F:\F_Portal\huongtra.hue.gov.vn\UploadFiles
Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tin Chính 2016
Quay lại12345Xem tiếp
Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
Sáng ngày 30/11, UBND thị xã Hương Trà đã Khai...
Thị ủy Hương Trà: Kế hoạch tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết 10-NQ/TW
Ngày cập nhật 08/06/2022

Ngày 20/5/2022, Ban Thường vụ Thị ủy ban hành Kế hoạch 59-KH/TU về việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết 10-NQ/TW, ngày 10/2/2022 của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Nghị quyết 06-NQ/TW, ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

 - Tạo sự thống nhất và nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong toàn Đảng bộ và Nhân dân đặc biệt là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp về tầm quan trọng của tài nguyên địa chất, khoáng sản, về vai trò, vị trí của ngành Địa chất và công nghiệp khai khoáng; Chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

- Nâng cao nhận thức và tạo sự thống nhất trong toàn Đảng bộ và hệ thống chính trị của thị xã, sự đồng thuận trong Nhân dân về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

- Giúp cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trên địa bàn thị xã lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 10 và Nghị quyết 06 của Bộ Chính trị.

2. Yêu cầu

- Công tác tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết phải được tiến hành nghiêm túc, chất lượng. Đổi mới nội dung, phương thức quán triệt các Nghị quyết phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị, bảo đảm phòng, chống dịch Covid-19.

- Các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên xác định rõ chức năng, nhiệm vụ của mình, nắm vững các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp để tổ chức thực hiện thắng lợi mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ thể của các Nghị quyết. Công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện các Nghị quyết được tiến hành thường xuyên, định kỳ.

II. NỘI DUNG

Tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt

Cấp thị xã: Ban Thường vụ Thị ủy sẽ tổ chức điểm cầu trực tuyến Hội nghị cán bộ chủ chốt thị xã để học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết 10 (Ngày 18/5/2022 đã tổ chức điểm cầu trực tuyến quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết 06)

Đối với cơ sở: căn cứ vào điều kiện của địa phương, đơn vị để tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triêt các nghị quyết bằng nhiều hình thức phù hợp.

- Thời gian: hoàn thành trong tháng 6/2022

- Tài liệu: Những nội dung chính Nghị quyết số 06-NQ/TW, ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045 và Những nội dung chính Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 10/2/2022 của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (kèm theo Kế hoạch).

Một số nhiệm vụ cần tập trung nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện

Cấp ủy, tổ chức đảng từ thị xã đến cơ sở căn cứ vào nội dung của Nghị quyết và chức năng, nhiệm vụ, tình hình, đặc điểm cụ thể của địa phương, đơn vị chủ động chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ sau:

Về Nghị quyết 10

- Tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng; thống nhất và nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của tài nguyên địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng.

- Nghiên cứu hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách về địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng. Tổng kết, đánh giá đầy đủ việc thực hiện Luật Khoáng sản năm 2010, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện nội dung về công tác điều tra cơ bản địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng.

- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về tài nguyên địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng.

- Tăng cường nguồn lực thực hiện công tác điều tra cơ bản địa chất; ứng dụng khoa học, công nghệ tiên tiến, hiện đại trong điều tra cơ bản tài nguyên địa chất, thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản. Nghiên cứu cơ chế, đẩy nhanh việc chuyển đổi toàn diện công nghệ, thiết bị các cơ sở khai thác, chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng quy mô nhỏ nhằm bảo đảm an toàn, giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

Đối với Nghị quyết 06

- Hoàn thiện thể chế, chính sách tạo thuận lợi cho quá trình đô thị hóa, công tác quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển đô thị bền vững.

- Nâng cao chất lượng quy hoạch đô thị đáp ứng yêu cầu quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển đô thị.

- Tập trung xây dựng, phát triển hệ thống hạ tầng đô thị quốc gia bền vững và đồng bộ về mạng lưới.

- Đẩy mạnh phát triển nhà ở, hệ thống hạ tầng đô thị đồng bộ, hiện đại, liên kết, thích ứng với biến đổi khí hậu.

- Xây dựng và hoàn thiện mô hình chính quyền đô thị; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý đô thị và chất lượng cuộc sống đô thị, bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội, an ninh, an toàn và trật tự đô thị.

- Phát triển kinh tế khu vực đô thị; đổi mới cơ chế, chính sách tài chính và đầu tư phát triển đô thị.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền

- Các cấp ủy, tổ chức đảng tổ chức phổ biến, tuyên truyền học tập các nội dung của các Nghị quyết bằng nhiều hình thức phù hợp.

- Ban Tuyên giáo Thị ủy phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu kế hoạch tuyên truyền việc thực hiện các Nghị quyết phù hợp với tình hình.

- Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao thị xã tổ chức tuyên truyền nội dung các Nghị quyết cần tập trung vào:

+ Ý nghĩa, tầm quan trọng của tài nguyên địa chất, khoáng sản; việc quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả tài nguyên, khoáng sản; bảo vệ môi trường, sinh thái, an toàn lao động trong hoạt động khoáng sản; chính sách, pháp luật về quản lý và khai thác tài nguyên, khoáng sản; về vai trò, vị trí của ngành Địa chất và công nghiệp khai khoáng; những nội dung chủ yếu và kết quả nổi bật của ngành Địa chất, khoáng sản, công nghiệp khai khoáng.

+ Ý nghĩa, tầm quan trọng, sự cần thiết của việc quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam trong tình hình mới; những nội dung chủ yếu và kết quả triển khai việc quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển đô thị; những mô hình mới, cách làm hay.

Hoài Trang - BTG Thị ủy
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.511.790
Truy câp hiện tại 4.977