Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quyết định về việc phân bổ kinh phí nâng cấp, sửa chữa hệ thống đài truyền thanh xã và mua sắm hệ thống âm thanh hội trường nhà văn hóa xã, phường
Ngày cập nhật 22/06/2022

Ngày 13 tháng 6 năm 2022, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 1022 /QĐ-UBND về việc trích ngân sách thị xã số tiền: 1.500.000.000 đồng (Một tỷ năm trăm triệu đồng) từ nguồn bổ sung có mục tiêu của tỉnh giao đầu năm 2022 cấp cho UBND các xã, phường để nâng cấp, sửa chữa hệ thống đài truyền thanh xã và mua sắm hệ thống âm thanh Hội trường nhà văn hóa xã, phường (theo phụ lục đính kèm).

 

(Kèm theo Quyết định số 1022 /QĐ-UBND ngày 13 /6/2022 của Ủy ban nhân dân thị xã)

         
     

ĐVT: 1.000 đồng

STT

Đơn vị

Nâng cấp, sửa chữa hệ thống đài truyền thanh xã

Hệ thống âm thanh Hội trường nhà văn hóa xã, phường

Tổng

1

UBND phường Hương Vân

 

                       450.000

        450.000

2

UBND xã Hương Bình

                    300.000

 

        300.000

3

UBND xã Bình Tiến

                    300.000

                       450.000

        750.000

Tổng cộng

                    600.000

                       900.000

     1.500.000

 

VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 8.131.225
Truy câp hiện tại 3.030