Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tập trung các giải pháp để phát triển nguồn nhân lực cho giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030
Ngày cập nhật 21/07/2022

Trong nền kinh tế hội nhập, cạnh tranh như hiện nay luôn đòi hỏi mọi quốc gia có một nền kinh tế phát triển bền vững. Một trong những yếu tố làm nên nền kinh tế bền vững đó chính là nguồn nhân lực chất lượng cao. Nhân lực chất lượng cao là nguồn lực chính quyết định quá trình tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội. Con người là trung tâm của chiến lược phát triển, đồng thời là chủ thể của sự phát triển. Xét trong quá trình sản xuất, con người không chỉ là một yếu tố cấu thành, mà còn là nhân tố quyết định việc khai thác, sử dụng, bảo vệ và tái tạo các nguồn lực khác. Hơn nữa, nguồn nhân lực chất lượng cao là một trong những yếu tố quyết định sự thành công của sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước.

 

Quán triệt sâu sắc Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 28/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh phát triển nhân lực có kỹ năng nghề, góp phần nâng cao năng suất lao động và tăng năng lực cạnh tranh quốc gia trong tình hình mới; Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 13/5/2022 của Tỉnh ủy tỉnh Thừa Thiên Huế về Phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Thị xã Hương Trà tập trung xây dựng kế hoạch phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 để đón đầu xu thế phát triển và thực hiện thành công mục tiêu đưa thị xã Hương trà xứng tầm là đô thị động lực của tỉnh Thừa Thiên Huế trong tiến trình cùng cả tỉnh xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương; trong đó tập trung các mục tiêu và chỉ tiêu:

Xây dựng, phát triển nguồn nhân lực của thị xã đảm bảo quy mô, cơ cấu, chất lượng cao dựa trên các yếu tố cơ bản là trí lực, thể lực, kỹ năng, đạo đức nghề nghiệp, đáp ứng nhu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; đảm bảo từng bước hình thành đội ngũ lao động có tay nghề, chất lượng cao của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đủ tiêu chuẩn, trình độ chuyên môn phù hợp với vị trí việc làm; Đào tạo và phát triển đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật đáp ứng yêu cầu phát triển trên các lĩnh vực dịch vụ - công nghiệp- xây dựng - nông nghiệp.

Phấn đấu đến năm 2025: Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 70 - 75%; trong đó, có bằng cấp, chứng chỉ đạt 30 - 35%, ngành công nghiệp - xây dựng là 34%, ngành dịch vụ là 51%. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông được hướng nghiệp là 90%- 95%, đạt từ 10 bác sĩ và 12-15 cán bộ khoa học trên 1 vạn dân. 100% cán bộ, công chức, viên chức các cấp được đào tạo đáp ứng tiêu chuẩn; trong đó, có ít nhất 10% công chức hành chính các cấp có trình độ sau đại học.

Phấn đấu đến năm 2030: Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 75% - 80%; trong đó, có bằng cấp, chứng chỉ đạt 50%-60%, ngành công nghiệp- xây dựng là 37%, ngành dịch vụ là 54%. Đến năm 2030, hệ thống thông tin thị trường lao động được hiện đại hóa, dữ liệu được liên thông.

Những chỉ tiêu và mục tiêu trên là thách thức rất lớn đối với Thị xã; bởi vì theo số liệu thống kê, quy mô lao động qua đào tạo tại Hương Trà hiện còn quá nhỏ so với yêu cầu của nền kinh tế, của quá trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa. Tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp chứng chỉ còn rất thấp. Còn nhiều bất hợp lý trong cơ cấu theo trình độ các cấp. Cơ cấu lao động qua đào tạo phân bổ không đồng đều, thiếu nghiêm trọng lực lượng lao động ở các ngành công nghiệp kỹ thuật cao, công nghiệp hỗ trợ. Thiếu lao động kỹ thuật trình độ cao cung cấp cho các doanh nghiệp thuộc các ngành kinh tế mũi nhọn, ngành kinh tế trọng điểm. Sự phát triển của đội ngũ công nhân lành nghề còn chậm, không đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp. Bên cạnh đó, tác phong công nghiệp và kỷ luật lao động còn nhiều hạn chế, một bộ phận công nhân chậm thích nghi với cơ chế thị trường.

