F:\F_Portal\huongtra.hue.gov.vn\UploadFiles
Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quyết định 765/QĐ-TTg năm 2022 về Danh mục dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu sử dụng ngân sách nhà nước thuộc ngành, lĩnh vực Nội vụ
Ngày cập nhật 28/06/2022

Ngày 23/6/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 765/QĐ-TTg về ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu sử dụng ngân sách nhà nước thuộc ngành, lĩnh vực Nội vụ.

 

Quyết định giao Bộ trưởng Bộ Nội vụ:

a) Ban hành tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng và hướng dẫn triển khai việc thực hiện cung cấp dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước quy định tại Điều 1;

b) Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật, định mức chi phí (nếu có) làm cơ sở ban hành đơn giá, giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật về giá;

c) Căn cứ tình hình thực tế thực hiện từng giai đoạn, kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung danh mục dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu sử dụng ngân sách nhà nước cho phù hợp.

Theo Quyết định, Danh mục dịch vụ sự nghiệp công thiết yếu có Dịch vụ lưu trữ, cụ thể: Dịch vụ thu thập tài liệu lưu trữ Phông lưu trữ Nhà nước Việt Nam của Lưu trữ lịch sử; Dịch vụ bảo quản tài liệu lưu trữ Phông lưu trữ Nhà nước Việt Nam của Lưu trữ lịch sử; Dịch vụ sử dụng tài liệu lưu trữ Phông lưu trữ Nhà nước Việt Nam của Lưu trữ lịch sử phục vụ nhiệm vụ chính trị.

Danh mục dịch vụ sự nghiệp công cơ bản có Dịch vụ lưu trữ và Dịch vụ bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, cụ thể: Dịch vụ sử dụng tài liệu lưu trữ Phông lưu trữ Nhà nước Việt Nam của Lưu trữ lịch sử phục vụ nhu cầu xã hội; Dịch vụ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn ngạch công chức; Dịch vụ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Nội vụ; Dịch vụ bồi dưỡng theo yêu cầu của vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý; Dịch vụ bồi dưỡng theo yêu cầu của vị trí việc làm chuyên môn, nghiệp vụ ngành, lĩnh vực Nội vụ.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

 

Văn Thu Thảo
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
Sáng ngày 26/9, Phòng Lao động - Thương binh và Xã...
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.283.789
Truy câp hiện tại 2.383