn nuôi - thú y:

- Triển khai tiêm phòng vắc xin Viêm da Nổi cục cho đàn trâu bò, đã tiêm được 300 liều.

- Tiêp tục   tiêm phòng vụ Xuân 2022 được 8300 liều vắc xin vắc xin tam liên lợn, 1.300 liều Tụ huyết trùng trâu bò, 54.000 liều vắc xin cúm H5N1 và 50.000 liều vắc xin dịch tả vịt và 4.500 liều vắc xin Dại chó.

- Chỉ đạo các ngành triển khai công tác phòng chống các dịch bệnh như Lở mồm long móng, cúm gia cầm, Viêm da nổi cục trên trâu bò và dịch tả lợn châu phi.

c) Công tác khuyến nông: 

- Triển khai các mô hinh năm 20222 : Đã triển khai mô hinh trồng Rau an toàn tại HTXNN la Chữ với diện tích 0,6 ha,  đang hoàn thành nhà lưới và bắt hệ thống tưới nước tự động. Mô hinh phát triển cây Tràm trên 11 ha đến nay cây phát triển tốt. Tiếp tục triển khai mô hình trồng cam, quýt, bưởi VietGap 2,5 ha tại xã Hương Bình, mô hình tưới tiết kiệm nước 10 ha cây ăn quả tại Hương Vân, Bình Thành, Bình Tiến và Hương Bình.   

6. Công tác chỉ đạo, điều hành, an sinh xã hội:

  •  Tổ chức buổi làm việc với các ngành liên quan và các xã, phường về công tác giải ngân vốn đầu tư công và rà soát tiến độ thu tiền sử dụng đất kế hoạch năm 2022.
  • Tổ chức làm việc với Viện Quy hoạch xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế, các ngành và UBND phường Hương Vân thông qua phương án quy hoạch đối với quy hoạch phân khu trung tâm phường Hương Vân (lần 1).
  • UBND thị xã phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức làm công tác tín ngưỡng tôn giáo trên địa bàn thị xã.
  • Tổ chức tập huấn, tư vấn đưa lao động đi làm việc ở ngoài theo hợp đồng cho lãnh đạo và đội ngũ cán bộ công chức văn hóa xã hội các xã phường.
  • Tổ chức thành công đêm văn nghệ quần chúng tại xã Bình Tiến và đã hoàn thành chương trình tham gia ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc miền núi tại huyện Nam Đông.
  • Tổ chức thành công lễ Khai mạc Đại hội Thể dục thể thao thị xã lần thứ IX năm 2021-2022.
  • Chỉ đạo Phòng Văn hóa thông tin, Trung tâm văn hóa Thông tin và Thể thao tăng cường thực hiện công tác tuyên truyền cổ động trực quan nhân ngày kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5/1890 – 19/5/2022 và khai mạc Đại hội TDTT thị xã lần thứ IX năm 2022.
  • Chỉ đạo các xã phường, các cơ quan, đơn vị tổ chức ra quân thực hiện “Ngày Chủ nhật Xanh” tổng vệ sinh môi trường trên toàn thị xã nhằm chào mừng kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; hưởng ứng SEA Games31 (từ 12/5-23/5/2022) và Khai mạc Đại hội TDTT thị xã Hương Trà lần thứ IX năm 2022.

7. Tình hình dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn thị xã:

- Trong tuần thị xã ghi nhận tổng số ca  Test nhanh (+)  là 2 trường hợp, số ca  F0 có mã bệnh : 2 trường hợp.

         - Công tác tiêm phòng Vắc xin Covid – 19 đến thời điểm báo cáo : 

- Mũi 1: 51.873

- Mũi 2: 51.671

- Mũi bổ sung: 21.862

- Mũi nhắc lại: 21.714

8. Công tác nội chính:

- Trật tự xã hội:

+ Phạm pháp hình sự: Xảy ra 02 vụ/03 đối tượng : 01 vụ/01 đối tượng trộm cắp tài sản, hiện Công an thị xã đã ra lệnh tạm giữ khẩn cấp đối tượng để tiếp tục điều tra, 01 vụ/02 đối tượng cướp tài sản, hiện Công an thị xã đang tiếp tục tập trung lực lượng tổ chức truy xét, làm rõ 02 đối tượng thực hiện hành vi cướp tài sản trên.