Vì vậy; để hoàn thành các nội dung trên trong giai đoạn tới, Hương Trà cần thiết phải xây dựng và thực hiện quyết liệt và đồng bộ các nhiệm vụ và giải pháp mang tính chiến lược và cụ thể sau:

 Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước đối với công tác phát triển nguồn nhân lực

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, nhất là người đứng đầu về công tác phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, xem đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của địa phương. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra việc thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển nguồn nhân lực. Chú trọng đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành của bộ máy chính quyền các cấp; nâng cao năng lực xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả các quy hoạch, đề án, chương trình, cơ chế, chính sách, tạo môi trường thuận lợi cho việc phát triển nguồn nhân lực. Quy định rõ trách nhiệm của các cấp, các ngành trong việc hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực bảo đảm thống nhất, đồng bộ.

Thực hiện tốt công tác quy hoạch, định hướng phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của thị xã

Triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả Đề án phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao của thị xã đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Các cấp, các ngành, địa phương thực hiện rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch gắn với xây dựng chương trình, kế hoạch phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao phù hợp với định hướng Quy hoạch tỉnh và của thị xã. Thực hiện tốt công tác quy hoạch, định hướng phát triển hệ thống giáo dục - đào tạo.

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực chất lượng cao cho các lĩnh vực, ngành kinh tế mũi nhọn

Đào tạo, bồi dưỡng, thu hút đội ngũ giáo viên bảo đảm đủ số lượng, đạt chuẩn theo quy định. Xây dựng các chương trình, kế hoạch đào tạo nhân lực chất lượng cao cho các ngành, lĩnh vực có lợi thế của thị xã. Chú trọng công tác liên kết, đào tạo các chứng chỉ, bằng cấp đạt chuẩn đáp ứng yêu cầu của các nhà tuyển dụng. Hỗ trợ, tạo điều kiện trong việc xây dựng, phát triển Trung tâm y tế và các trạm y tế. Tập trung đào tạo nguồn nhân lực y tế chất lượng cao đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh. Chú trọng đào tạo đội ngũ cán bộ khuyến nông, khuyến ngư.  Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030.

Phát triển nguồn nhân lực quản lý, điều hành doanh nghiệp, nguồn nhân lực phục vụ sản xuất; nâng cao năng lực quản trị trong khu vực kinh tế tư nhân, hỗ trợ thúc đẩy khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo

Chú trọng đào tạo, phát triển đội ngũ cán bộ kỹ thuật và lực lượng lao động có tay nghề tham gia hoạt động sản xuất, tạo ra sản phẩm trong các ngành công nghiệp, các khu công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề, khu vực công và khu vực kinh tế tư nhân; thu hút nhân lực tham gia xây dựng nông thôn mới, quản lý hợp tác xã, trang trại. Khuyến khích, thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo.

 Phát triển thị trường lao động, hệ thống thông tin thị trường lao động; tăng cường kết nối cung cầu lao động, đẩy mạnh công tác dự báo nhân lực, giải quyết việc làm

Thực hiện các giải pháp hoàn thiện, phát triển thị trường lao động, chú trọng công tác hướng nghiệp; dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động; chú trọng dự báo xu hướng phát triển các ngành, lĩnh vực để đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu thị trường và quá trình phát triển kinh tế - xã hội của thị xã. Tăng cường tổ chức các chương trình, hoạt động, ngày hội việc làm. Thực hiện đồng bộ, hiệu quả các chương trình, đề án giải quyết việc làm, các kế hoạch đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

 Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý, khai thác, chia sẻ dữ liệu nguồn nhân lực

Làm tốt công tác điều tra, khảo sát thực trạng nguồn nhân lực; hình thành cơ sở dữ liệu nguồn nhân lực của thị xã, trong đó chú trọng dữ liệu cung - cầu lao động. Xây dựng nền tảng tích hợp, chia sẻ, liên thông về nguồn nhân lực trên nền tảng tích hợp, chia sẻ, liên thông, kết nối các nguồn nhân lực, các doanh nghiệp có nhu cầu về lao động, các cơ sở đào tạo, các đơn vị cung ứng lao động trong nước và đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Con người luôn là nhân tố quan trọng quyết định cho việc thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ; đầu tư cho con người là đầu tư cho phát triển lâu dài và bền vững. Với tinh thần đó, để thực hiện thắng lợi đột phá chiến lược phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao bằng các nhiệm vụ và giải pháp thiết thực là một trong những ưu tiên hàng đầu của Thị xã Hương Trà hiện nay trong mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội từ nay đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030.

Trần Ngọc Huyến - Chánh Văn phòng HĐND-UBND thị xã
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.283.789
Truy câp hiện tại 11.940