Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 21/06/2022

Ngày 03 tháng 6 năm 2022, Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Nghị  quyết số 04/2022/NQ-HĐND về việc Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Theo Quyết nghị:

Điều 1. Quy định mức thu, chế độ thu, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Điều 2. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 09/2017/NQ-HĐND ngày 31 tháng 3 năm 2017 và Nghị quyết số 04/2020/NQ-HĐND ngày 08/5/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về sửa đổi, bổ sung một số điều tại tại Nghị quyết số 09/2017/NQ-HĐND ngày 31 tháng 3 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VIII, Kỳ họp chuyên đề lần thứ 5 thông qua ngày 03 tháng 6 năm 2022 và có hiệu lực từ ngày 13 tháng 6 năm 2022. 

Tập tin đính kèm:
Thanh Thảo - CNVPĐK Đất Đai
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
Ngày 19/8/2022, trong quá trình thực hiện kiểm tra định kỳ...
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.169.984
Truy câp hiện tại 4.242