+ Tội phạm ma túy, môi trường, kinh tế: không xảy ra.

- Tin báo, tố giác tội phạm: không xảy ra

- Tai nạn giao thông đường bộ: không xảy ra.

- Tai nạn xã hội: Không xảy ra

- Về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng: Công an thị xã đã tổ chức 21 ca tuần tra, phát hiện, xử lý 57 trường hợp (23ô tô, 34mô tô)  vi phạm. Xử lý VPHC 37 trường hợp (16 ô tô, 27 mô tô), phạt tiền 28.625.000 đồng.

9. Kết quả thực hiện nhiệm vụ tại Trung tâm hành chính công, Ban tiếp công dân thị xã và thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh: (Các phụ lục kèm theo).

II. HƯỚNG CÔNG TÁC TUẦN ĐẾN:

1. Tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc các nhiệm vụ:

+ Công tác xúc tiến đầu tư trên địa bàn thị xã (dự án Nhà máy may, Khu dân cư Tứ Hạ - Hương Văn, Tây Nam Quốc lộ 1A, Dược HeRa, siêu thị Go, Chợ Tứ Hạ, Bình Điền, Hạ tầng các cụm công nghiệp,…);

+ Công tác thu ngân sách trên địa bàn, tập trung công tác thu tiền sử dụng đất;

+ Công tác khởi công mới các dự án 2022;

+ Tiến độ lập các đồ án quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, kế hoạch sử dụng đất 2021-2030;

+ Công tác giải ngân vốn đầu tư công năm 2022, khẩn trương thực hiện công tác chuẩn bị  đầu tư năm 2022 và công tác kiểm kê, thu hồi đất để GPMB theo Thông báo kết luận số 60/TB-UBND ngày 07/01/2022 của UBND thị xã;

+ Công tác quyết toán dự án hoàn thành, trong đó tập trung 89 dự án chậm nộp hồ sơ thẩm tra, phê duyệt;

+ Thực hiện Công văn số 1647/UBND-XD ngày 21/02/2022 của UBND tỉnh về việc đôn đốc thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2022.

+ Công tác quản lý, sử dụng tài sản công; sắp xếp, xử lý tài sản công theo Chỉ thị 01/CT-UBND ngày 11/01/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh; Thanh lý tài sản xe ô tô theo hướng dẫn của Sở Tài chính.

2. Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành và UBND các xã, phường tiếp tục tổ chức tuyên truyền về dịch bệnh Covid - 19, không chủ quan trong công tác phòng, chống dịch bệnh.

3. Hoàn chỉnh phương án chuyển đổi mô hình chợ Tứ Hạ, trong đó, có phương án vay vốn Quỹ phát triển đất của tỉnh để giải phóng mặt bằng; mở rộng Cụm CN Tứ Hạ, cụm CN Bình Thành;

4. Đẩy mạnh tuyên truyền phong trào xây dựng nếp sống văn minh đô thị và xây dựng nông thôn mới; tiếp tục công tác tuyên truyền đến toàn thể nhân dân trên địa bàn thị xã về phòng chống dịch Covid-19. Tiếp tục thực hiện Chương trình xây dựng Thừa Thiên Huế “Xanh - Sạch - Sáng”, “Thành phố bốn mùa hoa”, phong trào Ngày Chủ nhật xanh; Tổ chức tốt Đại hội TDTT thị xã và tham gia Đại hội TDTT cấp tỉnh.

5. Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đảm bảo quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội. Thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng trên địa bàn thị xã./.

Tập tin đính kèm:
VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.283.789
Truy câp hiện tại 351